داربستی های بی چفت و بست!
داربستی های بی چفت و بست!

داربستی های بی چفت و بست!

رییس اتحادیه داربست فلزی اصفهان از مشکلاتی که واحدهای داربستی فاقد مجوز برای فعالین این صنف ایجاد می کنند، سخن می گوید:

به گفته صالحی، مشکلات صنفی این شغل در رابطه با نصب داربست ها متعدد است. افرادی که ساختمانهایشان دور از شهر بنا شده است برای دریافت پروانه کسب دچار مشکل میشوند. همین دوری مسافت باعث می شود تا آنها مجبور شوند بدون مجوز کار کنند و احتماال خطراتی هم برای آنها ایجاد می شــود، اما چون محل ویژهای ندارند برای دریافت مجوز پیگیری نمی کنند، ا کثر این افراد کارگران خود را نه بیمه مســوولیت میکنند و نه بیمــه تامین اجتماعــی و همچنان بــدون بیمــه کار فعالیــت دارنــد. رییــس اتحادیــه داربســت فلــزی در ادامــه می گویــد: بــا توجه بــه اینکــه در مــاه مبارک رمضان هســتیم برخی افــراد داربســتهایی را برای مراســم احیــا و افطــاری دادن نصب می کننــد که تا اواســط خیابان این داربســتها کشــیده میشــود. مــا توصیه مــی کنیم هر فردی که قرار است داربستی نصب کند باید از شهرداری مجوز بگیرد، ولی متاســفانه ا کثــر آنها بدون مجوز داربســت نصب مــی کننــد و باعث ایجــاد مشــکالتی بــرای عبــور و مــرور افراد می شــوند، در ضمن اینکه گاهی اوقات ممکن است شبانه داربست ها به ســرقت برود و زمانی که به شهرداری مراجعه میکننــد اظهار بــی اطالعــی می کنــد؛ چرا کــه از ابتــدا مجوز نداشتند که شــهرداری مطلع باشد داربســت ها توسط چه کسی باز شده است.

هیات های مذهبی بدون مجوز داربست می زنند

گاهی برخی از هیات های مذهبی بدون مجوز شهرداری این کار را انجام می دهند و تا چند روز پس از پایان مراسم همچنان داربست ها برپاست و شهرداری توجهی ندارد، در صورتی که باید نگاه شهرداری به همه فعالان این حرفه یکسان باشد. به بیان صالحی، در مجموع حدود 350 داربستی در اصفهان مجوز دارند که از این تعداد 200 واحد دارای مجوز و 180 واحد بدون مجــوز در حال فعالیت هســتند. با توجه به وســعت و توســعه شهرســازی به نظر می رســد نیمی از واحدها اضافه است و ا گر در اصفهان 50 واحد داربستی وجود داشت، کافی بود. اکنون هم با 100 تا 150 داربســتی مشکل حل می شود، اما بــه دلیل بیــکاری جوانان و داشــتن ســرمایه انــدک برای ورود جوانان به این کار، افراد در این شغل رشد قارچ گونه ای دارند. یک جوان با سرمایه اندک داربست می خرد و وارد این شغل می شود بدون اینکه توجه به خطرات و حوادث داشته باشــد. اینگونه افراد هیچ نوع مســوولیتی برای پاسخگویی به مشــتریان ندارنــد. برخــی از آنهــا تابلو نمــی زننــد و آدرس نمی دهند. چند مــاه پیش فردی بــه اتحادیــه مراجعه کرد و گفت شــماره یک داربســتی را در روزنامــه پیدا کــردم و آمد داربست نصب کرد و اکنون پس از گذشت چند ماه برای باز کردن داربست ها معلوم نیست کجاست و شماره ای که داده نادرست است و او را پیدا نمی کنیم. این یکی از مشکالت ما در این حرفه با افرادی است که بدون مجوز کار می کنند. متاسفانه از هیچ طریقی تا کنون نتوانسته ایم از مسئولین اتاق اصناف نامه بگیریم تا از فعالیت آنها جلوگیری شود.

اتاق اصناف به اتحادیه ها مجوز بدهد

مسوولان اتاق اصنــاف موظف هســتند مجــوزی برای روسای اتحادیه ها صادر کنند تا از ورود افراد بدون مجوز در هر شــغل جلوگیری کننــد. به طــور مثال ا گر فــردی را با ماشــین داربســتی و نصب کننده غیــر مجــاز دیدیم با او برخــورد کنیــم. داربســتیهای بــدون مجــوز، ضوابط نصب داربســت، پرداخت مالیات و عوارض شهرداری را نمــی داننــد و خودســرانه کار مــی کننــد و ممکن اســت مشکالتی گریبانگیر آنها شود که مقصر خودشان هستند. او در توضیح اینکه شما با آنها برخورد نداشته اید، تصریح می کند: به دلیل اینکه مجوز برخورد نداریم نمیتوانیم قاطعانه برخورد کنیم، اما همچنان شاهد اینگونه افراد در مسیرهای رفت و آمد هستیم که در گوشه و کنار این شهر داربست بنا کردهاند و زمانی که از آنها می پرسیم از کدام داربستی هستید، می گویند: »ما تازه شروع به کار کردیم«. به او میگوییم شــما مجوز دارید؟ پروانه گرفته اید؟ می گویند: »ما با شــهرداری مکاتبه کردیم که به ما مجوز بدهند و چون جواب مــا را نداده انــد ما هم پیگیر نشــدیم. متاســفانه شــهرداری در این موضــوع ضعیف عمل کــرده اســت. به اعتقــاد رییــس اتحادیه داربســت فلزی، مشکالت این صنف زیاد اســت. در گذشته برای صدور مجــوز باید پنــج نامه به اصنــاف ارائه مــی کردیم، ولی در حال حاضــر دو نامه بیمه هــای تامین اجتماعی و دارایی حذف شــده اســت. معرفی برای عــدم اعتیاد و ســوء پیشــینه یکی از ملزومات ورود به این شغل است. به گفتــه صالحــی، درآمــد این شــغل بر اســاس ســرمایه ای اســت که افراد بــه کار وارد مــی کنند، مثــا ا گر فردی 50 میلیون تومان ســرمایه گذاری کرده باشــد می تواند هزینه های یــک خانــواده ســه نفــری را پرداخــت کند و اموراتش را بگذراند، اما این به شرطی است که ا گر مردم دستمزد او را بدهند و چک هایش برگشت نخورد. در این شغل زیاد بند و قرارداد وجود ندارد و حوادث ناشی از این کار فراوان اســت. از زمانی که من شــروع به کار کرده ام تا کنون ســه نفر به خاطر حادثه هایی کــه در هنگام کار به وجود آمده است، قطع نخاع شده اند. او بیان می کند: در گذشته افرادی که در شهرهای خمینی شهر، فالورجان، شــاهین شــهر، بهارســتان و ســپاهان شــهر بودنــد جزء اتحادیه اصفهان محسوب می شدند اما در حال حاضر برخی از آنها اتحادیه جدا گانه ای دارند. صالحی معتقد است: مهمترین ویژگی این شغل وجود سرمایه کافی و دوم نیروی کار شایسته و متخصص است.

منبع : روزنامه اصفهان زیبا

یکشنبه, 02 دی 1397
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان