قیمت خدمات داربست اردبیل
قیمت خدمات داربست اردبیل

قیمت اجاره بها در اردبیل و حومه به شرح زیر می باشد :

اجاره بها داربست سال 1402

قیمت به ریال

نما (سیمان کاری و نمای ساده که با قالب 1 متری اجرا می شود)

250,000

نما(رومی که با قالب 1 متر به بالا 1/5 دو متری اجرا شود )

400,000

کفراژ(حفاظ خود نگه دار داربست حجم داخل مفازه یا سوله)

180,000

زیربتن(ابعادارتفاع کمتر از 2 متر باشد، دو متر محاسبه می شود)

450,000

دیوار برشی (دوپایه) (به ازای هر پایه اضافی 200 تومان اضافه محاسبه می گردد) ضمناً کلیه طبقات از شروع تاریخ نصب اولین طبقه تا اتمام کار از تاریخ شروع اولین طبقه محاسبه می گردد.

5,000,000

چاله آسانسور (کوچک 500 هزار تومان)(بزرگ 700 هزار تومان) ( چشمه راه پله 400 ) به تعداد هر طبقه

-

چادر عروسی ( با مصالح متر مکعب)

350,000

ابعاد زیر 100 متر

25,000,000

خرده کاری (چهارپایه ، دوپایه ،طاق نصرت و ...)

10,000,000

بنر ابعاد (3*2)

5,000,000

اجاره داربست بعد از نصب ، اول هر ماه تسویه خواهد شد .

پنجشنبه, 17 فروردین 1402
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان