سامانه‌های پانلی سه بعدی
سامانه‌های پانلی سه بعدی

سامانه‌های پانلی سه بعدی

ساختمان‌های با سامانه پانلی سه بعدی در زمره سامانه‌های نیمه پیش ساخته محسوب شده و از برخی امتیازات ساختمان‌های پیش ساخته برخوردارند. مفاهیمی كه در ادبیات فنی ساختمان‌های پیش ساخته به كار می‌روند، مواردی نظیر تولید انبوه، فرآیندهای تضمین كیفیت و كنترل كیفیت، ویژگی‌های خاص ساخت در كارگاه، حمل و نقل و نصب، در این سامانه‌ها نیز كاربرد دارند. از جمله مزایای سامانه پانلی سه بعدی در مقایسه با سامانه‌های درجا و پیش ساخته می‌توان به كاهش نسبی هزینه‌های كار نیروی انسانی، ماشین‌آلات، دورریز مصالح و كاهش زمان اجرا، كنترل كیفیت بهتر و صرفه‌جویی در تجهیزات نصب اشاره نمود. در عین حال سامانه‌های پانلی سه بعدی نقاط ضعف سامانه‌های پیش ساخته، از قبیل بالا بودن هزینه حمل و نقل قطعات سنگین، نیازمندی به هزینه جرثقیل برای جابجایی در محل، اتصالات ناهمگون و احتمالا نامطمئن و طرح معماری محدود را در بر نمی‌گیرد.

سامانه‌های پانلی سه بعدی از فناوری بتن پاشیده در طی مراحل ساخت بدون نیاز به قالب بندی بهره می‌برد. نكته مهم سازه‌ای در سامانه پانلی سه بعدی، تكمیل نیازمندی‌های اتصالات بعد از نصب پانل‌ها در محل و قبل از بتن پاشی آنها است.كه این موضوع ساختاری یكپارچه با اتصالات همگون و مطمئن با قابلیت باربری سه بعدی و عملكرد جعبه‌ای برای تحمل تمامی بارهای ثقلی و جانبی را فراهم می‌آورد. و با توجه به یكپارچگی دیوارها و سقف‌ها و اتصال تمامی زوایا، سازه‌ای با عملكرد جعبه‌ای ساخته می‌شود كه درجات نامعینی فعال سامانه به میزان قابل توجهی افزایش یافته به گونه‌ای كه بر خلاف سامانه‌های قابی، نیروهای ایجاد شده در این سامانه به صورت گسترده در نقاط مختلف توزیع شده و شدت آنها به مراتب كاهش می‌یابد.

طراحی و اجرای صنعتی  سامانه‌های پانلی سه بعدی

قابلیت سامانه‌های پانلی سه بعدی با پیش طراحی ابعاد پانل‌های مصرفی و پیش‌گیری از دورریز مصالح با رعایت انتظام مدولی در مرحله ساخت، می‌تواند منجر به طرح‌های اقتصادی توجیه پذیر شود. اتخاذ روش‌های مناسب و مكانیزه برای بتن پاشی سطوح، طرح اختلاط مناسب به منظور به حداقل رسانیدن مصالح بازگشتی و همچنین برنامه‌ریزی اجرایی مناسب برای استفاده متوالی و بدون توقف دستگاه بتن پاش در اقتصادی نمودن طرح موثر‌اند.

آموزش گروه‌های عملیاتی، نصاب‌ها، اپراتورهای بتن پاش و دیگر عوامل اجرایی در اقتصادی نمودن طرح حائز اهمیت است. این موضوع سبب كاهش زمان اجرا، كاهش دورریز مصالح و افزایش قابل توجه كیفیت اجرایی می‌شود.
سامانه‌های پانلی سه بعدی پیش ساخته سبك

پانل سه بعدی پیش ساخته سبك شامل دو لایه شبكه جوش شده فولادی ماست. كه یك لایه عایق پلیاستایرن در میان آ نها قرار گرفته و توسط تعدادی اعضای خرپایی فولادی به یكدیگر متصل شده‌اند.
دیوار پانلی

دیوار پانلی دیواری است از جنس پانل كه بعد از نصب پانل، بتن از دو طرف روی آن پاشیده شده و به صورت قائم در انواع سامانه‌های سازه‌ای به عنوان جزء باربر ثقلی یا جانبی و یا به عنوان دیوارهای جداكننده به كار برده می‌شود.
سقف پانلی

سقف پانلی سقفی است از جنس پانل كه بعد از نصب پانل، بتن روی آن ریخته و زیر آن پاشیده می‌شود كه به صورت افقی یا با شیب كم به عنوان تمام یا جزیی از دیافراگم افقی به كار م‌یرود.
سامانه پانلی كامل

سامانه پانلی كامل سامانه سازه‌ای است كه فاقد قاب فضایی برای تحمل بارهای ثقلی و جانبی بوده و دیوارهای پانلی با ر های قائم و افقی را تحمل می‌كنند. همچنین دیافراگم افقی این سازه، شامل كف‌ها و سقف‌ها (افقی یا با شیب كم)، از سقف پانلی یا هر نوع دیافراگم دیگر تشكیل شده است.
سامانه پانلی مختلط

سامانه پانلی مختلط سامانه سازه‌ای است كه در آن دیوار پانلی به عنوان تمام یا بخشی از اجزای باربر ثقلی و یا جانبی در سامانه‌های متعارف سازه‌ای به كار می‌رود. همچنین این سامانه می‌تواند شامل سامانه‌های سازه‌ای متعارفی باشد كه دیافراگم آنها از نوع سقف پانلی است.
عملكرد سامانه‌های پانلی سه بعدی

پانل عضوی است سه بعدی متشكل از دو صفحه شبكه جوش شده فولادی كه لایه عایق پلی استایرن در بین دو صفحه قرار گرفته و اعضای فولادی متشكل از برشگیرها، كه از میان لایه عایق گذشته و دو شبكه فولادی را به صور‌ت خرپایی به یكدیگر متصل كرد‌ه‌اند.

پانل‌ها در زمره اجزای ساختمانی سبك به شمار می‌روند كه در محل كارخانه ساخته و برای نصب به محل كارگاه حمل می‌شوند. پانل‌ها باید با ماشین‌آلات تمام خودكار ساخته شوند. پانل و اجزای آن باید با استانداردها و مشخصات فنی مطابقت داشته باشند.
اصول تحلیل طراحی سامانه‌های پانلی سه بعدی

    اصول تحلیل سامانه‌های پانلی كامل و روش‌های مدل‌سازی آنها مطابق اصول تحلیل ساختمان‌های متعارف بتن آرمه هستند.
    مدل سازی تحلیلی دیوارهای پانلی می‌تواند مبتنی بر روش اجزای محدود باشد. برای دیوارهای پانلی دارای بازشو لازم است شبكه بندی المان‌های دیوار پانلی به نحوی باشد كه بتواند رفتار واقعی دیوار پانلی با بازشو را از نظر نیروهای داخلی و تغییر شكل‌های نسبی نشان دهد.
    در فرآیند طراحی سامانه‌های پانلی و در نبود اطلاعات جامع برای تعیین مدول الاستیسیته بتن پاشیده می‌توان ضریب كاهشی معادل ۵۰ درصد مدول الاستیسیته بتن معمولی برای تخمین مدول الاستیسیته بتن پاشیده در نظر گرفت.

طراحی سقف‌های پانلی

به طور كلی سقف سامانه‌های پانلی می‌تواند دیافراگم متشكل از سقف‌های پانلی، تیرچه بلوك، تیرچه‌های فلزی با جان باز و یا دال بتن آرمه باشد. در هر حال لازم است دیافراگم سقف از نوع صلب باشد به نحوی كه عملكرد سه بعدی سامانه را تامین نماید. لازم است صلبیت دیافراگم مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمانی ایران كنترل شود. در صورت استفاده از دیافراگم متشكل از سقف‌های پانلی، باید طول آزاد دهانه به ۶ متر محدود شود. لازم است ضخامت بتن فوقانی دیافراگم حداقل ۶۰ میلیمتر در نظر گرفته شود.
عملكرد خمشی دال پانلی به صورت دال یكطرفه

در این حالت باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

    ‌با توجه به طول دهانه و بارهای وارده، لنگرهای مقاوم مورد نیاز محاسبه شده و میلگردهای تقویتی لازم، با كسر میلگردهای موجود شبكه در مقاطع لازم تعبیه شوند. در صورتی كه مقاومت جاری شدن فولادهای تقویتی و فولادهای شبكه متفاوت باشند، حداقل مقاومت جاری شدن آنها در محاسبات منظور می‌شود.
    ‌قطر، فاصله و زاویه برشگیرها به نحوی اختیار شوند كه مقاومت برشی لازم در مقاطع دال تامین شود.
    ‌عملكرد ساختاری پانل‌های تحت خمش، در صورت كفایت برشگیرها جهت انتقال مناسب برش بین لایه‌ای به صورت مقطع همگن (تركیبی كامل) فرض می‌شود.
    ‌در صورت عدم كفایت برشگیرها برای تامین مقاطع همگن باید عملكرد مقطع با تحلیل و انجام محاسبات دقیق مشخص شود.
    ‌حداقل آرماتور خمشی و آرماتور برشی، باید مطابق ضوابط مربوط به ساختمان‌های متعارف بتن آرمه در دا‌ل‌های پانلی با توجه به ارتفاع كل دال و حداقل آرماتور حرارت و جمع شدگی با توجه به ضخامت بتن پاشیده یا ریخته در هر طرف تعبیه شوند.
    ‌فاصله حداكثر میلگردهای تقویتی خمشی، نباید از ۲ برابر ضخامت كل دال، ۴ برابر چشمه شبكه دا‌ل‌ها و ۳۵۰ میلیمتر بیشتر اختیار شود.

عملكرد خمشی دال به صورت تیر و دال

    ‌بین هر دو پانل سقفی، تیری در محدوده‌ای به عرض حداقل ۲۰۰ میلیمتر، به اندازه تقریبی مساوی از هر پانل، با برداشتن لایه عایق و پیش‌بینی میلگردهای طولی و عرضی لازم، تعبیه شده تا پس از بتن پاشی و بتن ریزی سقف، سامانه تیر و دال یكطرفه با فواصل معین ایجاد شود.
    ‌دال‌های فوقانی و تحتانی بین تیرها، با توجه به میلگردهای برشی رابط آنها، مشتركاً، و ترجیحاً دال فوقانی بین تیرها به تنهایی، برای مقاومت در برابر آثار بارهای وارده و انتقال آنها، با عملكرد یكطرفه، به تیرها طراحی می‌شوند. در این حالت لزومی ندارد كه میلگردهای برشی بین شبكه‌ها، در طول دال، ضوابط مربوط به حداقل‌ها و حداكثرهای آیین نامه را اقناع نمایند.
    ‌در صورتی كه تیرهای بتن آرمه بین دال ها، مطابق ضوابط آیین نامه‌ای، بدون میلگردهای عرضی طراحی شوند، برای اتصال عرضی دال‌های پانلی به همدیگر، باید مطابق روش مندرج در بند الف عمل شود و در صورت وجود میلگردهای عرضی در  تیرهای بتن آرمه لازم است طول مهاری سیم‌ها در داخل تیر بتن آرمه تامین شده و یا مطابق روش مندرج در بند الف عمل شود.

طراحی دیوارهای پانلی

    لازم است دیوارهای پانلی برای تحمل بارهای محوری، خمشی و برشی طراحی شوند.
    در محاسبات مربوط به مقاومت فشاری و مقاومت برشی داخل صفحه دیوار، ضخامت محاسباتی دیوار پانلی باید معادل مجموع ضخامت لایه‌های بتن پاشیده دو طرف در نظر گرفته شود.
    در محاسبات مربوط به مقاومت خمشی و ضریب لاغری دیوارها، ضخامت‌های لایه‌های بتن پاشیده در دو طرف دیوار، در موقعیت خود و به صورت یك مقطع یكپارچه منظور می‌شوند.
    حداقل ضخامت كل دیوارهای پانلی باربر معادل ۱۵۰ میلیمتر است.
    حداقل آرماتور قائم دیوارها بر اساس ضخامت كل دیوار، و حداقل آرماتور افقی دیوارها بر اساس ضخامت‌های لایه‌های بتن پاشیده تعیین می‌شود.
    در سامانه‌های پانلی سه بعدی در معرض نیروهای ناشی از زلزله، باید ضوابط مربوط به تعبیه كلاف‌های قائم در دیوارها، رعایت شوند. در صورت عملكرد خمشی دیوارهای پانلی تعبیه اعضای لبه (اعضای مرز‌ی‌) مطابق ضوابط مربوط به ساختمان‌های بتن آرمه متعارف الزامی است.
    برای طراحی دیوارهای پانلی تحت اثر توام بارهای محوری و لنگرهای خمشی خارج از صفحه لازم است اندركنش تلا‌ش‌های وارده مورد بررسی قرار گیرند.
    در دیوارهای پانلی باربر باید تا حد امكان از ایجاد بازشوهای با ابعاد بزرگ خودداری شود. در مواردی كه ایجاد این بازشوها اجتناب ناپذیر باشد باید موقعیت هندسی آنها را طوری در نظر گرفت كه دیوار بتواند به صورت دیوارهای همبسته عمل نماید.

در طراحی پانل‌های دیواری تحت برش داخل صفحه دیوار، می‌توان اثر دیوار پانلی متعامد با آن را، با در نظر گرفتن طول موثر آن، در نظر گرفت. این عملكرد با فرض اتصال پیوسته مناسب بین دو دیوار پانلی حاصل میشود. طول موثر دیوار متعامد‌، اندازه‌گیری شده از بر دیوار برشی در هر سمت نباید بیشتر از مقادیر زیر در نظر گرفته شود، مگر آنكه با تحلیل دقیق‌تر مقدار آن تعیین شود:

    ‌نصف فاصله بین لبه دیوار تا لبه دیوار مجاور
    ‌ده درصد ارتفاع كل دیوار.

طراحی اتصالات در سامانه‌های پانلی سه بعدی

در طراحی اتصالات سامانه‌های پانلی سه بعدی كامل لازم است براساس نتایج تحلیلی، محاسبات مورد نیاز صورت گرفته و جزییات اتصال مورد نظر برای تحمل تمامی تلاش‌های محوری، برشی، خمشی و پیچشی با در نظر گرفتن شكل پذیری مورد نیا‌ز و تامین طول گیرداری و طول وصله لازم برای شبكه‌ها و میلگردهای اتصال، مطابق ضوابط و مبانی مربوط به ساختمان‌های بتن آرمه متعارف، طراحی شوند. به منظور تامین عملكرد جعبه‌ای سامانه پانلی كامل بسته به مورد لازم است در طراحی اتصالات موارد زیر در نظر گرفته شوند.
اتصالات دیوار به دیوار (W-W)

در اتصالات دیوار به دیوار باید موارد زیر در نظر گرفته شوند.

    ‌با تامین اتصال كافی برای انتقال لنگر در ناحیه بین دو دیوار جدایش دیوارها بر اثر بارهای وارده ایجاد نشود.
    ‌وجود اتصال كافی بین دیوارها برای انتقال نیرو و تامین طول مؤثر دیوار متعامد پانل مفروض در افزایش باربری برشی آن رعایت شود.
    ‌در دیوارهای راستای هم باید اتصال پانل‌ها به گونه‌ای باشد كه یك دیوار پیوسته حاصل گشود. به نحوی كه مقاومت كششی میلگردهای اتصال یا شبكه اتصال معادل مجموع مقاومت كششی مفتو‌ل‌های پود شبكه جوش شده در طول پانل باشد.
    ‌فاصله میلگردهای اتصال در پانل‌ها نباید بیشتر از چهار برابر بعد چشمه شبكه جوش شده باشد.
    ‌لازم است میلگردها یا شبكه‌های اتصال در هر دو وجه پانل دیوار تعبیه شوند.
    ‌به منظور حصول حداكثر ضخامت بتن پوششی در اتصالات دیوار به دیوار توصیه می‌شود نحوه قرارگیری تار و پود شبكه اتصال دو پانل به گونه‌ای باشد كه حداكثر ضخامت بتن پوششی به دست آید.

اتصالات سقف به دیوار (R-W)

اتصال سقف به دیوار به منظور تامین سه منظور زیر صورت می‌گیرد‌.

    ‌تامین یكپارچگی و عملكرد سه بعدی سامانه از طریق اتصال سقف پانلی به تمام دیوارهای تكیه‌گاهی (در هر جهت)
    ‌انتقال نیروهای برشی و خمشی سقف پانلی به دیوار پانلی
    ‌انتقال نیروهای برشی داخل صفحه دیافراگم سقف به دیوارهای پانلی به نسبت سختی دیوارها

اتصالات سقف به سقف (R-R)

در اتصال سقف به سقف باید موارد زیر در نظر گرفته شود.

    ‌فاصله میلگردهای اتصال در پانل‌های سقفی نباید بیشتر از چهار برابر بعد چشمه شبكه جوش شده باشد.
    ‌لازم است میلگردها یا شبكه‌های اتصال در هر دو وجه پانل سقفی تعبیه شوند.

نصب پانل‌های دیواری

    در ابتدای نصب پانل‌های دیواری باید یك پانل در منتهی الیه گوشه یك دیوار خارجی به عنوان پانل مبنا نصب و شاقولی شود. این پانل به عنوان مبنای نصب دیوارهای ه مراستا و عمود بر خود می باشد.
    در محل اتصال دو دیوار عمود بر هم، اتصال گوشه، میلگردهای اتصال U شکل تقاطع باید به نحوی قرار گیرند که مشابه خاموت بسته عمل نمایند.
    میلگردهای اتصال باید بین شبكه جوش شده و لایه عایق قرار گرفته و به شبكه جوش شده بسته شوند. در محل اتصال پانل‌های دیواری با شالوده باید حدود ۵۰ میلیمتر از هسته عایق برداشته شود.
    برای تامین پوشش بتنی میلگردهای انتظار شالوده، در حالتی كه قطر میلگرد انتظار به حدی بزرگ باشد كه ضخامت بتن پاشیده در جهت داخل پانل كمتر از مقدار پوشش بتنی مجاز باشد، لازم است پشت مسیر آنها به وسیله دمنده حرارتی یا هر وسیله مناسب دیگر با تایید مهندس ناظر لایه عایق برداشته شده تا پوشش بتنی لازم تامین و پشت میلگردها با بتن پاششی كاملاً پر شود.
    پس از نصب پانل‌ها باید شمشه‌های صاف و مقاوم در فواصل مناسب (حدود یك تا دو متر) به صورت عمودی روی پانل‌ها، به صورت موقت، نصب شوند به طوری كه لبه بیرونی آن‌ها هم سطح لبه خارجی بتن پاشیده باشد‌. این شمشه‌های موقت پس از عملیات شمشه كشی از سطح بتن تازه برداشته می‌شوند. استفاده از شمشه‌های افقی با رعایت دقیق زمان برداشتن آن از سطح بتن تازه بلامانع است.

نصب پانل‌های سقفی

    سقف سامانه‌های پانلی می‌تواند از یكی از انواع سقف پانلی یا سقف غیر پانلی (مانند تیرچه بلوك، تیرهای با جان باز و دال بتنی) انتخاب شود.
    لازم است كار نصب پانل‌های سقفی پیش از اتمام بتن پاشی دیوارها انجام شود.
    برای اجرای قالب بندی زیر پانل‌های سقفی، باید حداقل ۲۰ میلیمتری بین تخته کفراژ بندی و شبکه جوش شده رعایت شود و نباید قالب به شبکه جوش شده بچسبد.
    فاصله حداکثر شمع‌ها در طول تیرهای بین پانل‌های سقف ۱/۵ متر است.
    لازم است چو‌ب بست به كار رفته، استحكام كافی برای نگهداری پانل‌های سقفی در برابر بارهای وارده را داشته باشد.

اجرای دیوارها و سقف‌های پانلی

    اجرای دیوارها و سقف‌های پانلی با عملیات بتن پاشی بر پانل‌های نصب شده و یا بتن ریزی صورت می‌گیرد.
    بتن پاشی در سامانه‌های پانلی به روش تر صورت می‌گیرد. بتن پس از ساخت، داخل پمپ شده و سپس به سمت افشانك هدایت می‌شود. افشانك متصل به لوله فشار هوا است كه بتن پس از پمپ شدن و رسیدن به سر لوله توسط فشار هوا به سطح كار پاشیده می شود.
    فشار دستگاه بتن پاش یا كمپرسور باید به حدی باشد كه بتن پاشیده در افشانك با فشاری در محدوده ۵ تا ۸ بار (اتمسفر ) به سوی سطح پاشیده شود.
    در ساختن بتن پاشیده، روش پیمانه كردن وزنی مصالح توصیه می‌شود. در صورت پیمانه كردن مصالح بصورت حجمی باید تورم سنگدانه‌ها با اندازه گیری چگالی حجمی، بطور روزانه كنترل شود.
    در عملیات بتن پاشی نباید به دلیل نصب قرنیز، ضخامت بتن پاشیده پایین دیوار كم شود. لازم است از قرنیزهایی كه بعد از اتمام نازك كاری نصب می‌شوند، استفاده شود.
    ساخت بتن پاشیده باید توسط همز‌ن‌های خودكار انجام شود. استفاده از همز‌ن‌های دستی در ساخت بتن پاشیده مجاز نیست.
    در بتن پاشی دیوارها باید از انباشتگی مصالح بازگشتی در پای دیوار جلوگیری به عمل آید. مصالح بازگشتی ریخته شده بر زمین در هنگام بتن پاشی قبل از خشك شدن باید جمع آوری شوند. مصالح بازگشتی بتن پاشیده نباید مورد استفاده مجدد در بتن پاشی قرار گیرند.

کنترل و نظارت سامانه‌های پانلی سه بعدی

كنترل، بازرسی و نظارت صحیح و دقیق بر تهیه مصالح و اجرای سامانه‌های پانلی نقش مهمی در عملكرد مطلوب آن‌ها دا‌رند. این موضوع بخصوص در مورد ساختمان‌های پیش ساخته كه از نوع ساخت و ساز صنعتی است، اهمیت بیشتری می‌یابد. به طور كلی ضوابط كنترل كیفیت و نظارت مربوط به سازه‌های بتن آرمه متعارف در مورد سامانه‌های پانلی نیز باید مراعات شوند.
مشخصات صوتی – حرارتی سامانه‌های پانلی سه بعدی

    استفاده از سامانه‌های پانلی می‌تواند كاهش مناسب مصرف انرژی و نیز كاهش نوفه‌ها (آلودگی صوتی) را به همراه داشته باشد.
    لازم است مهندس معمار با رعایت الزامات مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمانی ایران عملكرد آكوستیكی سامانه پانلی را بررسی و در طراحی مورد توجه قرار دهد.
    حداقل شاخص صدای وزن یافته. RW مورد نیاز برای دیوارهای پانلی بر حسب آنکه به عنوان جدا کننده دو واحد مستقل یا تیغه به کار میرود بنابر الزامات آخرین ویرایش مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران توسط مهندس معمار تعیین می‌شود.
    برای استفاده از مشخصات صدابندی هوابرد دیوارهای پانلی به جدول پیوست ۳ مبحث هجدهم یا اطلاعات رسمی ارائه شده از طرف تولید كننده دیوارهای پانلی مراجعه شود.
    برای دیوارهای پانلی با ضخامت حداكثر ۲۰۰ میلیمتر، شامل لایه عایق به ضخامت ۱۰۰ میلیمتر ، و بتن پاشیده دو طرف به ضخامت مجموعا ۱۰۰ میلیمتر، مقدار حداقل شاخص كاهش صدای وزن، Rw‌،  معادل ۷۰ دسی بل به دست آمده است و بر این ، اساس پانل های با مشخصات ذكر شده به منظور جداكردن فضاهایی كه نیاز به حداقل شاخص كاهش صدای وزن یافته ۵۰ دسی بل دارند، می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

بررسی عملكرد حرارتی در سامانه‌های پانلی سه بعدی

لازم است مهندس طراح با تعیین نوع دیوار پانل ی برحسب تعاریف مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران (سبك، سنگین،…) محاسبات فنی مربوط به اتلاف حرارت را انجام داده و الزامات آن مبحث را رعایت نماید.

با توجه به كاربرد مصالح مختلف در سامانه پانلی برای تعیین ضریب انتقال حرارت سطحی، لازم است ضریب هدایت حرارتی مصالح مختلف به كار رفته تعیین شده، سپس با شبیه سازی سه بعدی، ضریب انتقال حرارت سامانه تعیین شود. در این رابطه می‌توان اسناد معتبر رسمی ارائه شده از طرف تولید كننده دیوارهای پانلی یا مستندات آزمایشی از مراجع معتبر را مورد استفاده قرار داد. توصیه می‌شود برای صحه گذاری محاسبات مربوط به ضریب انتقال حرارت سطحی، اندازه گیری تجربی این ضریب با استفاده از روش های آزمایشگاهی انجام پذیرد.
ایمنی سامانه‌های پانلی سه بعدی

    رعایت حداقل ضوابط و مقررات كلی تامین ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا، مطابق با مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان برای اجرای عملیات ساختمانی سامانه‌های پانلی ضروری است.
    با توجه به احتمال آسیب رساندن مفتول‌های شبكه موجود در پانل لازم است كارگران هنگام نصب پانل‌ها از دستكش حفاظتی استاندارد و ساقه‌دار از جنس برزنت یا لاستیك مخصوص استفاده نمایند. همچنین لازم است كارگران لباس كار مناسب و كاملا پوشیده داشته باشند. لباس كارگران باید قادر باشد از خراشیدگی احتمالی مفتو‌ل‌های پانل به بدن جلوگیری به عمل آورد.
    از آنجا كه لایه عایق پانل در شرایط معمولی و قبل از بتن پاشی قابل اشتعال می باشد، استعمال سیگار و سایر مواد مشابه و یا روشن كردن آتش‌های رو باز در محل كارگاه اكیدا ممنوع هستند. به این منظور باید تابلو‌های هشدار دهنده مناسب در محل كارگاه نصب شده و به كارگران آموزش‌های لازم داده شوند.
    در صورت استفاده از لایه عایق ضد حریق نیز، با توجه به احتمال ذوب شدن لایه عایق در اثر حرارت مستقیم ، موارد مذكور باید مراعات گردند.
    هرگونه عملیات جوشكاری در نزدیكی پانل های بتن پاشی نشده كه احتمال آسیب رسانی به پانل داشته باشد باید با رعایت تمهیدات ویژه و با نظارت دقیق به انجام برسد. در سازه‌های فولادی كه از دیوارهای پانلی نیز استفاده می‌كنند، باید از لایه عایق ضد حریق استفاده شود.
    هنگام بتن پاشی دیوارهای خارجی ساختمان با روش مكانیكی با توجه به وزن قابل توجه شلنگ و لوله، و احتمال ضربه ناشی از پس زدگی دستگاه، باید جایگاه مناسب و مطمئن در داربست برای اپراتور بتن پاش پیش بینی شود.
    از آنجا كه هیدروكربن ها از قبیل تینر و بنزین حلال پلی استایرن هستند، باید از نگهداری و انبارش این مواد در محل نصب یا انبارش پانل‌های بتن پاشی نشده جلوگیری نمود. همچنین استفاده از این مواد برای ذوب لایه عایق ممنوع است.

 

منبع : عمران سافت

دوشنبه, 17 اردیبهشت 1397
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان