استخدام استادکار داربست در بابل
استخدام استادکار داربست در بابل
استخدام استادکار داربست در بابل
629
www.darbastan.com
بابل
شنبه, 12 شهریور 1401
ارسال پیام

به یک استادکار داربست ثابت با حقوق مزایا و بیمه نیازمندیم

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز ندارد