داربستان

داربستان

تهران

مواظب وعده هایمان باشیم

شنبه, 09 بهمن 1395
داربستان
270

پادشاهی در زمستان به نگهبان گفت: سردت نیست؟

گفت: عادت دارم

گفت: میگویم برات لباس گرم بیاورند . . . و فراموش کرد

صبح جنازه نگهبان را دیدند که روی دیوار .نوشته بود: به سرما عادت داشتم اما وعده لباس گرمت مرا از پای در آورد ...!

مواظب وعدهایمان باشیم

تعداد نظرات : 0

منوی سریع