داربستان

مدیر داربستان

تهران

ساخت داربست

یکشنبه, 28 شهریور 1395
داربستان
253

ساخت داربست

مسئوليت برپاكردن ، پياده كردن و هرگونه تغييرات اساسي در داربست با سرپرست اداره ذيربط بوده و هرگونه اقدامي در اين مورد ، بايد فقط تحت مديريت و نظارت وي و حتي المقدور به وسيله كاركنانيكه در اين گونه كارها تجربه كافي دارند انجام شود.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع