بيمه مسئوليت مدنی  کارفرما در قبال کارگران ساختمانی
بيمه مسئوليت مدنی کارفرما در قبال کارگران ساختمانی

بيمه مسئوليت مدنی  کارفرما در قبال کارگران ساختمانی

 
سال ماضی بود در اداره زیان بيمه هاي مسئوليت کمپانی بيمه اي بودم ، تلفن زنگ خورد پشت خط شخصي با صداي بلند پیشامد اي را اطلاع ميداد بطوري که من با فاصله چند متري کاملا صحبتهاي فرد پشت خط را متوجه ميشدم
 
کارگري از طبقه پنجم ساختمان نيمه کاره اي به حياط سقوط و درجا فوت کرده بود ، کارفرما با پریشانی تمام تقاضا ميکرد که خبره بيمه جهت ثبت خسارت به محل مراجعه نمايد. بعد از پايان تماس سريعا يکي از کارشناسان به محل پیشامد اعزام شد.
 
بنده به دليل کنجکاوي هفته بعد از خبره مربوطه جزييات حادثه را جويا شدم ،‌ ايشان گفتند سريعا به محل حادثه رفتم کارگر بخت برگشته بطور فجيعي فوت کرده بود و کل شواهد پرتو ميداد که متوفي در اثر سقوط فوت کرده و طبق وظايف کارشناسي تحقيق محلي را شروع کردم ، يکي از همسايگان که گواه ماجرا بوده گفت من سقوط کارگر را ديدم ولي نمي دانم چرا پس از سقوط جنازه متوفي از ساختمان نيمه کاره بغلي به اين ساختمان منتقل شد!
 
قضيه روشن شد ، کارفرمايي که کارگرش دچار پیشامد شده بود بيمه نامه مسئوليت نداشت و بدليل هزينه هاي سنگين ديه سريعا جنازه را به حياط ساختمان نيمه کاره اي که بيمه مسوليت داشته منتقل کرده بودن الی از اين محل جبران خسارت کنند.
 
چند نکته مهمي که قابل درنگ است عبارتست از :
 
- يک کارفرما ضريب هوده و درآمدش از پروژه ها چقدر است که هر از گاهي با يک حادثه بتواند از جيبش جبران زیان کند؟
 
- کارفرمايي که پرداخت حق بيمه زير 1 ميليون تومان را پرداخت نمي کند چگونه ميتواند از عهده جبران زیان ديه روز بر آيد؟
 
- بدبختانه شوربختانه بهنگام بروز حادثه کارفرما خویش را به هر دري ميزند لغایت جبران تقصير خویش را به گردن ديگري بياندازد، غافل ازاينکه استحصال ناسزا خسارت از جيب ديگري نهايتا بازتابهاي منفي در کارو زندگي ايشان را در پي خواهد داشت.
 
- در حادثه فوق علاوه بر رو شدن تقلب و عواقب حقوقي اينن دغلی و جبران نشدن خسارت از طريق بيمه ، اگر کارشناس بيمه متوجه دغلی نميشد و زیان پرداخت ميشد ، مبلغ ديه از کجا تامين ميشد؟ بدبختانه شوربختانه از جيب سهامداران بيمه اي که با هزار بررسي و محاسبه سرمايه خود را جهت سود آوري در کمپانی بيمه متمرکز نموده اند ، آيا اين گونه جبران زیان در کارو زندگي بازتاب منفي نخواهد داشت؟
 
- با محاسبه سرانگشتي ميتوان ديد که حق بيمه مسئوليت مدني يک پروژه ساختماني در قبال هزينه پروژه بسيار ناچيز و در حد صفر است ولي پیشامد دقيقا در پروژه هايي رویداد مي افتد که پوشش بيمه اي ندارند!
 
پس اين بيمه نامه مسئوليت مدني کارفرما را در روبرو کارگران ساختماني تحت پوشش بيمه قرار مي دهد. چنانچه در حين انجام پیشه در محل کار، در پرتو حادثه زیان بدني به کارکنان شاغل بيمه گزار وارد آيد و مسئوليت کارفرما در اين بستگی براي بيمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. قصد از جبران خسارت بدني، شامل پرداخت هزينه هاي پزشکي و غرامت نقص عضو و فوت مي باشد.
 
 بدبختانه شوربختانه بیشتر کارفرمايان به زعم اينکه کارکنان خود را بيمه تامين اجتماعي نموده اند ، هر اتفاقي براي کارکنان رخ دهد ، بيمه تامين اجتماعي کليه خسارات و غرامات وارده به فرد پیشامد ديده بدست بيمه تامين اجتماعي جبران خواهد ارائه کرد ولي بدبختانه شوربختانه اين ذهنيت صحيح نبوده و بيمه تامين اجتماعي با داشتن خدمات و پوششهاي گوناگون هيچ تعهدي نسبت به ديه نقص عضو يا ازکارافتادگي و نيز ديه فوت کارکنان ، در حيطه مسئوليت کارفرما تعهدي ندارد.
 
ضمنا مبلغي که بابت بيمه تامين اجتماعي در شهرداري جهت صدور پروانه ساخت از کارفرما دريافت ميشود هيچ پوشش فوت يا نقص عضوي را بدنبال ندارد.
 
 خسارات بدني ناشي از سهل‌انگاري و کوتاهی در نظارت و به کارگیری وسايل بي‌حفاظ و معيوب در حين پیشه و ناتوانی اقدامات ايمني ، پوشش بيمه‌اي منحصر به آن موارد از حوادثي است که ناشي از اجراي کار در محل مورد بيمه اتفاق افتاده باشد.
 
پوششهاي اصلي اين بيمه نامه طبق ديه نقص عضو و فوت با درج سقف تعهدات براي هر تن و هر حادثه و در طول مدت بيمه نامه خواهد بود.
 
 
 
پوشش هاي فرعي بيمه نامه مسئوليت کارفرما در قبال کارگران ساختماني
 
ماموريت‌هاي خارج از کارگاه
اماکن منوط به کارگاه
حوادث نقليه موتوري به طور کامل
مسئوليت پيمانکاران فرعي
مسئوليت مهندسين ناظر يا مشاور
پرداخت زیان بدون راي دادگاه
پرداخت زیان پزشکي بدون اعمال تعرفه
مطالبات سازمان تامين اجتماعي براي هر کارگر يا کارمند
شخص کارفرما. پيمانکار و ...
خسارت جاني اشخاص ثالث
مابه‌التفاوت افزايش ديه هر سنه علاوه بر ميزان تعهدات خريداري شده در بيمه‌نامه بیشینه تا 3 سال
پرداخت غرامت روزانه کارگران
صدمات جسمي کارکنان بر پرتو حوادث نامرتبط به فعاليت بيمه‌شده
 
 در صورتي که عمليات ساختماني شامل تخريب، خاکبرداري، گودبرداري، پي کني، و مراحل احداث بناي جديدي باشد يک فقره بيمه نامه مسئوليت عمليات ساختماني نيز در کناره بيمه نامه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارگران ساختماني نيز نياز خواهد بود. دراين بيمه نامه ، مسئوليت مدني بيمه گذار در مساوی اشخاص ثالث بيمه مي گردد. بدين معني که در صورتی که در جريان عمليات ساختماني دربرگیرنده تخريب، خاکبرداري، گودبرداري، پي کني، و مراحل احداث بناي جديد، خسارات جاني و مالي به اشخاص ثالث وارد آيد بيمه گر با رعايت شرايط بيمه نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد. لازم به ذکر است که کليه صاحبکاران و عوامل اجرايي عمليات ساختماني به اين بيمه نامه نياز دارند.
 
کارفرما نميتواند با تهيه اين بيمه نامه مسائل ايمني را رعايت نکرده و به پوشش بيمه اي اکتفاء نمايد ، اين پوشش با رعايت کليه موارد ايمني وقوع حوادث ناگزير را پوشش مي دهد.
 
پوشش هاي اصلي اين بيمه نامه علاوه بر پوشش جاني دربرگیرنده پوشش مالي نيز خواهد بود
 
اين بيمه نامه خسارات زير را نيز تحت پوشش قرار ميدهد:
 
نشت و ترک خوردگي ساختمانهاي مجاور در اثر تخريب و گودبرداري ساختمان باره احداث.
ريزش ساختمانهاي مجاور در نشانه گودبرداري
خسارات مالي وارد به اثاثيه و تأسيسات ساختمانهاي مجاور در نشانه ريزش
خسارات به خيابان و پياده رو و اموال عمومي از دسته فضاي سبز
خسارات وارد به تأسيسات تحت الارضي شامل خطوط انتقال آب گاز و تلفن
خسارات وارد به خودروهاي عبوري و يا پارک شده در محيط گوشه ها-کناره ها پروژه در نشان پرتاب مصالح ساختماني
خسارات جاني دربرگیرنده فوت و نقص عضو و هزينه هاي پزشکي همسايگان (ساکنين ساختمانهاي مجاور)
خسارات جاني براي عابرين در اثر سقوط و پرتاپ مصالح ساختماني
خسارات جاني افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بيمه مي گردند
خسارات ناشي از دپو مصالح در خيابان و پياده رو
 
سوال کاربر :  3سال پيش مقداري داربست خريدم 6ماه پيش يک کارگر ماهيانه اختيار کردم بدبختانه شوربختانه چون داراي اجازه نبودم کارگرم رابيمه نکرده بودم اثناء نصب داربست در يک ساختمان 6 واحدي لوله داربست برخورد کرد با برق اختناق قوي شغل گر بنده فوت کرده ايا بيمه ساختمان ديه پیشه گر منو پرداخت خواهد کرد؟
 
پاسخ بیمه :   سلام
بستگي به قرارداد شما با مالک و صاحبکار ساختمان دارد و همچنين کيفيت بيمه نامه خريداري شده.
اگر اين اطلاعات مشخص باشد ميتوان بر بنیاد اسناد و قوانين نسبت به اين سوژه عقیده داد
 
کارشناس رسمي ارزياب بيمه مرکزي
 
منبع : پرتال بیمه

 

شنبه, 01 دی 1397
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان

خدمات دهندگات داربست

پیشنهاد داربستان
نمایش همه
نصب و اجرای داربست و کفراژ در اسرع وقت و پذیرفتن کارهای متری
125
تهران
نصب و اجرای داربست و کفراژ در اسرع وقت و پذیرفتن کارهای متری

نصب و اجرای داربست و کفراژ در اسرع وقت و پذیرفتن کارهای متری و شرکتی با اکیپ مجرب

دستکش کار و داربست بندی
126
تهران
دستکش کار و داربست بندی

تولید کننده انواع دستکشهای کار ۰۹۱۲۲۳۶۱۴۹۸

دستکش کار و داربست بندی
126
تهران
دستکش کار و داربست بندی

تولید کننده انواع دستکشهای کار ۰۹۱۲۲۳۶۱۴۹۸

داربست فلزی شهرک غرب
349
تهران
داربست فلزی شهرک غرب

نصب سریع و آسان و منصف در تمام نقاط ایران نصب انواع داربست پروژه های کوچک و بزرگ و برج ها نصب راه پله در گود و زیر بتونی و کفراژ های بزرگ عضو اتحادیه داربست فلزی با بیش از 15 سال سابقه کاری

داربست فلزی اوج
258
هرمزگان
داربست فلزی اوج

داربست فلزی اوج میناب،جاسک،چابهار تا سیستان و بلوچستان هم می توانیم خدمات دهیم.

پارت فوم آکوستیک
288
تهران
پارت فوم آکوستیک

پارت فوم مجموعه ای است که از 1385تا کنون بر روی عایق های صوتی، حرارتی ، برودتی ، فوم ها و چسب های مصرفی و صنعتی فعالیت داشته است. و از سال 1392 به صورت تخصصی در زمینه ارایه محصولات آکوستیک با کیفیت بالا وقیمت مناسب فعالیت نموده است. افتخار ما این است که بسیاری از محصولات پارت فوم در زمینه آکوستیک برای اولین بار در ایران تولید شده است و توانسته ايم نیاز بازار داخلی را از محصولات خود تامین نماییم. فوم لوله داربستی - ضربه گیر لوله داربست

داربست نما پایدار
3657
تهران
داربست نما پایدار

داربست ارزان با بیمه مسئولیت

داربست فلزی علی
337
آذربایجان غربی
داربست فلزی علی

خدمات اجاره و نصب داربست ماکو

داربست ماکو
944
آذربایجان غربی
داربست ماکو

اجاره و نصب داربست فلزی در ماکو

داربست سازه کاران
435
تهران
داربست سازه کاران

اجاره داربست خرید داربست فروش داربست نصب داربست

داربست رضایی
297
گلستان
داربست رضایی

اجاره و نصب داربست در گرگان

داربست فلزی محکم بست
6922
همدان
داربست فلزی محکم بست

نصب فنی ترین داربستها - شماره ثبت 8120 کارشناس اتحادیه داربست فلزی با مدیریت سید رهبر مرادی

داربست فلزی فراز بست
3941
خراسان رضوی
داربست فلزی فراز بست

داربست فلزی فراز بست در مشهد آماده خدمت رسانی به همشهریان محترم می باشد.نصب داربست فلزي در همه ي مناطق شهر مشهد با نازلترين قيمت و در سريعترين زمان ممكن شما مي توانيد در انواع پروژه هاي ساختماني همچون نصب داربست برج ها و ساختمان ها، زيربتن و نصب كفراژ با ما تماس گرفته و از خدمات ما بهره مند شويد.

داربست فلزی میشو سیس
6507
آذربایجان شرقی
داربست فلزی خورشیدی اراک
781
مرکزی
داربست فلزی خورشیدی اراک

داربست خورشیدی،اراک،با بیش از ۳۰ سال سابقه کار ،اولین داربست استان مرکزی

داربست فلزی سرلک
635
تهران
داربست فلزی سرلک

آدرس انبار۱؛ میدان قیام خ مولوی کوچه رضا آزادی بن بست شیرزاد آدرس انبار ۲؛ سه راه آذری خیابان سبحانی گاراژ حاجیان آدرس شرکت .کارگر جنوبی خیابان زربافیان کوچه توکلی پ ۲ با مدیریت سرلک

داربست فلزی سعيد
7689
زنجان
داربست فلزی سعيد

داربست سعيد اولين ارائه دهنده خدمات داربست در استان زنجان

داربست فلزی علیجانی
1852
گیلان
داربست فلزی علیجانی

داربست علیخانی از سال 92 فعالیت خود را در استان گیلان آغاز کرده است و تا به حال پروژه های مختلفی را با موفقیت اجرا کرده اند.

داربست فلزی هادیان
2861
اصفهان
داربست فلزی هادیان

خدمات نصب و اجاره داربست در اصفهان و شاهین شهر

فولاد جهان مهر
1402
تهران
فولاد جهان مهر

شرکت فولاد جهان مهربا هدف تهیه و تأمین مقاطع آهن و فولاد مورد نیاز صنایعنفت،گاز،پتروشیمی،فولاد، نیروگاه‌ها،شرکتها وپروژه های ساختمانی...با اتکا به لطف خداوند و همکاری نیروهای متعهد و پرسنل مجرب، از سال 1350شروع به فعالیت نموده است. این شرکت افتخار همکاری با شرکتها و نهادهای زیر را دارد: 1ـ عضویت در وندور لیست شرکتهای نفت و گاز پارس (POGC)، شرکت ملی نفت ایران(NIOC)، 2ـ همکاری با کلیه شرکتهای نفتی ، ساختمانی و شرکتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی

داربست فلزی محسن
2114
لرستان
داربست فلزی محسن

خدمات نصب و اجاره داربست در خرم آباد توسط اکیپ مجرب

داربست فلزی مرکزی
855
لرستان
داربست فلزی مرکزی

داربست فلزی مرکزی درخدمت همشهریان .نصب بنر تبلیغاتی،کفراژ،طاق نصرت،پروژهایی بزرگ و کوچک،چهارپایه

صنعت ساختمان و داربست
1364
تهران
صنعت ساختمان و داربست

خدمات داربست در سراسر کشور داربست های سنتی مجری مونتاژ داربست های شرکت تسکو (زود بست) چهارپایه های داربستی

داربست مهدی
6894
خراسان جنوبی
داربست مهدی

داربست و تجهیز بتن مهدی اجاره و خرید و فروش کلیه لوازم نو و دست دوم

داربست آسمان
3323
زنجان
داربست آسمان

نصب داربست فلزی، کفراژ بندی، داربست جهت اجرای تابلو، کار در ارتفاع (نماشویی، ترمیم نما)، کلیه تعمیرات جزئی و کلی داخل و خارج ساختمان، فنس کشی

 چدن ریزان پیشرو
5825
تهران
چدن ریزان پیشرو

تولید انبوه بست و اتصالات داربست فلزی

داربست فلزی پارسیان
6262
بوشهر
داربست فلزی پارسیان

تجهیزات داربست بند،شرایط پرسنل و دستورالعمل های ایمنی خاص داربست بند می باشد.که با رعایت این اصول علاوه بر برپا نمودن داربست مناسب ایمنی نیز رعایت خواهد شد.

داربست فلزی محمدرضا
877
تهران
داربست فلزی محمدرضا

داربست فلزی محمدرضا(شبانه روزی) داربست فلزی در شهرقدس با بیش از 30 سال سابقه در صنعت داربست ساختمان و کوله باری از تجربه این افتخار را دارد تا در خدمت مردم محترم در استان وشهر تهران باشد و بیشترین مشتریان خود را از طریق جمعی از مشتریان راضی و تبلیغات لفظی آنها تا به امروز به دست آورده است. خدمات این شرکت عبارتند از: - نصب داربست فلزی در ساختمان ها و برج های بلند - اجرا ونصب داربست جهت کارهای صنعتی همانند:سکوهای نفتی,اسکله,سیلو,پالایشگاه و... - اجرا ونصب داربستهای زودبست,کفراژبندی,زیربتن,داربست های نمایشگاه ها همراه باچادر,سوله,حفاظ,پیچ ورولپلاک و... - اجرا ونصب داربست در مترا ژهای بالا در استان وشهر تهران -اجرای داربست فلزی بنرهای تبلیغاتی -اجرای داربست فلزی سالن های خیمه ای -اجرای داربست فلزی طاق نصرت و ایستگاه صلواتی -ارسال اکیپ داربستی به سایر شهرهای کشور به منظور پروژه های بزرگ 09216266372/09175240703 سید جواد رضانژاد09362191788,

داربست فلزی پاکدشت
8131
تهران
داربست فلزی پاکدشت

نصب انواع مختلف داربست ساختمان هیئت. ساختمان.سوله.بنرهای.تبلیغاتی.۴پایه چرخدار و ثابت..زیربتن

منو سریع