قراداد اجرای داربست
قراداد اجرای داربست

قراداد اجرای داربست

بخشی از متن قرارداد:
موضوع قرارداد
عبارتست از اجاره و حمل و نصب و اجرای داربست جهت اجرای ظاهر پروژه
اسناد و مدارک قرارداد
قرارداد حاضر
کلیه دستورکارهائیکه در حین اجراء بدست کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.
مبلغ قرارداد
مبلغ کل پیمان نامه حدودا … ریال پیش بینی میگردد که لغایت 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس نرخنامه پیوست قابل پرداخت خواهد بود .
نحوه پرداخت
پس از اتمام شغل پیمانکار موظف است نسبت به جاسازی صورت چگونگی کارهای انجام شده اقدام و بعد از تائید نماینده کارفرما با پروا به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد بعد از کسر کسورات قانونی اقدام خواهد شد.
تبصره یک – 10 درصد همه پیمان نامه بعنوان پیش پرداخت از جانب کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد .
مدت قرارداد
… میباشد . مدت پیمان نامه جمعا … روز / ماه شمسی از تاریخ … لغایت
تعهدات پیمانکار
پیمانکار موظف به رعایت موارد زیر می باشد:
کلیه قسمتهای داربست دربرگیرنده جایگاه اجزای نگهدارنده ، تکیه گاه ها ، اتصالات ، راههای عبور و پلکان داربست باید با استفاده از مصالح پسندیده و مرغوب مانند چوب و فولاد و همانند آن بدست شخص ذیصلاح طوری طراحی ، ساخته و حاضر بکار شود که داربست علاوه بر ایستایی و پایداری لازم ، ظرفیت پذیرش 4 مساوی بار باره نظر را داشته باشد.
قطعات و اجزاء چوبی بکار اسیر شده در داربست باید بدون پوسیدگی ، ترک خوردگی و سایر نواقصی باشد که استحکام آن را به خطر اندازد . وانگهی ازرنگ کردن اجزاء چوبی داربست که باعث پوشیده شدن عیوب و نوافص آن میگردد ، باید حودداری شود.
الوارهای چوبی که برای جایگاه داربست باره استفاده پیمان میگیرند ، باید هموار ، بدون هرگونه زائده و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لغزنده باشند . کلیه الوارها باید حائز ضخامت یکسان بوده و کمینه دارای 25 سانتیمتر عرض و 5 سانتیمتر ضخامت باشند و طوری در کناره یکدیگر پیمان داده شوند که به هیچگونه ابزار و مصالح از بین آئها به پائین سقوط ننماید . در ضمن فاصله تکیه گاههای الوارها باید حداکثر 250 سانتی متر باشد .
کلیه عملیات مربوط به نصب ،تغییر ، تعمیر یا پیاده کردن داربست ، باید توسط اشخاص ذیصلاح انجام شود .
داربست باید در موارد پایین بدست شخص ذیصلاح باره بازدید و کنترل قرار گیرد الی از پایداری ، استوار و ایمنی آن اطمینان حاصل شود.
الف – قبل از آغاز به استفاده از آن
ب- حداقل هفته ای یکبار در حین استفاده
ج- بعد از هرگونه تغییرات با برپایی وقفه در به کارگیری آن
د- بعد از وقوع باد ، طوفان ، زمین لرزه و عوامل همانند که استقامت و پایداری داربست باره گمان پیمان گیرد.
برای بازداری از خطر سقوط کارگران ، باید در طرف مفتوح جایگاههای پیشه ، نرده حفاظتی مطابق بند زیر نصب شود :
الف – ارتفاع نرده حفاظتی از کف طبقه یا سکوی کار باید 100 سانتیمتر باشد . در ضمن ارتفاع نرده گذرگاه پله باید 80 سانتیمتر باشد.
ب- نرده حفاظتی باید در فواصل 2 متر ، حائز پایه های عمودی بوده و ساختمان و اجزاء سازه آن حائز چنان مقاومتی باشد که بتواند در روبرو 100 کیلوگرم تنگنا و ضربه وارده در تمام جهات پایداری نماید. بعلاوه نرده باید پایداری لازم را برای مواقعی که در معرض تصادف با وسائل متحرک پیمان می گیرد ، داشته باشد. وانگهی برای پیشگیری از افتادن مصالح و افزار کار از روی کف جایگاهها باید در لبه های مفتوح جایگاهها پاخوردهای چوبی نصب شود .
در فصل سرما وقتی که روی جایگاههای داربست برف یا یخ هستی داشته باشد ، کارگران نباید روی آن پیشه کنند مگر آنکه قبلا برف و یخ از روی جایگاهها برداشته شود .
از داربست ها نباید برای انبار کردن ساختمایه ها کاربرد شود ، مگر مصالحی که برای کوتاه مدت و برای اتمام پیشه تدریجی باره بیچارگی باشد . در چنین حالتی نیز جهت تعادل داربست ، بار روی جایگاهها باید بطور یکنواخت توزیع گردد . ضمنا در پسین پیشه یومیه ، باید کلیه مصالح اضافی و افزار کار از روی جایگاههای داربست تهی سازی شود .
برای تامین ایستایی داربست و ممانعت از واژگون شدن آن ، رعایت موارد ذیل الزامی است :
الف – پایه های داربست به نحو مطمئنی در محل تکیه گاهها مستقر شود ، بطوریکه از جابجایی و انحراف آنها جلوگیری بعمل آید .
ب- پایه های داربست در محل برپایی روی زمین ، باید روی صفحات ستانی پیمان گیرد ، لغایت از فرورفتن آنها در زمین و بر هم خوردن تعادل داربست پیشگیری شود.
ج- داربست باید در فاصله های مناسب عمومدی و ستانی ، بطور محکم به ساختمان متصل و مهار گردد تا از لرزش و نوسان داربست در حین شغل ممانعت بعمل آید.
د- در مواردی که داربست در دو ضلع مجاور قرار می گیرد ، باید در پیوندگاه بطور کامل به یکدیگر متصل و کلاف شوند .
ه- در هنگام طوفان یا باد شدید ، از کارکردن روی داربست باید بازداری شود.
هنگامیکه مصالح از روی جایگاه داربست بطرف بالا کشیده می شود ، باید به کمک ریسمان از برخورد آن به داربست بازداری بعمل آید .
در موقع پیاده کردن و منحل کردن داربست چوبی ، باید کلیه میخها از قطعات داربست بطور کامل بیرون کشیده شوند .
پیمانکار از محل شغل بازدید و از کم و کیف آن کاملا آگاه می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای پیشه را رویت نموده است و کلیه کارها را بر پایه نقشه و اجازه کارها زیر عقیده دستگاه وارسی بدون عیب و نقص انجام دهد .
پیمانکار می بایستی در تمام مراحل شغل در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد احتیاج که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .
پیمانکار حق واگذاری شغل به غیر را ندارد و در چهره اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .
پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از بازداری قانونی شغل کردن افراد مشمول سامانه وظیفه و شهروندان بیگانه بیگانه ( افغانی ) بدون پروانه یا افرادی که به نحوی از حق کار کردن بی بهره هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که کسان پیمانکار هیچ نوع متع قانونی برای کارکردن ندارند .
در چهره وقوع پیشامد برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسوولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارش ها حادثه وزارت کار و در ضمن کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت.
پیمانکار مسوولیت کامل ایمنی پرسنل خویش را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به به کارگیری ابزارها و وسائل استحفاظی ( دستکش ، کلاه ایمنی ، کفش ایمنی و ….) نماید لغایت پرسنل دچار پیشامد برآمده از شغل نگردند .
رعایت جستار 12 آیین نامه ملی ساختمان و مذهب نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی از طرف پیمانکار الزامی می باشد.

چهارشنبه, 16 تیر 1395
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان

خدمات دهندگات داربست

پیشنهاد داربستان
نمایش همه
داربست فلزی شکوری
1490
البرز
داربست فلزی شکوری

انجام کلیه امور داربست در اسرع وقت

داربست فلزی وطن دوست
6016
خراسان رضوی
داربست فلزی وطن دوست

داربست فلزی وطن دوست عضو رسمی اتحادیه در مشهد آماده خدمت رسانی به همشهریان محترم می باشد.نصب داربست فلزي در همه ي مناطق شهر مشهد در سريعترين زمان ممكن شما مي توانيد در انواع پروژه هاي ساختماني همچون نصب داربست برج ها و ساختمان ها، زيربتن و نصب كفراژ با ما تماس گرفته و از خدمات ما بهره مند شويد.

صنعت ساختمان و داربست
2359
تهران
صنعت ساختمان و داربست

خدمات داربست در سراسر کشور داربست های سنتی مجری مونتاژ داربست های شرکت تسکو (زود بست) چهارپایه های داربستی