مرگ 4 کارگر داربستی بر اثر بی احتیاطی

4کارگر چینی هنگامی که در حال حمل داربست به یک کارخانه بودند بدون توجه در یک لحظه داربست به کابل برق گیر می کند و هر 4 کارگر بر اثر فشار برق قوی آتش می گیرند.

 

کلمات کلیدی :

آگهی ها

داربست فلزی بابایی
  • داربست
  • 936
  • ویژه
داربست فلزی مهر در بندرعباس
  • داربست
  • 885
  • ویژه
منوی سریع