داربست کاپلاک ضمان
داربست کاپلاک ضمان
داربست کاپلاک ضمان
3622
www.darbastan.com
تهران
ﺳﻪشنبه, 27 فروردین 1398
ارسال پیام

ضمـان تنهـا شـرکت ایرانی است  که بـا بکارگیـری مـدرن ترین تکنولوژی دنیا، داربسـت کاپلاک بصورت تمام مکانیزه  تولیـد مـی نمایـد. ما برای تضمیـن کیفیت و بـه منظـور اطمینان خاطر مشـتریان و جلوگیـری از تولیـد محصولات بی کیفیت  اقدام بـه ثبـت طرح صنعتی داربسـت کاپـلاک در قـوه قضائیه نمـوده ایم. بر اسـاس گواهینامـه صـادره به شـماره ۲۴۴۵۸ و براسـاس حقـوق مالکیت معنـوی، مفتخـر به آن می باشـیم که تنهـا تولیدکننده انحصاری و رسـمی داربسـت کاپلاک در ایران باشـیم.
 
معرفی سیستم کاپلاک
امروزه سیسـتم داربست کاپـلاک پرکاربردترین نوع داربسـت مورد اسـتفاده در دنیا می باشـد. داربسـت کاپلاک از لوله فولادی ساخته می شود که سیستمی چنـد منظوره، و مناسـب برای دسترسـی های عمومـی و پشـتیبانی از فشـار بارهـای عمـودی در ساخت و ساز می باشد. ویژگـی منحصر بفرد داربست کاپـلاک، نقطه گره دایره ای اسـت کـه اجـازه می دهـد در یـک اقـدام تعـداد ۴ عـدد مهـار افقـی به یـک پایه عمـودی متصـل شـوند. این امر موجب شـده اسـت سیسـتم داربسـت کاپلاک سـریعترین و امن ترین سیسـتم داربسـت در دسـترس باشـد.
 
کاربردهای داربست کاپلاک
طیـف گسـترده ای از اجـزاء و متعلقـات داربسـت کاپلاک اجـازه می دهد تـا بتوانیـد حتـی از تخته هـای داربسـت سـنتی نیـز اسـتفاده کنیـد. ایـن سیسـتم داربسـت می تواند برای طیف وسـیعی از سـازه ها و پروژه ها نظیر: سـازه های دسترسـی و حمایتـی، برجهـای پلکانـی، سـازههای داربسـت دایـرهای، سـازه برج هـای بارکـش و سـازه برج هـای متحرک مورد اسـتفاده قـرار گیرد. پوشـش گالوانیزه بهترین نوع پوشـش برای این داربسـت جهت طـول عمـر بیشـتر و جابجایـی راحت تر میباشـد.
 
پروسه تولید و نحوه عملکرد داربست کاپلاک
داربسـت کاپلاک بر اسـاس اسـتانداردهای کیفی و محاسـبات جهانی که توسـط گروه کنترل کیفیت شـرکت ضمان به طور دقیق بررسـی می شـود تولیـد می گـردد. در قلـب و مرکز سیسـتم کاپـلاک قطعـه ای منحصر بفرد بـرای قفـل کردن وجـود دارد. این قطعه به صورت ایمن و مطمئـن و در یک نقطه چهـار مهـار افقـی را بـر روی پایه عمودی بـا ضربه چکش قفـل می کند. در حالـی کـه هیـچ نیـازی به هیچگونـه گیره، پیـن و یـا پیچ و مهره و بسـت نمی باشـد.
 
ایـن قطعه به مانند فنجان ثابتی اسـت کـه در حکم قفل عمل می کند و در فواصل ۰/۵ متـر بـر روی پایـه عمـودی جـوش داده می شود. تـا هنگامـی کـه لجرهـا در فنجـان قرار گرفتند سـپس فنجان بالایـی روی آنها با چرخیدن محکـم گـردد و نقطه اتصالی محکم و سـخت را تشـکیل دهنـد. این نقطه اتصـال فوق العـاده اسـت کـه موجـب میگـردد داربسـت کاپـلاک نسـبت بـه دیگـر سیسـتمها کاربـری سـریعتر و سـاده تر داشـته باشـد. سـاختار سـازه های داربسـت کاپـلاک بـر اسـاس و مقیـاس مرحله بعدی بـالا رفتن بـه طـور خـودکار بـه صـورت مربـع و افقـی سـاخته میشـود. عـدم وجود اجـزای شـکننده این نوع داربسـت را فوق‌العاده قوی و کاربری آن را بسـیار آسـان کرده اسـت. گالوانیزه کردن آن نیز سـبب ایمنی بیشـتر و جلوگیری از آسـیب خوردگی این سیسـتم می شـود.

 

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز فعالیت دارد

تهران کیلومتر 45 جاده امام رضا (ع) بعد از پلیس را شریف آباد شهرک صنعتی خوارزمی بلوار گلها خیابان سوسن

برترین خدمات دهندگان داربستان
نمایش همه