چگونه پکیج انتخاب کنیم
چگونه پکیج انتخاب کنیم

این دستگاه در فصل زمستان آبگرم مدار گرم کننده را تامین می کند . وقتی شیر آبگرم مصرفی باز شود با عبور جریان آب از سنسور فشار میکروسوئیچ این سنســورفعال شده با ارســال فرمان به شیر سه طرفه ی برقی از طریق برد کنترل الکترونیک مدار رادیاتور ها موقتا قطع شده آب مدار گرم کننده لوله هدایت می شود، به این ترتیب آبگرم به مبدل حرارتی ثانویه پوسته و آب گــرم مورد نیاز جهت تامین گرمایش محیط، به وســیله رادیاتورها و آب گرم بهداشتی جهت مصارف روزمره از قبیل شستشو، استحمام و غیره را فراهم می نماید. گرمایش مطبوع محل سکونت و آب گرم بهداشتی، همواره از نیازهای اولیه بشر بوده و می باشد. شــاید هنوز هم اســتفاده از کرســی های ذغالی و بخاری های نفتی را در بعضی از نقاط کشــور عزیزمان شــاهد باشــیم، ولی حقیقت این است که بــا توجه به فراوانی گاز طبیعی و برقراری امکان دسترســی به این موهبت الهی، تکنولوژی را بر آن داشــته است که راهکارهای جدیدی را برای بشرمهیا سازد.

معایب پكیج دیواری

اشغال فضایی معادل یک کابینت از حجم آشپز خانه

انواع پكیج شوفاژ زمینی

دیوای

دودکشدار

فن دار

نکته بســیار مهــم در انتخاب پکیج دیواری شــرایط دودکش ســاختمان

می باشــد که برای برطرف شدن مشــکل دودکش، در ساختمان هایی که نوع دوم

دودکش مناسب جهت راه اندازی دستگاه ها را ندارند، دستگاه ها در دودکش دار و فن دار طراحی شده اند. پارامترهای مهم برای انتخاب پكیج دیواری دودکش ساختمان

متراژ ساختمان

مقدار مورد نیاز آب گرم مصرفی

تامین اکسیژن مورد نیاز دستگاه

عــاوه بر اینکه به ازاء هر کیلووات توان دســتگاه یک متر مکعب فضا نیاز

است، فضای اتاق محل نصب دســتگاه نیز باید به محیط هوای آزاد بیرون

از اتاق محل نصب دســتگاه بوسیله بک دریچه دائما باز ارتباط داشته باشد

تا اکســیژن مورد نیاز دســتگاه از محیط بیرون از اتاق محل نصب دستگاه

تامین گردد و هم در صورت نشتی احتمالی، گاز در محیط اتاق جمع نشود.

گروه آب و هوایی کشور عزیزمان ایران عبارتند از:

جهــت در نظر گرفتن میزان گرمــای لازم جهت گرم کردن، یک متر مربع

از ســاختمان باید بعضی از شــرایط در نظر گرفته شود و مهمترین موضوع

محاســبه دقیق محل نصب و شــرایط آب و هوایی شــهری اســت در آن

زندگی می کنیم.

 

کدام پکیج برای منزل شما ایده آل تر است

  تا زیر بنای 240 متر مربع: میزان آبدهی یک پکیج دیواری 24 کیلو وات ) 24000 وات (، 7 لیتر در دقیقه آب 50 درجه سانتی گراد می باشد که برای منزل مسکونی معمولی با یک حمام و یا یک سرویس بهداشتی و آشپزخانه مناسب است.

تا زیر بنــای 280 متر مربع: میزان آبدهی یــک پکیج دیواری 28 کیلــووات ) 28000 وات (، 8 لیتــر در دقیقه آب 50 درجه ســانتی گراد می باشــد که برای منزل مسکونی با یک حمام و یک سرویس بهداشتی و آشپزخانه مناسب است، ولی برای منزل مسکونی که دارای دو حمام و یک سرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد مناسب نیست.

  تا زیر بنای 300 متر مربع: میزان آبدهی پکیج دیواری 35 کیلووات ) 35000 وت (، 10 لیتر در دقیقه آب 50 درجه سانتی گراد می باشد که برای واحدی که دارای 2 حمام و ســرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد مناسب است. محلی کــه برای نصب پکیج دیواری انتخاب میشــود باید دارای شــرایط ذیل باشد:

بالای اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا نباشد.

حداقل فاصله ی دستگاه از دیوار مقابل یک متر باشد.

حداقل فاصله از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین 15ساتی متر باشد.

  حداقل فاصله از کف تا زیر پکیج 120سانتی متر باشد.

حداقل فاصله ی عمودی از کالهک تعدیل پکیج تا دریچه دودکش باید 30 سانتیمتر باشد. هرگز نباید کالهک تعدیل پکیج دیواری را به دریچه دودکش داخل دیوار نصب نمود و حداقل 30 ســانتیمتر پایین تر از دریچه دودکش نصب گردد و هر چه بتوان دســتگاه را نسبت به دریچه دودکش پایین تر نصب گردد بهتر است. زیاد شدن فاصله پکیج به دریچه باعث زیاد شدن مکش دستگاه می شود.

 

یکشنبه, 15 اسفند 1395
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان