داربستان

داربستان

تهران

نمونه پرکاربرد در صنعت سبک آویز

یکشنبه, 15 اردیبهشت 1398
داربست
1010

در جاهایی که از زمین نشود پایه گرفت از این نوع اجرای داربست استفاده می شود . در تصویر زیر به علت اینکه در زیر محل اجرای داربست خیابان می باشد به این صورت اجرا شده است.

نمونه پرکاربرد در صنعت سبک آویز

 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع