استخدام استادکار داربست در بابل
استخدام استادکار داربست در بابل
استخدام استادکار داربست در بابل
409
  • 09112162312
www.darbastan.com
صفحه اینستاگرام داربستان
بابل
شنبه, 12 شهریور 1401
ارسال پیام

به یک استادکار داربست ثابت با حقوق مزایا و بیمه نیازمندیم

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز ندارد

منو سریع