خانه صخره ای در دریاچه تاهیی
خانه صخره ای در دریاچه تاهیی

 

اين خانه ســاده، پروژه ای طراحی شــده به وســيله معمار «مارک زی والســكی» در كاليفرنيــا اســت. محل ســاخت خانه يک شــيب تند دارد كه بــه حالتی مهيج توســط پله هايی به ساحل درياچه تاهيی  متر پايين تر هدايت می شــود. اين 45در  درجه ای 360ســايت ديدهای پانوراميک از تمام درياچه و رشــت هكوه ها در فراسوی آن را نقاشی م یكند. ورودی خانه از سمت خيابان و از بالای شيب و زون بندی است كه لازم اســت خانه پايين تر از اين سطح قرار گيرد. بـرنـامـه طـرح مالک خواستار خانه ای مناسب برای تمام فصول بود كه بيشترين بهره را از امتيازات سايت و ديدهای مهيج آن ببرد. اين خانه بايــد بــرای پذيرايی از گروه هــای بزرگ مناســب باشــد؛ در عين اينكه محرميت را بــرای فضاهای خصوصــی فراهم آورد. اتاقهای خــواب اصلــی و اتاق های خواب مهمان. طبقات طرح شده مورد نياز است تا برای محدوديت هــای موجود در زمينه ســايت خود آماده كنند. بــه دليل وجود شيب و عفب نشستگی، اين خانه در پنج سطح به صورت عمودی سازماندهی شده است. طـراحـی ايــن خانه محيطــی آرام در كنار درياچه و تجربه نمايشــی با شــكوه از طبيعت را فراهــم می آورد. حجم اصلی تا حد زيادی از خيابان و فرم چند تكه اش پنهان شــده است و به شــيب های تندی تقسيم شده كه هندســه عوارض صخــره ای اطراف را منعكس می سازد. ديــد اصلی خانــه از خيابــان از ورودی و بام های آن در زير است. در نتيجه، فرم های سقف به عنصر شاخص نمای اصلی در اين ســمت تبديل شــد. آنها احجام سقف ها در پاييــن را تعريف كرده انــد و همچون تعــدادی منحنــی تنديــس وار لايه لايــه طراحی شــده اند. آنها به ســمت درياچه توسعه داده شده اند و چشم اندازی چرخان و ســاخته دست بشر را خلق م یكنند كه  های فراسوی آن  بر ديد درياچه و رشت هكوه تأكيد م یكند. عنصــر اصلی و حاكم بر خانــه، فرم قوی دستگاه پله است كه از اين سطح به تمام خانه پايين می رود. فضاهای اصلی، همگی اين عناصر را محكم نگــه می دارند و فرم آنهــا نيازهای شخصی شــان، جهت و ديد را منعكس م یكنــد. طرح خانه به وضوح در طبقات اصلی اش قابل خواندن اســت: ورودی، پذيرايی، اتاق های خواب اصلی و طبقه مهمان. از آنجايی كه پلكان مســير گردش اصلی برای خانه ای عمودی به اين شــكل است، برای قاب كردن ديدی محدود و به صورت تجربه ای قبلی (زود هنگام) طراحی شده اســت تا ســفری مهيج به طبقات اصلی فراهم آورد؛ جايی كه تمام جلال و شكوه ديد و مناظر نمايان می شود. كف پله ها از شيشــه اســت و فاصله ميان ديوار و الوارهای افقی مارپيچ را از بين می برد، در حالی كه فرمی تنديس وار و شناور خلق م یكند. ر ديدهای متغير از ّ آسانسور شيشه ای مدو درياچه را برای فــردی كه پايين می آيد، قــاب می گيــرد. طبقــه پذيرايــی اصلی، عملكردهای گوناگــون دارد كه به عنوان حجم هــای متمايز تعريف شــده و زاويه گرفته تا جهت گيــری خصوصی را بهينه سازد. اين عمل در نما نيز تجلی پيدا كرده است. اتــاق خواب اصلــی، فرم طــره ای خود را دارد و زاويه گرفته تا به ســمت درياچه و رشت هكوه ها ديد داشته باشد. طبقات اصلی با بسط شيشه به درياچه مشرف می شود كه به وســيله پيــش آمدگی هايی بزرگ سايه اندازی شده است. شيشه ها به ســمت جلو زاويه گرفته اند تا انعكاس برگشتی نور خورشيد از درياچه را كاهش دهد. اين فرم ها در پاسخ به زمينه صخره ای از دامنه كوه چند تكه هســتند و برای ايجاد ســايه هايی عميــق  كاربرد دارند و گسترش های مسطح را به حداقل می رساند. مصالــح نهايــی، تيــره و بــدون انعكاس هستند. تمام اين معيارها برای محافظت از ديدهای درياچه بســيار مهم بودند. در تست های آناليز نمايشی، اين خانه با دامنه كوه های صخره ای تركيب شده و به بخشی جدايی ناپذير تبديل شــده است. در اصل، اين خانه آشيانه ای تنديس وار در منظری صخره ای و چشم انداز درياچه است.

جمعه, 20 اسفند 1395
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان

خدمات دهندگات داربست

پیشنهاد داربستان
نمایش همه
داربست فلزی شکوری
1449
البرز
داربست فلزی شکوری

انجام کلیه امور داربست در اسرع وقت

داربست فلزی صفائی
840
مرکزی
داربست فلزی صفائی

اجاره و نصب داربست اراک و حومه

داربست فلزی میلاد
988
اصفهان
داربست فلزی میلاد

داربست فلزی میلاد در کاشان

داربست فلزی وطن دوست
5931
خراسان رضوی
داربست فلزی وطن دوست

داربست فلزی وطن دوست عضو رسمی اتحادیه در مشهد آماده خدمت رسانی به همشهریان محترم می باشد.نصب داربست فلزي در همه ي مناطق شهر مشهد در سريعترين زمان ممكن شما مي توانيد در انواع پروژه هاي ساختماني همچون نصب داربست برج ها و ساختمان ها، زيربتن و نصب كفراژ با ما تماس گرفته و از خدمات ما بهره مند شويد.

صنعت ساختمان و داربست
2308
تهران
صنعت ساختمان و داربست

خدمات داربست در سراسر کشور داربست های سنتی مجری مونتاژ داربست های شرکت تسکو (زود بست) چهارپایه های داربستی