بيمه مسئوليت مدنی  کارفرما در قبال کارگران ساختمانی
بيمه مسئوليت مدنی کارفرما در قبال کارگران ساختمانی

بيمه مسئوليت مدنی  کارفرما در قبال کارگران ساختمانی

 
سال ماضی بود در اداره زیان بيمه هاي مسئوليت کمپانی بيمه اي بودم ، تلفن زنگ خورد پشت خط شخصي با صداي بلند پیشامد اي را اطلاع ميداد بطوري که من با فاصله چند متري کاملا صحبتهاي فرد پشت خط را متوجه ميشدم
 
کارگري از طبقه پنجم ساختمان نيمه کاره اي به حياط سقوط و درجا فوت کرده بود ، کارفرما با پریشانی تمام تقاضا ميکرد که خبره بيمه جهت ثبت خسارت به محل مراجعه نمايد. بعد از پايان تماس سريعا يکي از کارشناسان به محل پیشامد اعزام شد.
 
بنده به دليل کنجکاوي هفته بعد از خبره مربوطه جزييات حادثه را جويا شدم ،‌ ايشان گفتند سريعا به محل حادثه رفتم کارگر بخت برگشته بطور فجيعي فوت کرده بود و کل شواهد پرتو ميداد که متوفي در اثر سقوط فوت کرده و طبق وظايف کارشناسي تحقيق محلي را شروع کردم ، يکي از همسايگان که گواه ماجرا بوده گفت من سقوط کارگر را ديدم ولي نمي دانم چرا پس از سقوط جنازه متوفي از ساختمان نيمه کاره بغلي به اين ساختمان منتقل شد!
 
قضيه روشن شد ، کارفرمايي که کارگرش دچار پیشامد شده بود بيمه نامه مسئوليت نداشت و بدليل هزينه هاي سنگين ديه سريعا جنازه را به حياط ساختمان نيمه کاره اي که بيمه مسوليت داشته منتقل کرده بودن الی از اين محل جبران خسارت کنند.
 
چند نکته مهمي که قابل درنگ است عبارتست از :
 
- يک کارفرما ضريب هوده و درآمدش از پروژه ها چقدر است که هر از گاهي با يک حادثه بتواند از جيبش جبران زیان کند؟
 
- کارفرمايي که پرداخت حق بيمه زير 1 ميليون تومان را پرداخت نمي کند چگونه ميتواند از عهده جبران زیان ديه روز بر آيد؟
 
- بدبختانه شوربختانه بهنگام بروز حادثه کارفرما خویش را به هر دري ميزند لغایت جبران تقصير خویش را به گردن ديگري بياندازد، غافل ازاينکه استحصال ناسزا خسارت از جيب ديگري نهايتا بازتابهاي منفي در کارو زندگي ايشان را در پي خواهد داشت.
 
- در حادثه فوق علاوه بر رو شدن تقلب و عواقب حقوقي اينن دغلی و جبران نشدن خسارت از طريق بيمه ، اگر کارشناس بيمه متوجه دغلی نميشد و زیان پرداخت ميشد ، مبلغ ديه از کجا تامين ميشد؟ بدبختانه شوربختانه از جيب سهامداران بيمه اي که با هزار بررسي و محاسبه سرمايه خود را جهت سود آوري در کمپانی بيمه متمرکز نموده اند ، آيا اين گونه جبران زیان در کارو زندگي بازتاب منفي نخواهد داشت؟
 
- با محاسبه سرانگشتي ميتوان ديد که حق بيمه مسئوليت مدني يک پروژه ساختماني در قبال هزينه پروژه بسيار ناچيز و در حد صفر است ولي پیشامد دقيقا در پروژه هايي رویداد مي افتد که پوشش بيمه اي ندارند!
 
پس اين بيمه نامه مسئوليت مدني کارفرما را در روبرو کارگران ساختماني تحت پوشش بيمه قرار مي دهد. چنانچه در حين انجام پیشه در محل کار، در پرتو حادثه زیان بدني به کارکنان شاغل بيمه گزار وارد آيد و مسئوليت کارفرما در اين بستگی براي بيمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. قصد از جبران خسارت بدني، شامل پرداخت هزينه هاي پزشکي و غرامت نقص عضو و فوت مي باشد.
 
 بدبختانه شوربختانه بیشتر کارفرمايان به زعم اينکه کارکنان خود را بيمه تامين اجتماعي نموده اند ، هر اتفاقي براي کارکنان رخ دهد ، بيمه تامين اجتماعي کليه خسارات و غرامات وارده به فرد پیشامد ديده بدست بيمه تامين اجتماعي جبران خواهد ارائه کرد ولي بدبختانه شوربختانه اين ذهنيت صحيح نبوده و بيمه تامين اجتماعي با داشتن خدمات و پوششهاي گوناگون هيچ تعهدي نسبت به ديه نقص عضو يا ازکارافتادگي و نيز ديه فوت کارکنان ، در حيطه مسئوليت کارفرما تعهدي ندارد.
 
ضمنا مبلغي که بابت بيمه تامين اجتماعي در شهرداري جهت صدور پروانه ساخت از کارفرما دريافت ميشود هيچ پوشش فوت يا نقص عضوي را بدنبال ندارد.
 
 خسارات بدني ناشي از سهل‌انگاري و کوتاهی در نظارت و به کارگیری وسايل بي‌حفاظ و معيوب در حين پیشه و ناتوانی اقدامات ايمني ، پوشش بيمه‌اي منحصر به آن موارد از حوادثي است که ناشي از اجراي کار در محل مورد بيمه اتفاق افتاده باشد.
 
پوششهاي اصلي اين بيمه نامه طبق ديه نقص عضو و فوت با درج سقف تعهدات براي هر تن و هر حادثه و در طول مدت بيمه نامه خواهد بود.
 
 
 
پوشش هاي فرعي بيمه نامه مسئوليت کارفرما در قبال کارگران ساختماني
 
ماموريت‌هاي خارج از کارگاه
اماکن منوط به کارگاه
حوادث نقليه موتوري به طور کامل
مسئوليت پيمانکاران فرعي
مسئوليت مهندسين ناظر يا مشاور
پرداخت زیان بدون راي دادگاه
پرداخت زیان پزشکي بدون اعمال تعرفه
مطالبات سازمان تامين اجتماعي براي هر کارگر يا کارمند
شخص کارفرما. پيمانکار و ...
خسارت جاني اشخاص ثالث
مابه‌التفاوت افزايش ديه هر سنه علاوه بر ميزان تعهدات خريداري شده در بيمه‌نامه بیشینه تا 3 سال
پرداخت غرامت روزانه کارگران
صدمات جسمي کارکنان بر پرتو حوادث نامرتبط به فعاليت بيمه‌شده
 
 در صورتي که عمليات ساختماني شامل تخريب، خاکبرداري، گودبرداري، پي کني، و مراحل احداث بناي جديدي باشد يک فقره بيمه نامه مسئوليت عمليات ساختماني نيز در کناره بيمه نامه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارگران ساختماني نيز نياز خواهد بود. دراين بيمه نامه ، مسئوليت مدني بيمه گذار در مساوی اشخاص ثالث بيمه مي گردد. بدين معني که در صورتی که در جريان عمليات ساختماني دربرگیرنده تخريب، خاکبرداري، گودبرداري، پي کني، و مراحل احداث بناي جديد، خسارات جاني و مالي به اشخاص ثالث وارد آيد بيمه گر با رعايت شرايط بيمه نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد. لازم به ذکر است که کليه صاحبکاران و عوامل اجرايي عمليات ساختماني به اين بيمه نامه نياز دارند.
 
کارفرما نميتواند با تهيه اين بيمه نامه مسائل ايمني را رعايت نکرده و به پوشش بيمه اي اکتفاء نمايد ، اين پوشش با رعايت کليه موارد ايمني وقوع حوادث ناگزير را پوشش مي دهد.
 
پوشش هاي اصلي اين بيمه نامه علاوه بر پوشش جاني دربرگیرنده پوشش مالي نيز خواهد بود
 
اين بيمه نامه خسارات زير را نيز تحت پوشش قرار ميدهد:
 
نشت و ترک خوردگي ساختمانهاي مجاور در اثر تخريب و گودبرداري ساختمان باره احداث.
ريزش ساختمانهاي مجاور در نشانه گودبرداري
خسارات مالي وارد به اثاثيه و تأسيسات ساختمانهاي مجاور در نشانه ريزش
خسارات به خيابان و پياده رو و اموال عمومي از دسته فضاي سبز
خسارات وارد به تأسيسات تحت الارضي شامل خطوط انتقال آب گاز و تلفن
خسارات وارد به خودروهاي عبوري و يا پارک شده در محيط گوشه ها-کناره ها پروژه در نشان پرتاب مصالح ساختماني
خسارات جاني دربرگیرنده فوت و نقص عضو و هزينه هاي پزشکي همسايگان (ساکنين ساختمانهاي مجاور)
خسارات جاني براي عابرين در اثر سقوط و پرتاپ مصالح ساختماني
خسارات جاني افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بيمه مي گردند
خسارات ناشي از دپو مصالح در خيابان و پياده رو
 
سوال کاربر :  3سال پيش مقداري داربست خريدم 6ماه پيش يک کارگر ماهيانه اختيار کردم بدبختانه شوربختانه چون داراي اجازه نبودم کارگرم رابيمه نکرده بودم اثناء نصب داربست در يک ساختمان 6 واحدي لوله داربست برخورد کرد با برق اختناق قوي شغل گر بنده فوت کرده ايا بيمه ساختمان ديه پیشه گر منو پرداخت خواهد کرد؟
 
پاسخ بیمه :   سلام
بستگي به قرارداد شما با مالک و صاحبکار ساختمان دارد و همچنين کيفيت بيمه نامه خريداري شده.
اگر اين اطلاعات مشخص باشد ميتوان بر بنیاد اسناد و قوانين نسبت به اين سوژه عقیده داد
 
کارشناس رسمي ارزياب بيمه مرکزي
 
منبع : پرتال بیمه

 

شنبه, 01 دی 1397
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان

خدمات دهندگات داربست

پیشنهاد داربستان
نمایش همه
داربست فلزی شکوری
1383
البرز
داربست فلزی شکوری

انجام کلیه امور داربست در اسرع وقت

داربست فلزی صفائی
770
مرکزی
داربست فلزی صفائی

اجاره و نصب داربست اراک و حومه

داربست فلزی میلاد
910
اصفهان
داربست فلزی میلاد

داربست فلزی میلاد در کاشان

داربست فلزی وطن دوست
5837
خراسان رضوی
داربست فلزی وطن دوست

داربست فلزی وطن دوست عضو رسمی اتحادیه در مشهد آماده خدمت رسانی به همشهریان محترم می باشد.نصب داربست فلزي در همه ي مناطق شهر مشهد در سريعترين زمان ممكن شما مي توانيد در انواع پروژه هاي ساختماني همچون نصب داربست برج ها و ساختمان ها، زيربتن و نصب كفراژ با ما تماس گرفته و از خدمات ما بهره مند شويد.

صنعت ساختمان و داربست
2240
تهران
صنعت ساختمان و داربست

خدمات داربست در سراسر کشور داربست های سنتی مجری مونتاژ داربست های شرکت تسکو (زود بست) چهارپایه های داربستی