کارگر ، استادکار دائم و یا موقت خود را پیدا کنید
درخواست جدید

در راستای حمایت از کارگران زحمتکش این بخش را به صورت عمومی در اختیار شرکتهای متقاضی استادکار در سراسر کشور قرار داده است

در حال بارگذاری
منو سریع