چشم انداز توسعه بخش مسکن و ساخت و ساز کشور
چشم انداز توسعه بخش مسکن و ساخت و ساز کشور

در جهـت اعتـای بخـش خصوصـی در زمینه مسـکن و سـاختمان نیـاز بـه تدویـن چشـم انـداز توسـعه پایـدار در ایـن بخـش داریـم کــه مــی تــوان آن را در قالــب اســتراتژی مناســب و راهبــردی بشـرح زیـر تدویـن کـرد

. *** الـف- واگـذاری تصـدی گـری انتقـال و مرکـز ثقـل بخش مسـکن بـه بخـش خصوصـی بـه مفهـوم واقعـی آن: از آنجایـی کـه بیـش از 93 درصـد از منابع توسـط بخش خصوصی تأمیــن میشــود، بدیهــی اســت کــه مدیریــت و اداره بکارگیــری ایـن سـرمایه عظیـم -کـه در سـایه نـگاه بـه دولـت مغفـول مانـده اسـت- میبایسـت هماننـد سـایر کشـورهای پیشـرفته بـه دسـت بخــش خصوصــی مربوطــه ســپرده شــود. لــذا انجمــن صنفــی انبــوه ســازان مســکن کــه از پتانســیل عظیــم تشــکیالتی و نیــز منابــع نیــروی متخصــص کارآزمــوده و شــرکتهای صالحیــت دار برخــوردار اســت و بــه همیــن منظــور نیــز تشــکیل شــده، میتوانـد در زمینـه توسـعه برنامهریـزی و سـاخت و سـاز مسـکن از بهتریـن عاملهـای اجرائـی ایـن اسـتراتژی باشـد. آنچـه مسـلم اسـت مدیریـت چنـد صـد هـزار میلیـارد ریالـی سـرمایه بخـش مسـکن تعاملـی وسـیع را بـا اقتصـاد کالن کشـور اقتضـا میکنـد، لــذا انجمــن در قالــب مجموعــه انبــوه ســازان بــه عنــوان بخــش خصوصـی بایـد بـه عرصههـای جدیـد و وسـیع در حـوزه تدویـن برنامههــای توســعه، بودجــه، تدویــن مدلهــای متفــاوت مالــی و.. در سـطح ملـی ورود کنـد.

ب- رقابــت پذیرکــردن بخــش مســکن در بهــرهوری، کیفیــت و حضــور در بازارهــای منطقــه و جهــان: جهانـی شـدن اقتصـاد موجـب تحـوالت وسـیع در اقتصـاد جهـان بــوده اســت کــه بــه دنبــال آن، کاهــش تعرفههــا، رقابــت آزاد بینالمللــی و حــذف یارانههــا در بخــش خصوصــی مناســبات اقتصــادی را بــه ســود اعتــای ایــن بخــش و در نهایــت اعتــای کشــور دگرگــون میکنــد. حضــور کشــور در ســازمان تجــارت جهانــی WTO قریــب الوقــوع اســت و رقابــت آزاد بیــن المللــی پیـش روی ماسـت در حالـی کـه مسـیر حرکـت بخـش خصوصـی بــا شــرایط حضــور در WTO ســازگار نمیباشــد. فلــذا مســکن بــه عنــوان بزرگتریــن بخــش اقتصــادی کــه در آن مزیتهــای نســبی شــاخص وجــود دارد، در برابــر فرصتــی تاریخــی قــرار گرفتــه کــه بــی عملــی برابــر بــا عقـب ماندگـی اسـت. در غیـاب رقابـت پذیـری، حفــظ ســاختارهای موجــود و حفــظ بازارهــای داخلــی نیــز مــورد تردیدجــدی اســت.

ج- ارتقــاء فنــاوری و توســعه صنعتــی ســاخت و ســاز: مدتهــا اســت بــه ایــن نتیجــه رســیدهایم کــه روشــهای دســتی و ســنتی دیگــر پاســخگوی انتظــارات جامعـه امـروز نیسـت و انبـوه ســازی و صنعتــی ســازی کــه توصیــف یــک پدیــده اسـت بایـد هرچـه سـریعتر وارد سـاخت و سـاز کشـور شـود. جهـان پیشـرفته تولیـد صنعتـی را نیـز پشـت سـر مـی گـذارد و تولیـد فراصنعتـی و مـوج سـوم، امـکان رقابـت را از تولیـد صنعتـی میربایـد. بـه عـاوه تالشهـای محـدود درایـن عرصـه نیـز گرفتـار سـطحی نگـری و انحرافـات متعــدد اســت. بالندگــی بخــش ســاخت و ســاز و صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در گــرو توســعه صنعتــی ســاخت و ســاز اســت، کــه جامعــه و کشــور و شــرکتهای مرتبــط در ایــن ً نیازمنـد عملـی شـدن آن اسـت. بخـش شـدیدا لــذا انجمــن میتوانــد و بایــد جهــت ارتقــاء فنــاوری و توســعه صنعتــی ســاخت و ســاز، بــا تأکیــد بــر ســامان دهــی زیرســاختهای توسـعه صنعتـی بـا جدیـت و بـه مـدد برنامـه ای منســجم و خردپایــه در مســیر درســت حرکــت کنــد

. د- توانمنـد سـازی انجمـن و یـک یـک اعضـای انجمـن: تحقــق اهــداف پیــش گفتــه در گــرو بالندگــی بخـش خصوصـی و توانمنـدی انجمـن و اعضـای آن میباشـد کـه بـا انسـجام و همگرائـی خـاص جوامـع مدنـی و تعامـل و هـم اندیشـی داخلـی و مسـئولین مربوطـه کـه متولیـان دولتـی باشـند و ارتبـاط مردمـی امـکان پذیـر اسـت.

دوشنبه, 16 اسفند 1395
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان