نکاتی در طراحی مجتمع تجاری
نکاتی در طراحی مجتمع تجاری

استفاده از فضای سبز

  • اســتفاده از فضای ســبز يا آبنما در محوطه ميانی نيز طراوت خاصی به اين چنين مكان ها می دهد. اين مراكز زمانی به اوج هنری و زيبايی بصری می رسند كه از نورگيرهای سقفی با طيف های مختلف نور در آنها استفاده شود.

طراحی سبک و کم حجم

  • از نكات قابل توجه در طراحی اين فضا اين اســت كه نبايد فضا از لحاظ بصری ســنگين باشد، چرا كه سنگين بودن فضا توجه بيننده را به خود جلب می كند و جايی برای توجه بــه محصــول باقی نمی گذارد. در صورتی كه يک طراحی ســبک و كم حجم با تزئينات مختصر و رنگ بندی ســاده و خنثی اين شــرايط را فراهم می سازد كه پيش از هر چيز محصولات مورد نظر به چشم بيايد.

طراحی ویترین

  • ويترين قسمتی از مغازه به شمار می رود كه برخی از محصولات ًاساســا عرضه شده در آن به نمايش در می آيد كه هم مشخص كننده نوع فعاليت مغازه اســت و هم به جلب مشــتری كمک می كنــد. چگونگی طراحی ويترين به امكاناتی كه پلان مغازه در اختيار طراح می گذارد و همچنين به موقعيت آن بستگی دارد. اين كه مغازه داخل يک پاساژ قرار گرفته يا به صورت منفرد، بر خيابان اســت، عواملی هستند كه در طراحی ويترين  چند روش در طراحی ويترين وجــود دارد كه به ًتاثيــر گذارند. معمــولا فروشنده ويترين شلوغ با ارائه ًسياست فروش عامل آن مرتبط است.گاها محصولات متعدد با تنوع رنگ را می پســندد و گا هی ويترين خلوت با ارائه چند محصول خاص و محدود. موردی ديگر كه امروزه بســيار مورد توجه فروشندگان قرار گرفته، گنگ بودن ويترين است اين گنگ بودن حس تعليق در بيننده ايجاد می كند و حس كنجكاوی مشتری را وادار می كند كه وارد مغازه شود.می تــوان بــا اســتفاده از تهويه مناسب و فضاهای تفريحی جانبی و نورپــردازی مناســب، طراحی اصولی و دكوراسيون مناسب فضا حس خوبی به مشتری انتقال داد.

طراحی داخلی و گزینش مبلمان

  • نيمكت، ميز، صندلی و تمام مبلمان شــهری بايــد طــوری انتخــاب شــوند كــه بهتريــن موضوعيت مركز خريد را انعكاس دهند. رنگ، طرح و حركت، شــوق بصــری و كليدی برای ايجاد خريد موفق می باشند.

نور

  • عــلاوه بر تفريحــات و علائم كه وابســته به نور هســتند، روشنايی يک مركز خريد در حين شديد بودن بايد پنهانی و پوشيده و البته متغير باشد. يــک نور هميشــگی كســل كننده است. نور مناســب باعث می شــود خريدار زمان طولانی را برای خريد در مركــز خريد صرف كند. هم چنين نور پردازی متمركز روی محصولات، اســتفاده از عناصــر تزئينــی در ويترين، ايجاد يــک هارمونی رنگی و يا تضاد متناسب می تواند به جذابيت ويترين كمک كند.

پذیرایی و سرگرمی

  • از عوامل مهم در جذب مشتری اعتماد است. يک فضای خريد بايد طوری طراحی شود كه مادران بتوانند فرزندانشان را به همراه خود آورده و يک روز را به خريد اختصاص دهند. تنوع زياد در خريد باعث ترغيب كودكان خواهد شد. بنابراين پذيرايی و سرگرمی از بچه ها مهمترين اصل است. وسايلی مثل تنديس ها، حوض، فواره و... بچه ها را برای مدتی طولانی سرگرم خواهد كرد. اجرای كارهای تشــويق كننده نيز می تواند موثر باشــد. برای مراكز خريد بزرگتر می توان از چرخ فلک و قطار هم اســتفاده كرد. مكانی نيز نياز است تا مادران بتوانند فرزندانشان را ساعت ها ترک و احساس كنند آنها در سلامت و ايمنی كامل به سر می برند. برای بزرگســالان يک گروه موســيقی و موسسه فرهنگی می تواند مفيد باشــد. كافه تريا، رستوران، فضای مكث و لابی برای استراحت مشتريان، فضای بازی كودكان،  امكانات تفريحی بزرگسالان،  آب خوری، سالن ها و سكوهای نمايش، تلويزيون مدار بسته، كمدها و قفسه هايی برای نگهداری كالاهای مشتريان و... از ملزومات مراكز خريد محسوب می شوند.

رنگ

  • تنوع رنگی يكی از اصول طراحی موفق مراكز خريد اســت. در يک مركز خريد كه به طور صحيح طراحی شده، عملكرد چشم انداز مهمتر از خود ساختمان خواهد بود. رنگ و بافت داده شــده به فضاها بيشتر در ارائه مفهوم، به كار می رود. انتخاب يک تصوير برای مركز خريد، در معرفی محصولات و ترغيب مردم جهت خريد كمک خواهد كرد.

تبلیغات

  • امروزه اهميت تبليغات به منظور ايجاد شناختی تأثير گــذار از يــک كالا يا يک مــكان و تأثير گــذاری فوق العاده در فعاليــت تجاری بر هيچ كس پوشيده نيست. در ايــن ميان تبليغی موفق تر اســت كه بتواند توجه افراد بيشتری را به سوی خود جذب سازد.

پنجشنبه, 19 اسفند 1395
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان