داربست زنی این بار در آموزش دانش آموزان !
داربست زنی این بار در آموزش دانش آموزان !

چکیده

یادگیری برخی از مفاهیم درسی به ویژه در دروس ریاضی  همواره  با چالش روبه ­رو بوده است. بهره ­گیری معلمان از راهبردهای مناسب در تدریس این دروس  تاحدود زیادی می ­تواند به یادگیری دانش آموزان کمک کند.پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیربهره ­گیری از راهبردهای داربست زنی آموزشی بر یادگیری و یادداری دانش آموزان انجام شده است. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است. در تدریس گروه آزمایش از راهبردهای داربست زنی آموزشی استفاده شده و گروه کنترل به شیوه مرسوم آموزش دیده است. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393بوده و حجم نمونه 36 نفر از دانش‌آموزان دوکلاس بوده که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. یک کلاس به‌عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به‌عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شده است.برایگردآوری داده ­ها از آزمون یادگیری و یادداری در مورد محتوای تدریس در ریاضی بهره­ گیری شده است. ‌روایی آزمون یادگیری راپنجتن از معلمان مجرب و دو تن از اساتید متخصص بررسی کرده اند، سپس اصلاحات محتوایی در آن  انجام شده و مورد تائید قرار گرفته است. برای پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده و ضریب83% به دست آمده که نشان‌دهنده همسانی درونی مناسب برای آزمون است. برای تجزیه‌ و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان داد به‌کارگیری راهبردهای داربست زنی آموزشی در تدریس درس ریاضی در مقایسه با شیوه مرسوم سبب افزایش یادگیری ویادداری دانش‌آموزان می‌شود.

 
کلید واژگان: یادگیری، یادداری، داربست زنی آموزشی، دانش آموزان

نویسندگان:

دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی: استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (نویسنده مسئول) 
مهری ایروانی­ منش: کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتهران جنوب

فصلنامه تعلیم و تربیت - سال سی و سوم، شماره 2 (پیاپی 130)، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

منبع : خبرگزاری فارس

جمعه, 17 شهریور 1396
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان