تولید بست داربست

www.darbastan.com
خدمات این شرکت موقتاً غیرفعال است
پنجشنبه, 26 اردیبهشت 1398
تهران
345

به نام ایزد منان

فولاد صنعت غرب

تولید کننده انواع بست های داربستی از جمله :

چهارپیچ ایران بست سبک و سنگین

بست گردان

بست آهنگیر

بست قائم

پیچ و مهره و واشر

اتصال

مغزی

کفی

09125133424      عسگری

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

تولید بست داربست تولید بست داربست تولید بست داربست
منوی سریع