نمونه قرارداد داربست
نمونه قرارداد داربست

نمونه قرارداد داربست فلزی

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد مابین آقای/خانم …………………. فرزند ………………….  به شماره شناسنامه …………………. صادره از …………… تلفن ………………… آدرس …………………………… که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم …………………. فرزند ………………….  به شماره شناسنامه …………………. صادره از …………… تلفن ………………… آدرس …………………………… که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از حمل و نصب و برچیدن داربست آن برای نماهای بیرونی و سالن های داخلی جهت اجرای سایر عملیات ساختمانی در ساختمان ………………….. طبقه به آدرس  …………………………….. دارای پروانه ساختمانی شماره ……………..

ماده ۳- مشخصات فنی

به طور کلی مشخصات فنی براساس دستورالعمل های صادره از جانب مهندس ناظر و کارفرما می باشد.

ماده ۴- مدت قرارداد

۴-۱- مدت زمان کرایه داربست ……… ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد پیش بینی می باشد.

۴-۲- مدت زمان اجرای داربست برای محل های تعیین شده ………… روز تعیین می گردد.

ماده ۵- تعهدات پیمانکار

۵-۱- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

۵-۲- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصاً انجام دهد و حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.

۵-۳- پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما نمی باشد. پیمانکار موظف است از لوله و اتصالات سالم و مرغوب استفاده نماید.

۵-۴- نصب، تغییر، تعمیر و یا پیاده نمودن اجرای داربست باید توسط داربست بند ماهر انجام پذیرفته و تحویل کارفرما گردد.

۵-۵- پیمانکار نبایستی پایه های داربست را روی زمین بگذارد بلکه بایستی روی شالوده مناسبی که قابلیت توزیع بار را دارا می باشد، قرار دهد.

۵-۶- پیمانکار بایستی داربست را طوری مهار نماید که هیچ گونه نوسانی نداشته باشد.

۵-۷- پیمانکار باید داربست را در هر ۱۰ متر ارتفاع به وسیله مهار به ساختمان محکم نماید.

۵-۸- داربستی که پیمانکار اجرای می نماید بایستی در برابر عبور و مرور کارگران و بارهای لازم و بادهای موضعی مقاوم باشد.

۵-۹- در زمانی که محل نصب داربست در نزدیکی خطوط برق باشد پیمانکار بایستی مراتب را به کارفرما اعلام و تا پس از هماهنگی کارفرما با اداره برق تدابیر لازم اندیشیده شود.

۵-۱۰- کلیه قسمت های داربست شامل جایگاه اجزای نگهدارنده، تکیه گاه ها، اتصالات، راه های عبور و پلکان داربست باید با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب ساخته شده باشد.

۵-۱۱- اجزای فلزی داربست شامل لوله ها، بست ها، پایه ها، چفت ها و سایر قطعات آن، باید سالم و بدون ترک خوردگی و عیب باشد و همچنین لوله های داربست باید مستقیم و بدون خمیدگی باشد.

۵-۱۲- کلیه عملیات مربوط به نصب، تغییر، تعمیر یا پیاده کردن داربست، باید توسط افراد ذیصلاح انجام شود.

۵-۱۳- داربست باید در موارد ذیل توسط شخص ذیصلاح مورد بازدید و کنترل قرار گیرد تا از پایداری، استحکام و ایمنی آن اطمینان حاصل شود:

الف. قبل از شروع به استفاده از آن

ب. حداقل هفته ای یک بار در حین استفاده

ج. پس از هر گونه تغییرات و یا ایجاد وقفه در استفاده از آن

د. پس از وقوع باد، طوفان، زلزله و عوامل مشابه که استحکام و پایداری داربست مورد تردید قرار گیرد.

۵-۱۴- برای جلوگیری از خطر سقوط کارگران، باید در طرف باز جایگاه های کار، نرده حفاظتی مطابق بند ذیل نصب شود:

الف. ارتفاع نرده حفاظتی از کف طبقه یا سکوی کار باید ۱۰۰ سانتی متر باشد. همچنین ارتفاع نرده راه پله باید ۸۰ سانتی متر باشد.

ب. نرده حفاظتی باید در فواصل ۲ متر، دارای پایه های عمودی بوده و ساختمان و اجزاء سازه آن دارای چنان مقاومتی باشد که بتواند در مقابل حداقل ۱۰۰کیلوگرم فشار و ضربه ای وارده در تمام جهات مقاومت نماید. به علاوه نرده باید مقاومت لازم را برای مواقعی که در معرض برخورد با وسائل متحرک قرار می گیرد، داشته باشد. همچنین برای پیشگیری از مصالح و ابزار کار از روی کف جایگاه ها باید در لبه های باز جایگاه ها پاخوری های چوبی نصب شود.

۵-۱۵- در فصل سرما هنگامی که روی جایگاه های داربست برف یا یخ وجود داشته باشد، کارگران باید روی آن کار کنند مگر آنکه قبلاً برف و یخ از روی جایگاه ها برداشته شود.

۵-۱۶- پیمانکار موظف است کلیه وسائل و ابزار کار جهت اجرای قرارداد از جمله لوله های داربست، اتصالات و بست های مربوطه، آچارهای لازم، دستکش مناسب، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، …………… را تهیه نموده و مسئولیت تعمیرات وسایل مزبور به عهده پیمانکار می باشد.

۵-۱۷- پیمانکار تأیید می نماید که کلیه اسناد، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملاً مطالعه نموده و از آن کاملاً اطلاع حاصل کرده است. به طور خلاصه پیمانکار تأیید می نماید که  هنگام امضاء قرارداد، مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

۵-۱۸- پیمانکار تأیید می نماید که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملاً رؤیت نموده است.

۵-۱۹- پیمانکار مؤظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ایران در کارگاه می باشد، چنانچه در اثر عدم  رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند، جبران کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت، وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب و … می باشد.

۵-۲۰- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.

۵-۲۱- تهیه و پرداخت هزینه های بیمه، ایاب و ذهاب، مسکن و غذای افراد پیمانکار به عهده وی می باشد.

۵-۲۲- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در این صورت کارفرما و ناظر حق خواهند داشت طی نامه ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی نسبت به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید.

۵-۲۳- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف، کارفرما مخیر خواهد بود رأساً خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید.

۵-۲۴- مسئولیت کشف هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد.

۵-۲۵- پرداخت هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و … به کارگران خود به عهده پیمانکار می باشد.

۵-۲۶- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد. در صورت نیاز به اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما، مجاز خواهد بود.

۵-۲۷- کارفرما در هیچ یک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواست های حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است.

۵-۲۸- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تأکید می گردد حق به کارگیری اتباع خارجی و مخصوصاً نیروهای افغانی را ندارد.

۵-۲۹- پیمانکار موظف است جهت تهیه صورت وضعیت با نماینده قانونی کارفرما نسبت به متراژ داربست نصب شده اقدام نماید.

۵-۳۰- اشکالات فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور تخریب یا اصلاح گردد متوجه پیمانکار بوده و موظف است مورد اشکال را به هزینه خود رفع نماید.

ماده ۶- تعهدات کارفرما

۶-۱- آب و برق مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می باشد.

۶-۲- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید.

۶-۳- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید.

۶-۴- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید این بیمه شامل بیمه ساختمان در حال احداث، ساختمان های اطراف و اشخاصی است در آن مشغول به کار می باشند.

تبصره ۱- پیمانکار می تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه در صورت حادثه از محل بیمه استفاده نماید.

 

ماده ۷- مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع ماده یک قرارداد مطابق ردیف های زیر می باشد:

۷-۱- اجاره یک ماه داربست نما تا ۲۰۰ مترمربع ………………… ریال و مازاد آن هر مترمربع ………………. ریال.

۷-۲- اجاره یک ماه داربست کفراژ ساده تا ۲۰۰ مترمکعب …………………. ریال و مازاد آن هر متر مکعب ……………… ریال.

تبصره ۲- نرخ ردیف ۶-۱ برای داربست تا ارتفاع ۲۵ متر می باشد.

تبصره ۳- نصب داربست نما به مدت کمتر از یک ماه، یک ماه کامل محاسبه می گردد و مازاد بر یک ماه روزانه یک   سی ام کرایه ماهانه محاسبه می گردد.

تبصره ۴- به قیمت های مندرج در ماده شش این قرارداد هیچگونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۵- هیچ گونه اضافه بها مانند سختی کار، ارتفاع زیاد، انحنا، زاویه داشتن و سایر صعوبت هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند، قابل پرداخت نیست.

تبصره ۶- قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد.

تبصره ۷- پیمانکار نمی تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید.

ماده ۸- کسورات قانونی

از این قرارداد ۵% بیمه و ۵% مالیات کسر خواهد شد که …………………..

ماده ۹- نحوه پرداخت

پرداخت موقت براساس سطح یا حجم داربست اجرا شده و به ازاء هر ماه معادل ۶۰% مبالغ قرارداد و پس از کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد که پس از باز نمودن داربست مابقی مبلغ قرارداد پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۰- تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود

۱۰-۱- با توافق طرفین

۱۰-۲- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد مؤثر باشد.

۱۰-۳- موارد فورس ماژور مانند زلزله، سیل، آتش سوزی، آتشفشان، انقلاب، جنگ و غیره.

ماده ۱۱- حل اختلاف

هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد………………….. به عنوان  داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجراست.

ماده ۱۲- فسخ

۱۲-۱- در صورتی که پیمانکار بیش از   برنامه زمان بندی تأخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

۱۲-۲- در صورت انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص ثالث از طرف پیمانکار، کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

۱۲-۳- عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد حق فسخ را برای کارفرما نخواهد داشت.

۱۲-۴- تأخیر در شروع به کار بیش از ………… روز از تاریخ انعقاد قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

۱۲-۵- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردد.

۱۲-۶- در صورت غیبت و یا تعطیلی کار بدون کسب اجازه از کارفرما قرارداد فسخ می گردد.

ماده ۱۳- جریمه

در صورت تأخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تأخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تأخیر غیر مجاز معادل ………………… ریال جریمه خواهد شد. تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن تأخیر با مهندس ناظر و کارفرما است.

این قرارداد در ۱۳ ماده و ۷ تبصره در دو نسخه متحد المتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ ………….. تنظیم گردیده است.

 

امضاء پیمانکار                                                                                                            امضاء کارفرما

دوشنبه, 11 مرداد 1400
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان

خدمات دهندگات داربست

پیشنهاد داربستان
نمایش همه
نصب و اجرای داربست و کفراژ در اسرع وقت و پذیرفتن کارهای متری
125
تهران
نصب و اجرای داربست و کفراژ در اسرع وقت و پذیرفتن کارهای متری

نصب و اجرای داربست و کفراژ در اسرع وقت و پذیرفتن کارهای متری و شرکتی با اکیپ مجرب

دستکش کار و داربست بندی
126
تهران
دستکش کار و داربست بندی

تولید کننده انواع دستکشهای کار ۰۹۱۲۲۳۶۱۴۹۸

دستکش کار و داربست بندی
126
تهران
دستکش کار و داربست بندی

تولید کننده انواع دستکشهای کار ۰۹۱۲۲۳۶۱۴۹۸

داربست فلزی شهرک غرب
349
تهران
داربست فلزی شهرک غرب

نصب سریع و آسان و منصف در تمام نقاط ایران نصب انواع داربست پروژه های کوچک و بزرگ و برج ها نصب راه پله در گود و زیر بتونی و کفراژ های بزرگ عضو اتحادیه داربست فلزی با بیش از 15 سال سابقه کاری

داربست فلزی اوج
258
هرمزگان
داربست فلزی اوج

داربست فلزی اوج میناب،جاسک،چابهار تا سیستان و بلوچستان هم می توانیم خدمات دهیم.

پارت فوم آکوستیک
288
تهران
پارت فوم آکوستیک

پارت فوم مجموعه ای است که از 1385تا کنون بر روی عایق های صوتی، حرارتی ، برودتی ، فوم ها و چسب های مصرفی و صنعتی فعالیت داشته است. و از سال 1392 به صورت تخصصی در زمینه ارایه محصولات آکوستیک با کیفیت بالا وقیمت مناسب فعالیت نموده است. افتخار ما این است که بسیاری از محصولات پارت فوم در زمینه آکوستیک برای اولین بار در ایران تولید شده است و توانسته ايم نیاز بازار داخلی را از محصولات خود تامین نماییم. فوم لوله داربستی - ضربه گیر لوله داربست

داربست نما پایدار
3657
تهران
داربست نما پایدار

داربست ارزان با بیمه مسئولیت

داربست فلزی علی
337
آذربایجان غربی
داربست فلزی علی

خدمات اجاره و نصب داربست ماکو

داربست ماکو
944
آذربایجان غربی
داربست ماکو

اجاره و نصب داربست فلزی در ماکو

داربست سازه کاران
435
تهران
داربست سازه کاران

اجاره داربست خرید داربست فروش داربست نصب داربست

داربست رضایی
297
گلستان
داربست رضایی

اجاره و نصب داربست در گرگان

داربست فلزی محکم بست
6922
همدان
داربست فلزی محکم بست

نصب فنی ترین داربستها - شماره ثبت 8120 کارشناس اتحادیه داربست فلزی با مدیریت سید رهبر مرادی

داربست فلزی فراز بست
3941
خراسان رضوی
داربست فلزی فراز بست

داربست فلزی فراز بست در مشهد آماده خدمت رسانی به همشهریان محترم می باشد.نصب داربست فلزي در همه ي مناطق شهر مشهد با نازلترين قيمت و در سريعترين زمان ممكن شما مي توانيد در انواع پروژه هاي ساختماني همچون نصب داربست برج ها و ساختمان ها، زيربتن و نصب كفراژ با ما تماس گرفته و از خدمات ما بهره مند شويد.

داربست فلزی میشو سیس
6507
آذربایجان شرقی
داربست فلزی خورشیدی اراک
781
مرکزی
داربست فلزی خورشیدی اراک

داربست خورشیدی،اراک،با بیش از ۳۰ سال سابقه کار ،اولین داربست استان مرکزی

داربست فلزی سرلک
635
تهران
داربست فلزی سرلک

آدرس انبار۱؛ میدان قیام خ مولوی کوچه رضا آزادی بن بست شیرزاد آدرس انبار ۲؛ سه راه آذری خیابان سبحانی گاراژ حاجیان آدرس شرکت .کارگر جنوبی خیابان زربافیان کوچه توکلی پ ۲ با مدیریت سرلک

داربست فلزی سعيد
7689
زنجان
داربست فلزی سعيد

داربست سعيد اولين ارائه دهنده خدمات داربست در استان زنجان

داربست فلزی علیجانی
1852
گیلان
داربست فلزی علیجانی

داربست علیخانی از سال 92 فعالیت خود را در استان گیلان آغاز کرده است و تا به حال پروژه های مختلفی را با موفقیت اجرا کرده اند.

داربست فلزی هادیان
2861
اصفهان
داربست فلزی هادیان

خدمات نصب و اجاره داربست در اصفهان و شاهین شهر

فولاد جهان مهر
1402
تهران
فولاد جهان مهر

شرکت فولاد جهان مهربا هدف تهیه و تأمین مقاطع آهن و فولاد مورد نیاز صنایعنفت،گاز،پتروشیمی،فولاد، نیروگاه‌ها،شرکتها وپروژه های ساختمانی...با اتکا به لطف خداوند و همکاری نیروهای متعهد و پرسنل مجرب، از سال 1350شروع به فعالیت نموده است. این شرکت افتخار همکاری با شرکتها و نهادهای زیر را دارد: 1ـ عضویت در وندور لیست شرکتهای نفت و گاز پارس (POGC)، شرکت ملی نفت ایران(NIOC)، 2ـ همکاری با کلیه شرکتهای نفتی ، ساختمانی و شرکتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی

داربست فلزی محسن
2114
لرستان
داربست فلزی محسن

خدمات نصب و اجاره داربست در خرم آباد توسط اکیپ مجرب

داربست فلزی مرکزی
855
لرستان
داربست فلزی مرکزی

داربست فلزی مرکزی درخدمت همشهریان .نصب بنر تبلیغاتی،کفراژ،طاق نصرت،پروژهایی بزرگ و کوچک،چهارپایه

صنعت ساختمان و داربست
1364
تهران
صنعت ساختمان و داربست

خدمات داربست در سراسر کشور داربست های سنتی مجری مونتاژ داربست های شرکت تسکو (زود بست) چهارپایه های داربستی

داربست مهدی
6894
خراسان جنوبی
داربست مهدی

داربست و تجهیز بتن مهدی اجاره و خرید و فروش کلیه لوازم نو و دست دوم

داربست آسمان
3323
زنجان
داربست آسمان

نصب داربست فلزی، کفراژ بندی، داربست جهت اجرای تابلو، کار در ارتفاع (نماشویی، ترمیم نما)، کلیه تعمیرات جزئی و کلی داخل و خارج ساختمان، فنس کشی

 چدن ریزان پیشرو
5825
تهران
چدن ریزان پیشرو

تولید انبوه بست و اتصالات داربست فلزی

داربست فلزی پارسیان
6262
بوشهر
داربست فلزی پارسیان

تجهیزات داربست بند،شرایط پرسنل و دستورالعمل های ایمنی خاص داربست بند می باشد.که با رعایت این اصول علاوه بر برپا نمودن داربست مناسب ایمنی نیز رعایت خواهد شد.

داربست فلزی محمدرضا
877
تهران
داربست فلزی محمدرضا

داربست فلزی محمدرضا(شبانه روزی) داربست فلزی در شهرقدس با بیش از 30 سال سابقه در صنعت داربست ساختمان و کوله باری از تجربه این افتخار را دارد تا در خدمت مردم محترم در استان وشهر تهران باشد و بیشترین مشتریان خود را از طریق جمعی از مشتریان راضی و تبلیغات لفظی آنها تا به امروز به دست آورده است. خدمات این شرکت عبارتند از: - نصب داربست فلزی در ساختمان ها و برج های بلند - اجرا ونصب داربست جهت کارهای صنعتی همانند:سکوهای نفتی,اسکله,سیلو,پالایشگاه و... - اجرا ونصب داربستهای زودبست,کفراژبندی,زیربتن,داربست های نمایشگاه ها همراه باچادر,سوله,حفاظ,پیچ ورولپلاک و... - اجرا ونصب داربست در مترا ژهای بالا در استان وشهر تهران -اجرای داربست فلزی بنرهای تبلیغاتی -اجرای داربست فلزی سالن های خیمه ای -اجرای داربست فلزی طاق نصرت و ایستگاه صلواتی -ارسال اکیپ داربستی به سایر شهرهای کشور به منظور پروژه های بزرگ 09216266372/09175240703 سید جواد رضانژاد09362191788,

داربست فلزی پاکدشت
8131
تهران
داربست فلزی پاکدشت

نصب انواع مختلف داربست ساختمان هیئت. ساختمان.سوله.بنرهای.تبلیغاتی.۴پایه چرخدار و ثابت..زیربتن

منو سریع