داربست فلزی شغلی حادثه آفرین و کم درآمد
داربست فلزی شغلی حادثه آفرین و کم درآمد

داربست فلزی شغلی حادثه آفرین و کم درآمد

حرفه ســخت داربســت فلــزی برای افــرادی کــه در ایــن شــغل هســتند چنــدان مطلوب نیســت. کســادی بازار کار از یک سو و ورود افراد بدون مجوز و تخصص از ســویی دیگر این شغل را به قهقرا کشانده است. محمــد توکلی که از کودکــی با این حرفه بزرگ شــده است و در این شغل دســتی بر آتش دارد، می گوید: » من به جوان ها توصیه نمی کنم به این شغل وارد شــوند؛ چرا که تنها زمــان خــود را هــدر داده اند، در حالی که مــی تواننــد با تخصــص و آموزش مشــاغل مطلوب تری را برگزینند. آنها تصور نکنند به دلیل اینکه این شــغل با سرمایه اندک روبــه راه مــی شــود درآمــد خوبی هــم خواهد داشت، نه این طور نیست تخصص و آموزش لازمه هر شــغلی اســت و داربســت فلزی هم از ایــن قاعده مستثنی نیست«.

من و یک نفر دیگر

توکلی که حالا نزدیک به 70 ســال سن دارد و بیشتر عمرش را در این شــغل صرف کرده است در گپی که با اصفهان زیبا داشــته می گویــد: هنگامی که وارد این کار شــدم فقط من و یک نفر دیگــر در این حرفه مشــغول بودیم و خرج و دخل این کار با هم جور در نمی آمد، اما در حال حاضر با 360 واحد داربستی در اصفهان کارفرما و کارگر کار آن کسب روزی می کنند. شاید ناراضی باشند و در کار ضرر کنند، اما همچنان ادامه می دهند«. او اصفهانــی اســت اما 18 ســال در تهــران کار کرده و خانه اش را فروخته و سرمایه بســیاری را از سال 49 به این کار وارد کرده است و الان هم از شغلش راضی اســت. چهــار کارگــر دارد که هــر کــدام از آنهــا را بیمه حوادث و تامین اجتماعی کرده است. توکلــی، ســرمایه گزافــی را برای این کار گذاشــته امــا از اینکــه ایــن کار سودآوری ندارد، چنین می گوید: به عقیده من در هر شــغلی که سرمایه بگــذاری شــاید دو برابــر برگردد، اما در این حرفه چنین نیست. استهلاک و ســرقت داربســت هــا و خطــر آفرینــی از معایــب این شغل است. به طور کلــی مقــدار وســایلی که من خریدم یا اســتهلاک شــده و یا به سرقت رفته اســت و الان مقدار کمی از آنها باقی نمانده است. اما نا گفته پیداست که هر حرفه ای سختی خودش را دارد. به بیان توکلی، این شــغل حادثه ســاز اســت و در 10 سال پیش ماشــین یکی از راننده های من در اثر بی احتیاطی چپ کرد که متاســفانه خودش فوت کرد و تمام داربســت هایی که در ماشــین حمــل می کرد، فروریخت. افرادی که برای باز و بسته کردن داربست ها بر روی آن می ایستند باید توجه داشته باشند که هر لحظه ممکن است حادثه ای برای آنها ر خ دهد و جانشان را از دست بدهند. به اعتقاد او باید در این شغل کار بلد باشی تا بتوانی از قبــل آن، نــان درآوری و ارتــزاق کنــی. متاســفانه افرادی که در حال حاضر وارد این شــغل می شــوند می خواهند یک شــبه ره صد ســاله بروند، در حالی که من هنگامی که وارد این شغل شدم برای رونق و تبلیغ کارم، تقویم چاپ می کردم و از اقلام فرهنگی به همکاران هدیه می دادم. گاهی اوقات تخفیفات ویژه ای به مردم می دادم تا با من بیشتر آشنا شوند و مرا به دیگران معرفی کنند. افراد باید خودشان به دنبال مشتری باشند تا بتوانند در کار پیشی بگیرند و از همکاران دیگر عقب نیفتند.

کاش دولت ورود می کرد

توکلــی از ورود بــی رویــه اتبــاع بیگانــه به این شــغل می گویــد و از اینکه دولــت از ورود افــراد بدون کارت تردد به این کار جلوگیری مــی کند. اگر افاغنه مجوز تــردد نداشــته باشــند و دولــت متوجه شــود بــا آنها برخورد می کند. به دلیل خطرنا ک بودن این شــغل، توکلی به کسی توصیه نمی کند که وارد آن شــود اما دو فرزندش به تبعیت از پدر سال هاست با این حرفه کسب درآمد می کنند. به اعتقاد او درآمد این شــغل زیاد نیســت و بســتگی به کاری کــه انجام مــی شــود دارد. هزینــه نصب هر داربســت 200 هزار تومان اســت و ا گر کســی روزی ســه داربست نصب کند 600 هزار تومان دریافت می کند امــا دریافــت مالیــات و عــوارض از افراد هم داســتان دیگــری دارد که مانند برخــی از مشــاغل، گریبانگیر این حرفه هم شده است. توکلی با گلایه مندی بیــان می کند: دولت ســختی کار برای اینگونه مشــاغل در نظر نگرفته اســت حتی اعضــای ایــن صنــف از اداره کار و امــور اجتماعــی درخواســت کردنــد که ایــن عنــوان شــغل را در زمره مشــاغل ســخت وزیــان آور محســوب کننــد کــه متاسفانه موافقت نکردند.

منبع : روزنامه اصفهان زیبا

ﺳﻪشنبه, 04 دی 1397
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان