چند نکته در مورد کمربند ایمنی
چند نکته در مورد کمربند ایمنی

 

چند نکته در موردکمربند ایمنی

کمر بند های ایمنی از جمله تجهیزات بسیار متداول برای پیش گیری از سقوط به شمار می روند. این لوازم به دلیل محدود بودن محل اتصال به ناحیه کمر و احتمال وارد آمدن فشار های شدید به آن در انتهای مسیر سقوط از ارتفاع و در نتیجه احتمال ایجاد آسیب در ستون فقرات ، از جمله تجهیزات پیش گیری از سقوط در ارتفاع کم محسوب می شوند. در تهیه کمر بند ایمنی و بهره برداری از آن باید به نکات زیر توجه کرد: 1 -کمر بند ایمنی در انواع برزنتی و چرمی وجود دارد و باید جنس آن از نوع مرغوب و محکم باشد. 2 -کمر بند ایمنی از سه بخش تشکیل شده است که شامل : 2-1 -طناب کمر بند که به دور پایه بسته می شود. 2-2 -تسمه کمری که به دور کمر بسته شده و طناب کمر بند از روی آن بسته می شود. 2-3 -گیره و اتصاالت فلزی 3 -قبل از هر بار استفاده از برای اطمینان از سالمت اجزای کمربند ، باید آنها را بررسی تا در صورت فرسودگی تعویض گردند. 4 -حداقل پهنای تسمه کمری باید 12 سانتی متر و حداقل ضخامت آن 6 میلی متر باشد. 5 -پس از استفاده از کمر بند باید آن را در جایی آویخت یا در کیسه ی مخصوص قرار داد. 6 -کمر بند ایمنی باید خوب و تمیز نگه داری شده و از مجاورت آنها با آب و گرما خود داری گردد. ضمن اینکه کمربند ها نباید در جعبه ابزار قرار گیرند. 7 -کلیه قطعات و ضمایم کمر بند ایمنی باید دارای مقاومتی برابر خود کمر بند باشند. 8 -با توجه به موقعیت هایی که فرد در ارتفاع و هنگام صعود و فرود به خود می گیرد الزم است طول طناب کمر بند ایمنی به اندازه کافی انتخاب شود. 9 - ً در صورتیکه طناب کمر بند ایمنی پاره شد. بایستی سریعا عوض شودو از گره زدن طناب و سایر اعمال مشابه جلوگیری شود. 10 -به منظور جلوگیری از ساییدگی زود رس طناب کمر بند به هنگام صعود و فرود ، طناب را داخل شیلنگ قرار می دهند. 11 -به منظور جلو گیری از سقوط در حین صعود و فرود از پایه ها ، الزم است کلیه برقکاران در حین صعود و فرود ، طناب کمربند را به دور پایه ببندند. 12 -از انداختن کمر بند به دور مقره ها ، اتریه ها، دسته های چراغ روشنایی ً اجتناب گردد. جلو بر و سیمها به دلیل نداشتن استقامت کافی جدا 13-شستشو دادن کمر بند ایمنی با انواع حاللها ، بنزین و تینر موجب آسیب جدی به کمر بند شده لذا باید فقط از آب ولرم همراه با مقداری مایع ظرفشویی برای تمیز کردن استفاده نمود. 14 -الزم است کمربند ایمنی روزانه توسط خود کاربر و سر اکیپ مورد بازدید قرار گرفته و مسئولین ایمنی نیز به صورت دوره ای این تجهیزات را کنترل نمایند. 15 -هنگام کار با شبکه فشار ضعیف برقدار و بستن طناب کمر بند ایمنی در باالی تیر به هنگام جایجایی ، از پرت کردن طناب کمر بند با یک دست و گرفتن آن در طرف مقابل با دست دیگر به دلیل احتمال ایجاد قوس الکتریکی و برق گرفتگی جدا اجتناب گردد.

چهارشنبه, 07 مهر 1395
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان
منو سریع