داربست فلزی عرش
داربست فلزی عرش
داربست فلزی عرش
8726
www.darbastan.com
کرمانشاه
شنبه, 10 مهر 1395
ارسال پیام

ارایه کلیه خدمات داربست از قبیل نما, تجارب, زیربتن, کفراژو صنعتی توسط اکیپ بیمه شده

امتیاز 0 درصد

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز ندارد

کرمانشاه

تعداد نظرات : 1

داربستان
داربستان
دوشنبه, 12 مهر 1395

شرکت شما از لحاظ ایمنی بسیار خوب عمل کرد.

ثبت نظر
داربستان