قراداد اجرای داربست
قراداد اجرای داربست

قراداد اجرای داربست

بخشی از متن قرارداد:
موضوع قرارداد
عبارتست از اجاره و حمل و نصب و اجرای داربست جهت اجرای ظاهر پروژه
اسناد و مدارک قرارداد
قرارداد حاضر
کلیه دستورکارهائیکه در حین اجراء بدست کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.
مبلغ قرارداد
مبلغ کل پیمان نامه حدودا … ریال پیش بینی میگردد که لغایت 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس نرخنامه پیوست قابل پرداخت خواهد بود .
نحوه پرداخت
پس از اتمام شغل پیمانکار موظف است نسبت به جاسازی صورت چگونگی کارهای انجام شده اقدام و بعد از تائید نماینده کارفرما با پروا به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد بعد از کسر کسورات قانونی اقدام خواهد شد.
تبصره یک – 10 درصد همه پیمان نامه بعنوان پیش پرداخت از جانب کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد .
مدت قرارداد
… میباشد . مدت پیمان نامه جمعا … روز / ماه شمسی از تاریخ … لغایت
تعهدات پیمانکار
پیمانکار موظف به رعایت موارد زیر می باشد:
کلیه قسمتهای داربست دربرگیرنده جایگاه اجزای نگهدارنده ، تکیه گاه ها ، اتصالات ، راههای عبور و پلکان داربست باید با استفاده از مصالح پسندیده و مرغوب مانند چوب و فولاد و همانند آن بدست شخص ذیصلاح طوری طراحی ، ساخته و حاضر بکار شود که داربست علاوه بر ایستایی و پایداری لازم ، ظرفیت پذیرش 4 مساوی بار باره نظر را داشته باشد.
قطعات و اجزاء چوبی بکار اسیر شده در داربست باید بدون پوسیدگی ، ترک خوردگی و سایر نواقصی باشد که استحکام آن را به خطر اندازد . وانگهی ازرنگ کردن اجزاء چوبی داربست که باعث پوشیده شدن عیوب و نوافص آن میگردد ، باید حودداری شود.
الوارهای چوبی که برای جایگاه داربست باره استفاده پیمان میگیرند ، باید هموار ، بدون هرگونه زائده و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لغزنده باشند . کلیه الوارها باید حائز ضخامت یکسان بوده و کمینه دارای 25 سانتیمتر عرض و 5 سانتیمتر ضخامت باشند و طوری در کناره یکدیگر پیمان داده شوند که به هیچگونه ابزار و مصالح از بین آئها به پائین سقوط ننماید . در ضمن فاصله تکیه گاههای الوارها باید حداکثر 250 سانتی متر باشد .
کلیه عملیات مربوط به نصب ،تغییر ، تعمیر یا پیاده کردن داربست ، باید توسط اشخاص ذیصلاح انجام شود .
داربست باید در موارد پایین بدست شخص ذیصلاح باره بازدید و کنترل قرار گیرد الی از پایداری ، استوار و ایمنی آن اطمینان حاصل شود.
الف – قبل از آغاز به استفاده از آن
ب- حداقل هفته ای یکبار در حین استفاده
ج- بعد از هرگونه تغییرات با برپایی وقفه در به کارگیری آن
د- بعد از وقوع باد ، طوفان ، زمین لرزه و عوامل همانند که استقامت و پایداری داربست باره گمان پیمان گیرد.
برای بازداری از خطر سقوط کارگران ، باید در طرف مفتوح جایگاههای پیشه ، نرده حفاظتی مطابق بند زیر نصب شود :
الف – ارتفاع نرده حفاظتی از کف طبقه یا سکوی کار باید 100 سانتیمتر باشد . در ضمن ارتفاع نرده گذرگاه پله باید 80 سانتیمتر باشد.
ب- نرده حفاظتی باید در فواصل 2 متر ، حائز پایه های عمودی بوده و ساختمان و اجزاء سازه آن حائز چنان مقاومتی باشد که بتواند در روبرو 100 کیلوگرم تنگنا و ضربه وارده در تمام جهات پایداری نماید. بعلاوه نرده باید پایداری لازم را برای مواقعی که در معرض تصادف با وسائل متحرک پیمان می گیرد ، داشته باشد. وانگهی برای پیشگیری از افتادن مصالح و افزار کار از روی کف جایگاهها باید در لبه های مفتوح جایگاهها پاخوردهای چوبی نصب شود .
در فصل سرما وقتی که روی جایگاههای داربست برف یا یخ هستی داشته باشد ، کارگران نباید روی آن پیشه کنند مگر آنکه قبلا برف و یخ از روی جایگاهها برداشته شود .
از داربست ها نباید برای انبار کردن ساختمایه ها کاربرد شود ، مگر مصالحی که برای کوتاه مدت و برای اتمام پیشه تدریجی باره بیچارگی باشد . در چنین حالتی نیز جهت تعادل داربست ، بار روی جایگاهها باید بطور یکنواخت توزیع گردد . ضمنا در پسین پیشه یومیه ، باید کلیه مصالح اضافی و افزار کار از روی جایگاههای داربست تهی سازی شود .
برای تامین ایستایی داربست و ممانعت از واژگون شدن آن ، رعایت موارد ذیل الزامی است :
الف – پایه های داربست به نحو مطمئنی در محل تکیه گاهها مستقر شود ، بطوریکه از جابجایی و انحراف آنها جلوگیری بعمل آید .
ب- پایه های داربست در محل برپایی روی زمین ، باید روی صفحات ستانی پیمان گیرد ، لغایت از فرورفتن آنها در زمین و بر هم خوردن تعادل داربست پیشگیری شود.
ج- داربست باید در فاصله های مناسب عمومدی و ستانی ، بطور محکم به ساختمان متصل و مهار گردد تا از لرزش و نوسان داربست در حین شغل ممانعت بعمل آید.
د- در مواردی که داربست در دو ضلع مجاور قرار می گیرد ، باید در پیوندگاه بطور کامل به یکدیگر متصل و کلاف شوند .
ه- در هنگام طوفان یا باد شدید ، از کارکردن روی داربست باید بازداری شود.
هنگامیکه مصالح از روی جایگاه داربست بطرف بالا کشیده می شود ، باید به کمک ریسمان از برخورد آن به داربست بازداری بعمل آید .
در موقع پیاده کردن و منحل کردن داربست چوبی ، باید کلیه میخها از قطعات داربست بطور کامل بیرون کشیده شوند .
پیمانکار از محل شغل بازدید و از کم و کیف آن کاملا آگاه می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای پیشه را رویت نموده است و کلیه کارها را بر پایه نقشه و اجازه کارها زیر عقیده دستگاه وارسی بدون عیب و نقص انجام دهد .
پیمانکار می بایستی در تمام مراحل شغل در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد احتیاج که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .
پیمانکار حق واگذاری شغل به غیر را ندارد و در چهره اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .
پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از بازداری قانونی شغل کردن افراد مشمول سامانه وظیفه و شهروندان بیگانه بیگانه ( افغانی ) بدون پروانه یا افرادی که به نحوی از حق کار کردن بی بهره هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که کسان پیمانکار هیچ نوع متع قانونی برای کارکردن ندارند .
در چهره وقوع پیشامد برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسوولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارش ها حادثه وزارت کار و در ضمن کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت.
پیمانکار مسوولیت کامل ایمنی پرسنل خویش را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به به کارگیری ابزارها و وسائل استحفاظی ( دستکش ، کلاه ایمنی ، کفش ایمنی و ….) نماید لغایت پرسنل دچار پیشامد برآمده از شغل نگردند .
رعایت جستار 12 آیین نامه ملی ساختمان و مذهب نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی از طرف پیمانکار الزامی می باشد.

چهارشنبه, 16 تیر 1395
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان