استادکار داربست بند ماهر در بندرانزلی
استادکار داربست بند ماهر در بندرانزلی
استادکار داربست بند ماهر در بندرانزلی
713
www.darbastan.com
بندرانزلی
یکشنبه, 16 مرداد 1401
ارسال پیام

به یک یا دو استادکار داربست بند ماهر نیازمندیم .حقوق ثابت ،بیمه تامین اجتماعی، بیمه مسولیت مدنی ،محل اسکان ،صبحانه و نهار ( تاکید میکنم استادکار ماهر )

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز ندارد

استان گیلان رشت