مناقصه نصب داربست فلزی شهرداری بناب
مناقصه نصب داربست فلزی شهرداری بناب

شرح آگهی:
آگهی مناقصه 
شهرداری بناب در نظر دارد نصب داربست فلزی در سطح شهر را از طریق آگهی مناقصه به پیمانکاران نصب داربست واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 95.4.20 در سه پاکت شامل : الف - فیش واریزی ب- اسناد مناقصه ج - پیشنهاد قیمت به صورت سربسته به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادات رسیده روز یکشنبه مورخه 95.4.20 راس ساعت 19/30 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.
عنوان مناقصه : نصب داربست فلزی
محل اجرا : سطح شهر بناب
مبلغ مناقصه : 600.000.000 ریال
شرایط لازم برای شرکت در مناقصه : پیمانکاران نصب داربست بومی
سپرده شرکت در مزایده : 60.000.000 ریال
1- کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و نیز ارزش افزوده برعهده برنده مناقصه می باشد.
2- شهرداری باستناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
3- متقاضیان می بایستی مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به عنوان سپرده به حساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.
4- کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه و سطح شهر برعهده برنده مناقصه می باشد.
5- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- پس از اتمام مهلت مقرر هیچ گونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.
7- به پیشنهادات قلم خورده و مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.
9- در صورت مشاهده هرگونه تبانی در معامله مناقصه باطل اعلام می گردد.
10- برنده مناقصه موظف است حداکثر 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.
11- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
مقصود کفشنوچی - شهردار بناب
آدرس و تلفن :آذربایجان شرقی, سطح شهر بناب
منبع آگهی :محلی آذربایجان شرقی 95/4/9
تصویر آگهی :آگهی مناقصه , مناقصه نصب داربست فلزی در سطح شهر مرحله دوم نوبت دوم
 
 

یکشنبه, 27 تیر 1395
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان