یک شغل پر مخاطره به نام داربست بندی
یک شغل پر مخاطره به نام داربست بندی

 

»توكل به خــدا»؛ این جملــه  ورد هر روز اوســت کــه مــدام در زبانــش مــی چرخــد. هــر صبــح کــه از خانــه بیرون می زند، هر زمان که در ارتفاع ایســتاده و شــهر زیــر پایــش قــرار مــی گیــرد و هــر بــار کــه از آن بالا به پایین می آید، می گویــد: »توکل به خــدا.« عبدالله رضایی که در آستانه 60 ســالگی به سر می برد، حالا بیــش از نیمــی از عمــر خــود را بر فــراز داربســت های فلزی گذرانده اســت؛ جایی که به قــول خودش هر کســی نمی تواند دوام بیارد و تنها «گاو نر می خواهد و مرد کهن

رضایی اما آدم ریسک پذیر و اهل خطری است و هر بار که پایش را روی داربســت های فلزی سیاه رنگ می گذارد، پــی همه چیــز را به خودش مــی مالد. او همیشــه بدون هیــچ تــرس و واهمــه ای کارش را به آخر می رساند. رضایــی عاشــق حرفــه اش اســت و آن را کاری متنــوع و هیجان آور می داند: »علی رغم آنکه بستن داربست های فلزی و رفتن روی آن بســیار خطرنا ک و اســترس آور اســت اما کار متنوع و هیجــان آوری اســت. علاوه بر ایــن پریدن بــه این طــرف و آن طــرف و قــدم زدن بر روی داربســت های فلــزی، موجب نیرومند شــدن بدن مــی شــود. مثلاً  یکــی از همکارانمان بــا وجود اینکــه 70 را گذارنده، ولــی هنوز هم بالای داربســت می رود و کار می کندتنوع و هیجان و ریسک پذیری راه رفتن بر روی لوله های آهنین اما باعث نمی شــود که او از سختی و مشقت حرفــه اش ســخن بــه میــان نیــاورد و ســکوت کند. اینگونــه کــه رضایــی بــه «اصفهــان زیبا» مــی گوید: »شــرایط جوی و آب و هوا شــغل ما را تحت تاثیر قرار مــی دهد. بــه نحوی کــه هنگام بــارش بــاران و برف در زمســتان به دلیل لغزنده بودن لوله های آهنی وهمچنین احتمال وقوع حوادثــی از جملــه بــرق گرفتگی، نمــی توانیم کار کنیــم. تابســتان هــا هــم هــوا خیلــی گــرم اســت و هم هــر روز آفتــاب عمود می شــود بر داربســت ها و آنقــــــدر آنهـــــا را داغ می کند که کســی جرات پــا گذاشــتن روی آن را ندارد

ســختی کار بــه مــا تعلق نمی گیرد

بــه گفتــه او، هــر چنــد مشــغول شــدن در ایــن حرفه ســختی های متعددی را به دنبــال خود دارد و به نوعــی انســان در ایــن کار با جان خــودش بازی مــی کنــد امــا هنــوز شــغلمان جزء مشــاغل ســخت محسوب نمی شود و سختی کار به ما تعلق نمی گیرد و برای باز نشسته شدن باید 30 سال کار کنیم. البته ایــن در حالی اســت کــه مطابق بــا بررســی هایی که انجــام داده ام، شــغل داربســت فلزی در شــهرهای دیگر جزء مشــاغل ســخت اســت، امــا در اصفهان با وجود پیگیری های بســیار زیادی که انجام داده ایم، هنوز راه به جایی نبرده ایم. مشکل این صنف فقط به همین جا ختم نمی شود بلکه از آنجا که کار کردن بر روی داربست های فلزی و یا اجاره دادن آن وابستگی مستقیمی با ساختمان سازی دارد، این روزها افراد شاغل در این حرفه دل خوشی از کسب و کارشان ندارند و معتقدند که چون بازار ساخت و ساز مسکن چند سالی است که در رکود به ســر می برد آنها هم از کار بیکار شــده اند و خرج و مخارجشان را به سختی در می آورند. رضایی نیز این موضــوع را تایید می کند و می گوید: »تا 10 ســال پیش خــود من حــدود 20 کارگر داشــتم اما شرایط موجب شــد تا آهسته آهســته دچار افت اقتصادی شوم. شــرایط بد اقتصــادی تا آنجــا پیش رفت کــه مجبور به تعدیل نیرو شــدم و الان فقط چهار کارگر دارم که آنها هم به خاطــر همین وضعیت نابســامان مجبور هســتند، مدارا کنند و با همان درآمد اندک بسوزند و بسازند

یک قصه تکراری

از همه اینها گذشته اخذ مالیات های گزاف، گلایه ای است که کمتر صنفی از آن سخن به میان نمی آورد و شــکایت نمــی کنــد؛ مالیــات هایی که بلای جان همه اصنــاف شــده و آنها همیشــه با دلخــوری از آن می گویند. رضایــی هــم دل پــری از همیــن مالیــات هــا دارد؛ آنجــا کــه در گفــت و گو بــا «اصفهــان زیبــا» مــی گوید: » بــا وجــود اینکــه طبــق قانــون اداره کار، روزهــای پنجشــنبه و جمعــه و همچنین دیگــر تعطیلی های رســمی کشــور که ســر جمع حدود چهار یا 5/4 ماه مــی شــود، مــا و همکارانمــان کار نداریــم و تعطیــل هســتیم، اما ســازمان امور مالیاتی هنگام محاسبه مالیــات 360 روز کامــل را در نظــر مــی گیــرد و آن را مبنای اخذ مالیات قرار می دهدا گر چه راه رفتن البه الی داربست های سیاه فلزی کار بسیار سخت و خطرنا کی است اما عبداهلل رضایی بعد از گذشــت 30 ســال کار کــردن، هنوز شــغلش را دوســت دارد و هر صبــح کــه از خانه بیرون مــی زند، می گوید: »توکل به خدا

منبع : روزنامه اصفهان زیبا

یک شغل پر مخاطره به نام داربست بندی

دوشنبه, 03 دی 1397
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان

خدمات دهندگات داربست

پیشنهاد داربستان
نمایش همه
نصب و اجرای داربست و کفراژ در اسرع وقت و پذیرفتن کارهای متری
110
تهران
نصب و اجرای داربست و کفراژ در اسرع وقت و پذیرفتن کارهای متری

نصب و اجرای داربست و کفراژ در اسرع وقت و پذیرفتن کارهای متری و شرکتی با اکیپ مجرب

دستکش کار و داربست بندی
116
تهران
دستکش کار و داربست بندی

تولید کننده انواع دستکشهای کار ۰۹۱۲۲۳۶۱۴۹۸

دستکش کار و داربست بندی
116
تهران
دستکش کار و داربست بندی

تولید کننده انواع دستکشهای کار ۰۹۱۲۲۳۶۱۴۹۸

دستکش کار و داربست بندی
116
تهران
دستکش کار و داربست بندی

تولید کننده انواع دستکشهای کار ۰۹۱۲۲۳۶۱۴۹۸

داربست فلزی شهرک غرب
342
تهران
داربست فلزی شهرک غرب

نصب سریع و آسان و منصف در تمام نقاط ایران نصب انواع داربست پروژه های کوچک و بزرگ و برج ها نصب راه پله در گود و زیر بتونی و کفراژ های بزرگ عضو اتحادیه داربست فلزی با بیش از 15 سال سابقه کاری

داربست فلزی اوج
254
هرمزگان
داربست فلزی اوج

داربست فلزی اوج میناب،جاسک،چابهار تا سیستان و بلوچستان هم می توانیم خدمات دهیم.

پارت فوم آکوستیک
283
تهران
پارت فوم آکوستیک

پارت فوم مجموعه ای است که از 1385تا کنون بر روی عایق های صوتی، حرارتی ، برودتی ، فوم ها و چسب های مصرفی و صنعتی فعالیت داشته است. و از سال 1392 به صورت تخصصی در زمینه ارایه محصولات آکوستیک با کیفیت بالا وقیمت مناسب فعالیت نموده است. افتخار ما این است که بسیاری از محصولات پارت فوم در زمینه آکوستیک برای اولین بار در ایران تولید شده است و توانسته ايم نیاز بازار داخلی را از محصولات خود تامین نماییم. فوم لوله داربستی - ضربه گیر لوله داربست

داربست نما پایدار
3650
تهران
داربست نما پایدار

داربست ارزان با بیمه مسئولیت

داربست فلزی علی
333
آذربایجان غربی
داربست فلزی علی

خدمات اجاره و نصب داربست ماکو

داربست ماکو
932
آذربایجان غربی
داربست ماکو

اجاره و نصب داربست فلزی در ماکو

داربست سازه کاران
429
تهران
داربست سازه کاران

اجاره داربست خرید داربست فروش داربست نصب داربست

توليد كننده پيچ اتومات داربستی
2717
آذربایجان غربی
توليد كننده پيچ اتومات داربستی

توليد كننده پيچ اتومات داربستي ماد فولاد توليد كننده پيچ اتومات داربستي بالاترين كيفيت در بازار محصول تهيه شده از مفتول هاي استاندارد پيچ با گريد هاي ١٠٠٨ و ١٠١٠ انيل فسفات شركت ايروف محصول كاملا يكدست و رزوه عميق و استاندارد كه عمر محصول را تا دو برابر افزايش ميدهد

داربست رضایی
294
گلستان
داربست رضایی

اجاره و نصب داربست در گرگان

داربست فلزی فراز بست
3935
خراسان رضوی
داربست فلزی فراز بست

داربست فلزی فراز بست در مشهد آماده خدمت رسانی به همشهریان محترم می باشد.نصب داربست فلزي در همه ي مناطق شهر مشهد با نازلترين قيمت و در سريعترين زمان ممكن شما مي توانيد در انواع پروژه هاي ساختماني همچون نصب داربست برج ها و ساختمان ها، زيربتن و نصب كفراژ با ما تماس گرفته و از خدمات ما بهره مند شويد.

داربست فلزی میشو سیس
6497
آذربایجان شرقی
داربست فلزی خورشیدی اراک
776
مرکزی
داربست فلزی خورشیدی اراک

داربست خورشیدی،اراک،با بیش از ۳۰ سال سابقه کار ،اولین داربست استان مرکزی

داربست فلزی سرلک
630
تهران
داربست فلزی سرلک

آدرس انبار۱؛ میدان قیام خ مولوی کوچه رضا آزادی بن بست شیرزاد آدرس انبار ۲؛ سه راه آذری خیابان سبحانی گاراژ حاجیان آدرس شرکت .کارگر جنوبی خیابان زربافیان کوچه توکلی پ ۲ با مدیریت سرلک

داربست فلزی سعيد
7674
زنجان
داربست فلزی سعيد

داربست سعيد اولين ارائه دهنده خدمات داربست در استان زنجان

داربست فلزی علیجانی
1844
گیلان
داربست فلزی علیجانی

داربست علیخانی از سال 92 فعالیت خود را در استان گیلان آغاز کرده است و تا به حال پروژه های مختلفی را با موفقیت اجرا کرده اند.

داربست فلزی هادیان
2856
اصفهان
داربست فلزی هادیان

خدمات نصب و اجاره داربست در اصفهان و شاهین شهر

فولاد جهان مهر
1400
تهران
فولاد جهان مهر

شرکت فولاد جهان مهربا هدف تهیه و تأمین مقاطع آهن و فولاد مورد نیاز صنایعنفت،گاز،پتروشیمی،فولاد، نیروگاه‌ها،شرکتها وپروژه های ساختمانی...با اتکا به لطف خداوند و همکاری نیروهای متعهد و پرسنل مجرب، از سال 1350شروع به فعالیت نموده است. این شرکت افتخار همکاری با شرکتها و نهادهای زیر را دارد: 1ـ عضویت در وندور لیست شرکتهای نفت و گاز پارس (POGC)، شرکت ملی نفت ایران(NIOC)، 2ـ همکاری با کلیه شرکتهای نفتی ، ساختمانی و شرکتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی

داربست فلزی محسن
2110
لرستان
داربست فلزی محسن

خدمات نصب و اجاره داربست در خرم آباد توسط اکیپ مجرب

داربست فلزی مرکزی
851
لرستان
داربست فلزی مرکزی

داربست فلزی مرکزی درخدمت همشهریان .نصب بنر تبلیغاتی،کفراژ،طاق نصرت،پروژهایی بزرگ و کوچک،چهارپایه

داربست فلزی عرش
6514
کرمانشاه
داربست فلزی عرش

ارایه کلیه خدمات داربست از قبیل نما, تجارب, زیربتن, کفراژو صنعتی توسط اکیپ بیمه شده

داربست فلزی ارم
1680
گیلان
داربست فلزی ارم

نصب و اجرای داربست با استادکاران ماهر در سریع وقت و بهترین کیفیت

صنعت ساختمان و داربست
1361
تهران
صنعت ساختمان و داربست

خدمات داربست در سراسر کشور داربست های سنتی مجری مونتاژ داربست های شرکت تسکو (زود بست) چهارپایه های داربستی

داربست مهدی
6887
خراسان جنوبی
داربست مهدی

داربست و تجهیز بتن مهدی اجاره و خرید و فروش کلیه لوازم نو و دست دوم

داربست آسمان
3321
زنجان
داربست آسمان

نصب داربست فلزی، کفراژ بندی، داربست جهت اجرای تابلو، کار در ارتفاع (نماشویی، ترمیم نما)، کلیه تعمیرات جزئی و کلی داخل و خارج ساختمان، فنس کشی

 چدن ریزان پیشرو
5818
تهران
چدن ریزان پیشرو

تولید انبوه بست و اتصالات داربست فلزی

داربست فلزی پارسیان
6252
بوشهر
داربست فلزی پارسیان

تجهیزات داربست بند،شرایط پرسنل و دستورالعمل های ایمنی خاص داربست بند می باشد.که با رعایت این اصول علاوه بر برپا نمودن داربست مناسب ایمنی نیز رعایت خواهد شد.

داربست فلزی محمدرضا
870
تهران
داربست فلزی محمدرضا

داربست فلزی محمدرضا(شبانه روزی) داربست فلزی در شهرقدس با بیش از 30 سال سابقه در صنعت داربست ساختمان و کوله باری از تجربه این افتخار را دارد تا در خدمت مردم محترم در استان وشهر تهران باشد و بیشترین مشتریان خود را از طریق جمعی از مشتریان راضی و تبلیغات لفظی آنها تا به امروز به دست آورده است. خدمات این شرکت عبارتند از: - نصب داربست فلزی در ساختمان ها و برج های بلند - اجرا ونصب داربست جهت کارهای صنعتی همانند:سکوهای نفتی,اسکله,سیلو,پالایشگاه و... - اجرا ونصب داربستهای زودبست,کفراژبندی,زیربتن,داربست های نمایشگاه ها همراه باچادر,سوله,حفاظ,پیچ ورولپلاک و... - اجرا ونصب داربست در مترا ژهای بالا در استان وشهر تهران -اجرای داربست فلزی بنرهای تبلیغاتی -اجرای داربست فلزی سالن های خیمه ای -اجرای داربست فلزی طاق نصرت و ایستگاه صلواتی -ارسال اکیپ داربستی به سایر شهرهای کشور به منظور پروژه های بزرگ 09216266372/09175240703 سید جواد رضانژاد09362191788,

داربست فلزی پاکدشت
8120
تهران
داربست فلزی پاکدشت

نصب انواع مختلف داربست ساختمان هیئت. ساختمان.سوله.بنرهای.تبلیغاتی.۴پایه چرخدار و ثابت..زیربتن

منو سریع