ایمنی داربست
ایمنی داربست

"ایمنی داربست و داربست بندی"
 
داربست و داربست بندی
تعریف داربست: داربست ساختاری است موقتی دربرگیرنده یک یا چند جایگاه کار، اجزاء نگهدارنده، اتصالات و تکیه گاه ها که در حین اجرای هر گونه عملیات ساختمانی به هدف دسترسی به بنا، حفظ و حفاظت کارگر یا مصالح در ارتفاع باره استفاده پیمان می گیرد.
شخص ذی صلاح
شخص ذی صلاح کسی است که می تواند شرایط کاری خطرناک را معرفی کند و پروانه و اختیارات لازم برای اقدامات اصلاحی فوری به منظور حذف این خطرات را دارا می باشد. این فرد مسولیت اولیه برای نظارت، هدایت، نصب، استحصال و تغییر همگی داربست ها را دارد و باید به مسائل زیر هشدار کامل داشته باشد:
باید شرایط کاربرد انواع داربست ها را بداند.
قادر به شناسایی و اصلاح مخاطرات در مواجهه با شغل داربست بندی باشد.
در زمینه ساختار گونه ها داربست های مورد کاربرد آموزش دیده باشد.
وظایف شخص ذی صلاح
1.      تعیین دسترسی های عملی ایمن برای نصب و استحصال و استفاده از داربست
2.   بازرسی داربست ها، قطعات و اجزای آن پیش از آغاز به کار و پس از هر پیشامد ای که می تواند روی حقیقت قطعات داربست کارایی بگذارد.نظارت و هدایت روی نصب داربست، برداشتن آن و تغییر محل کار
3.      تعیین اقدامات عملی برای حفاظت از سقوط کسان در هنگام نصب و استحصال داربست
4.      تعیین اینکه آیا شغل بر روی داربست در روزهای طوفانی و بادخیز ایمن است.
5.   تعیین اینکه آیا قطعات و اجزای داربست که از مواد مختلف ساخته شده اند، می توانند با همدیگر مورد استفاده پیمان بگیرند.
6.      شناسایی علل قطعات معیوب داربست و اصلاح مخاطرات آن
7.      بازرسی ریسمان های باره استفاده در داربست های معلق و شناسایی نواقصات آن
8.      نظارت طناب ها و طناب های مصنوعی مورد بهره‌گیری برای گارد ریل های میانی یا فوقانی داربست.
9.      انتخاب، هدایت و آموزش افرادی که داربست را نصب می کنند و بر می دارند و محل ان را تغییر می دهند.
10. تعلیم کارگران در مقوله نصب، برداشتن داربست، حرکت دادن، شغل کردن، تعمیر کردن، نگهداری یا بازرسی داربست ها برای معرفی مخاطرات کاری مربوطه.
 
مخاطرات داربست
1.      سرنگونی از ارتفاع، برآمده از سرخوردن، دسترسی ناایمن، نبود تجهیزات حفاظت از سقوط
2.      آسیب بواسطه سرنگونی ابزار، تجهیزات، و مواد زائد
3.      برق گرفتگی ناشی از تصادف و تماس با خطوط انتقال نیرو و برق
4.      آسیب دید و خراب شدن داربست بواسطه عدم تعادل یا بارگذاری بیش از حد
5.      تخته گذاری ناایمن و بد
    
 
 
 
مسائل مهم در داربست
مسائل مهم در داربست عبارتند از:
1.      نصب و استحصال داربست[3]
از 15 الی 20 درصد گزند های برآمده از داربست دربرگیرنده نصب و برداشت داربست است. معمول ترین مسئله نقص فراهم نمودن سکوی کاری پسندیده برای کارگر در موقع نصب و استقرار داربست است. مسئله بعدی شامل اجزای داربست همانند اتصالات می باشد. این نقص موجب عدم استقامت داربست یا بی ثباتی داربست می شود، چه بسا این نقص مایه واژگونی  یا فروریختن داربست نشود اما منجر به آن می شود که داربست نوسان و جنبش کند. این بیشتر زمانی رخ می دهد که فقط یک یا دو تخته روی سکوی کار باشد یا اینکه میله های حفاظتی وجود نداشته باشند و در طی نصب و برداشت داربست این مسئله عادی است.
2.      بالا رفتن و ذیل آمدن از داربست[4]
تقریباٌ 15 درصد آسیب های برآمده از داربست زمانی رخ می دهد که کارگران در حال بالا رفتن و ذیل آمدن از داربست هستند. بالا رفتن و زیر آمدن از چهارچوبه داربست یک فرمایش شایع است ولی بازتاب ناخوشایند آن آفت های فراوان و اجل و میر است. بالا رفتن و پایین آمدن از تیرک های مهار داربست علل بعدی حوادث می باشد. برای غلبه بر این مسئله باید نردبان های مناسبی فراهم کرد.
3.      لغزیدن یا شکستن تخته های سکوی کار[5]
بیشتر آسیب ها دربرگیرنده مسائلی با تخته ها هستند.  اگر تخته های داربست خوب با طناب یا تسمه بسته نشود یا ناایمن باشند بسهولت لیز می خورند و سبب آسیب های جدی می شوند. در ضمن اگر تخته های داربست در شرایط نامناسب نگهداری شوند یا اضافه بار بیش از گنجایش شان روی آنها قرار گیرد، شکسته شوند. بنابرین به کارگیری درجه ای صحیح الوار و بازبینی تخته ها قبل از نصب خیلی مهم است. مسئله شایع سایر آیزان بودن بیش از اندازه یا مختصر اندازه داربست روی تکیه گاه هایش می باشد.. آویزان بودن بیش از حد تخته موقعی که کارگر روی تقسیم آویزان ایستاده است، سبب می شود که تخته به سمت بالا بیاید و واژگون شود. اما آویزان بودن بیش از مختصر منجر به لغزش و سر خوردن تخته روی تکیه گاه می شود.
4.      بارگذاری نامناسب یا بیش از کران بارگذاری[6]
بارگذاری بیش از کران سبب خمش بیش از اندازه تخته ها می شود و می تواند منجر به ویران شدن و شکسته شدن تخته ها شود. بارگذاری بش از حد بیشتر اغلب در کارهای سنگ کاری و بنایی رخ می دهد که  وزن مواد می تواند از 1500 کیلوگرم روی تخته ها دست درازی کند. اگر مواد روی سکوی داربست بطور آویزان خلاص شود می تواند سبب عدم توازن و تعادل روی داربست شود که در نهایت منجر به واژگون شدن داربست می شود.
5.      عدم تنظیم کامل سکوها[7]
این موقعیت نه تنها در مرحله نصب و برداشت داربست منجر به گزند می شود بلکه موقع کاربرد داربست نیز آسیب و حادثه برپایی می کند. طبق قوانین تمام سکوها بایستی حداقل 45 سانتی متر یا 18 اینچ پهنا داشته باشند.
6.      سکوهایی بدون میله های حفاظ[8]
سکوهایی بدون میله حفاظ دشوار جدی ایمنی در طرح های ساخت است. میله های حفاظ نه فقط برای سکوهای بلند اقدام پیشگیرانه حفاظت از سرنگونی هستند بلکه برای سکوهای کم بلندی هم مهم هستند. بیش از یک سوم سقوط برآمده از داربست ها بر روی سکوهایی با ارتفاع کمتر از 3 متر می باشد. بنابراین، میله های حفاظ در طی استفاده معمولی برای همگی سکوهای کاری بیش از 5/1 متر ارتفاع توصیه می شود. میله های حفاظ برای تمامی سکوهای کاری باید متشکل از میله بالایی، میله میانی و پاخور باشد.
7.      نقص نصب تمام اجزاء باره نیاز[9]
نقص استفاده از تمام قطعات و اجزاء صحیح داربست دشوار جدی ایمنی است. در داربست بندی تمام موارد باید صحیح و کامل نصب شوند نظیر صفحات پایه داربست، مهاربندها یا پشت بندها یا بست ها، وسایل ایمن کننده مناسب. باید تضمین نماید که داربست ایمن است.
8.      تماس الکتریکی با سیم های بالای سر[10]
اغلب اوقات داربست ها با خطوط الکتریکی بالای راز تماس برپایی می کنند ولی اگر چنین چیزی رویداد بیافتد تقریباٌ نتیجه همیشه مرگ و میر است. نقص در نگهداشتن فواصل ایمن از خطوط انتقال برق بالای راز در اثناء حرکت کردن روی داربست مشکل جدی است. قبل از کوشش برای جنبش روی نواحی مفتوح خارجی داربست، برای تضمین اینکه سیم های بالای سر در تقرب نیست باید به نکوداشتن بررسی و وارسی شوند. در برخی موقیعت ها برای تضمین اینکه فواصل ایمن مورد احتیاج از خطوط برق هستی دارد، برداشتن جزئی داربست ضروری است. کمینه فواصل ایمن در جدول یک لیست شده است.
جدول یک: کمینه فواصل از خطوط نیرو
میزان ولتاژ خطوط نیرو
    
حداقل فاصله
750 لغایت 1500000 ولت
    
3 متر یا 10 فوت
150001 تا 250000 ولت
    
5/4 متر یا 15 فوت
بیش از 250000 ولت
    
6 متر یا 20 فوت
بلند کردن اجزاء داربست بدست لیف تراک یا وسایل مکانیکی سایر مستلزم برنامه ریزی ریزبین است و باید از مجاورت و نززدیکی با خطوط انتقال قدرت اجتناب شود. کارگران حمل کننده مواد یا تجهیزات روی سکوی داربست باید مراقب تماس الکتریکی باشند.
9.      حرکت دادن داربست با کارگر روی سکوی کار[11]
حرکت دادن داربست به همراه کارگر روی سکوی کار می تواند خطرناک باشد. هرجا که برای ذیل آمدن کارگران سخت است و داربست بیش از 3 متر بلندی دارد، هر کارگر باید با یراق و طناب کوتاه در همه بدن بسته شود. طناب نجات باید به نقطه مناسب متصل شود.
 
ملاحظات انتخاب داربست
استفاده ایمن و مناسب از داربست وابسته به گزینش سیستم صحیح برای کار باره نظر است. اگر مشخصات اساسی داربست برای کار نامناسب باشد یا تمامی قطعات یا اجزای بایسته در دسترس نباشد، می تواند منجر به حوادث شود. انتخاب صحیح داربست و اجزای پیوسته با آن مستلزم دانش بنیادی درباره شرایط محل و شغل مورد عقیده است. این ملاحظات شامل:
*     وزن کارگر، ابزارآلات، مواد، و ساز و برگ حمل شده روی داربست
*     شرایط شغل برای مثال، داخل، خارج، کف های سیمانی، نوع و شرایط دیوار، دسترسی به تجهیزات، دگرگونی ها ارتفاع.
*     ارتفاع یا بلندی هائیکه در آن داربست نصب می شود.
*  نوع کاری که قرار است روی داربست سپریدن گیرد نظیر کارهای بنایی، سندبلاستینگ، نقاشی، فلزکاری، تاسیسات مکانیکی نصب سقف کاذب یا معلق
*     مدت کار
*     تجربه ناظر و کارکنان یا گونه ها داربست های موجود
*     شرایط آب و هوایی قبل بینی شده
*     نردبان یا وسایل دسترسی به سکوی کار
*     موانع
*     ساختار ساختمان یا سازه در حال اتمام کار
*     مشکلات نصب و برداشت همانند نگهداری از سرنگونی فرد داربست پاراگراف (لاتین) یا نصاب
*     بهره‌گیری ساز و برگ مکانیکی برای کمک به نصب داربست
*     شرایط پیاده روی زیر محوطه داربست
 
 
 
 
انواع داربست ها
*     داربست های معلق                          Suspended Scaffolds
*     داربست های حمایت شده                   Supported Scaffolds
*     داربست های مخصوص یا دیگر Specialty and Other Scaffolds

پنجشنبه, 10 تیر 1395
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان