بازرسی داربست
بازرسی داربست

شخص ذی صلاح کسی است که می تواند شرایط کاری خطرناک را معرفی کند و مجوز و اختیارات لازم برای اقدامات اصلاحی فوری به قصد حذف این خطرات را دارا می باشد. این فرد مسولیت اولیه برای نظارت، هدایت، نصب، استحصال و تغییر همگی داربست ها را دارد و باید به مسائل زیر هشدار کامل داشته باشد:

باید شرایط کاربرد گونه ها داربست ها را بداند.

قادر به شناسایی و اصلاح مخاطرات در مواجهه با پیشه داربست بندی باشد.

در زمینه ساختار گونه ها داربست های باره استفاده آموزش دیده باشد.

وظایف شخص ذی صلاح

1.  تعیین دسترسی های عملی ایمن برای نصب و برداشت و استفاده از داربست

2.  نظارت داربست ها، قطعات و اجزای آن قبل از آغاز به پیشه و پس از هر حادثه ای که می تواند روی درستی قطعات داربست تاثیر بگذارد.نظارت و هدایت روی نصب داربست، برداشتن آن و تغییر محل کار

3.   تعیین اقدامات عملی برای حفاظت از سرنگونی افراد در هنگام نصب و استحصال داربست

4.   تعیین اینکه آیا کار بر روی داربست در روزهای طوفانی و بادخیز ایمن است.

5.   تعیین اینکه آیا قطعات و اجزای داربست که از مواد گوناگون ساخته شده اند، می توانند با همدیگر باره کاربرد قرار بگیرند.

6.   معرفی علل قطعات معیوب داربست و اصلاح مخاطرات آن

7.   نظارت طناب های مورد کاربرد در داربست های معلق و معرفی نواقصات آن

8.   بازرسی طناب ها و ریسمان های مصنوعی مورد بهره‌گیری برای گارد ریل های میانی یا بالایی داربست.

9.    انتخاب، هدایت و تعلیم افرادی که داربست را نصب می کنند و بر می دارند و محل ان را تغییر می دهند.

10. تعلیم کارگران در مقوله نصب، برداشتن داربست، حرکت دادن، شغل کردن، تعمیر کردن، نگهداری یا نظارت داربست ها برای معرفی مخاطرات کاری مربوطه.

یکشنبه, 13 تیر 1395
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان