گزارش داربست  در ساختمان
گزارش داربست در ساختمان

Paper scaffold

داربست

داربست سازه ای موقتی است که از راه آن شخص ‏می تواند برای انجام عملیات ساختمانی به محل ‏کار دسترسی پیدا کند. داربست دربرگیرنده هر گونه سکوی ‏کار، نردبان و نرده های نگهبان است. داربستهای ‏اصولا به دو دسته دسته می شوند:‏
‏۱-داربستهای مهارشده.‏
‏۲-داربستهای مستقل.‏

داربستهای مهارشده
در این نوع داربستها یک ردیف ستونهای عمودی ‏در فاصله مناسبی از حصار طوری نصب می شوند که ‏بتوان سکوهای پیشه (تخته های زیرپایی) را با ‏پهنای باره عقیده برروی آنها سوار کرد. ستونهای ‏عمودی به کمک لوله های افقی داربست به یکدیگر ‏متصل شده و بدست قطعاتی عرضی به نام دستکهای ‏افقی به ساختمان مهار می شوند. این داربست ‏همراه با بالا آمدن ساختمان استوار می شود.‏

داربستهای مستقل
داربستهای از دو رده ستون عمودی تشکیل می ‏شوند که بدست لوله های عرضی به یکدیگر متصل می ‏گردند. این نوع داربست از ساختمان به عنوان ‏تکیه گاه کاربرد نمی کند و به همین جهت برای ‏استفاده در ساختمانهای تیر پایه ای زیاد ‏مناسب است.‏
تمامی داربستها باید به طور عمودی در فواصل ‏تقریبی ‏m‏۶/۳ و به طور افقی در فواصل ‏m‏۶ کاملا ‏به ساختمان مهار شوند. برای سپریدن این پیشه ‏همچنین می توان از لوله ستانی کنترل که در داخل ‏دیوار یا در پهنا درگاهی پنجره قرار می گیرد ‏نیز کاربرد کرد و قطعات عرضی داربست را به ‏آنها متصل کرد. در شیوه سایر می نا از لوله ‏ای با پایه قابل تنظیم که در داخل درگاهی قرار ‏می گیرد برای اتصالات قطعات عرضی کاربرد کرد. ‏در صورتی که درگاهی مناسب هستی نداشته باشد ‏باید داربست را به کمک لوله های موربی که به ‏سمت ساختمان متمایل اند، حایل کرد.‏

داربستها را می طاقت از مواد ذیل ساخت:‏
‏۱-لوله های فولادی.‏
‏۲-لوله های آلیاژ آلومینیم.‏
‏۳-چوب.‏

خانه های کارگاهی
به طور کلی به خاطر عملیات و ماهیت موقتی محل ‏ساختمان، برای اقامت کارکنان و انبار کردن ‏مصالح نمی نا ساختمانهای همیشگی احداث کرد. ‏به هر حال سازنده به سلیقه خود می تواند ‏مناسبترین امکاناتی را که برای هر پروژه ویژه ‏به صرفه باشد، فراهم سازد. این شغل علاوه بر ‏بهبود روابط مدیریت و کارکنان، از میزان کاستن ‏مصالح در نشان دزدی، خسارات اتلافی و دشمنی نیز ‏می کاهد. هرچه تسهیلات و امکانات رفاهی برپایی ‏شده در محل ساختمان بهتر باشد، به همان اندازه ‏خشنودی کارکنان آماده در محل نیز اغلب خواهد ‏بود و این امر در نهایت به باروری بیشتر منجر ‏خواهد شد.‏

شنبه, 19 تیر 1395
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان