داربستان

مدیر داربستان

تهران

الزامات آموزشی داربست

یکشنبه, 28 شهریور 1395
داربستان
297

الزامات آموزشی داربست

کارکنان باید آموزش ببینند در مورد خطرات داربست وچگونگی محافظت و کنترل خطرات

 

آموزش بایدشامل موارد زیر باشد :

•طبیعت الکتریسته ،سقوط و خطر سقوط اجسام
•چگونگی حفاظت در برابر برق گرفتگی ومحافظت در برابر سقوط
•چگونگی استفاده از داربست

 

این آموزش ها بایستی به صورت مداوم تکرار گردد.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع