نصب داربست
نصب داربست

انواع نصب داربست


در اینجا می خواهیم انواع داربست ها را از عقیده نصب باره بررسی قرار دهیم.داربست ها را می تاب به چهره های ذیل نصب کرد:

داربست های معلق                            Suspended Scaffolds
داربست های پشتیبانی شده                   Supported Scaffolds
داربست های مخصوص یا دیگر              Specialty and Other Scaffolds
داربست های معلق Suspended scaffold

√ پیش از نصب ،از محل پیشه بازدید کنید و بر اساس میزان بار وارده تجهیزات و وسایل لازم را برای کار آماده نمایید.

√ حتما از کسان چیره دست و با صلاحیت برای این شغل بهره‌گیری نمایید .

√ از استوار بودن محل اتصال کابلها به ویژه محل اتصال کابل به داربست مطمئن شوید .

√ کابل بکار رفته در این داربست ها حداقل باید ۶ مساوی وزن داربست مقاومت داشته باشد.

√ تمهیدات لازم برای بازدارندگی از پیچ و طاقت خوردن داربست در نظر گرفته شود .

√ از تجمع بار و وسایل بی باره روی داربست امتناع کنید .

√ به کارگیری سیستم PFAS( Personal Fall Arrest System)  برای بازدارندگی از خطر سرنگونی افراد الزامیست .

√ مطمئن شوید که تمامی ساز و برگ برقی ،کابلهای برق والکتروموتور ها تندرست بوده و به سیم ارت مجهز باشند.

√ از قرار دادن مواد آتش راهبند و قابل اشتعال مثل بنزین روی داربست معلق امتناع کنید .

√ برای افزایش پهنه دسترسی در اثناء شغل روی بشکه ،چهار پایه ،جعبه و…نایستید .

√ وزنه های تعادلی داربست معلق بایستی بیشتر از ماکزیمم وزن داربست باشد .

√ کابلها و سیم های مهاری داربست معلق را به جای محکمی مشابه ستون اصلی ساختمان ببنیدید واز بستن به بعید دودکش و… جدا امتناع کنید .

√ ترمز ایمنی داربست معلق راهمیشه پیش پیشه بازدید کنید.

√ سیستم PFAS باید به ریسمان نجات LIFE LINE بسته شود نه به داربست معلق.

حرکت دادن داربست Moving scaffold

۱٫ هنگام جابجایی داربست های متحرک کسان نباید روی داربست باشند .

۲٫ از صحت ودرستی چرخ ها وترمز داربست مطمئن شوید .

۳٫ سطحی که داربست روی آن جابجا میشود صاف،محکم و عاری از برآمدگی و فرو رفتگی باشد .

۴٫ جکهای تعادلی OUT RIGGERS چرخ دار  در طرفین داربست تعبیه شده باشد .

۵٫ از قسمت زیر داربست هل دهید.

فونداسیون داربست

√ زمین ذیل داربست باید پایداری کافی داشته باشد وخاک آن نیز COMPACT شده باشد

√ از BASE&SOLE PLATE برای ذیل استاندارد ها کاربرد شود.

√ موقعی که از sole plate برای ذیل داربست بهره‌گیری میشود منطقه پایین هر کدام از استانداردها باید حدقل ۱۰۰۰ سانتیمتر مربع با کمینه قطر ۲۲۰ میلیمتر باشد واگر از الوار به قصد sole plate کاربرد میشود نباید قطر آن از ۳۵ میلیمتر کمتر باشد .

√ در زمینهای نرم منطقه sole plate نباید از ۱۷۰۰ سانتی متر کمتر بوده وبرای sole plate های ویژه این منطقه به ۳۴۰۰ سانتی متر مربع میرسد.

یکشنبه, 20 تیر 1395
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان