scafftag چیست و به چه منظور استفاده می شود ؟

 scafftag چیست و به چه منظور استفاده می شود ؟
scafftag به راستی یک کارت پلاستکی است به رنگ های قرمز، زرد و سبز که بمنظور تامین امنیت پرسنل جهت کار بر روی دار بست از آن کاربرد می گردد. زمانیکه برروی داربست هیچگونه کارتی زده نشده باشد بمعنی قرمز بوده و استفاده از آن بازداشته است. این کارت بایستی در گذرگاه های ورودی داربست یعنی جلو نردبان و پله نصب می گردد الی پرسنل براحتی بتوانند آنرا رویت نموده وبرابر مقررات این کارت عمل نمایند.  
 
کارت قرمز: بمعنی ساخت و واپسین،انجام پیشه داربست بوده و استفاده از داربست بازداشته می باشد. 
 
کارت زرد: بمعنی سرانجام سپریدن بازدید از داربست می باشد و مشخصات داربست از قبیل ظرفیت و تاریخ ساخت داربست بانضمام موقعیت شغلی و امضا بازدید کننده برروی آن دیده می شود. 
 
کارت سبز: بمعنی داربست آماده و تائید شده پس از بازدید جهت استفاده آزاد از دار تخت است که پس از کارت زرد زده می شود که برروی آن کلیه اطلاعات دار تخت به انضمام مشخصات فرد بازدید کننده داربست دیده میشود . 
 
 
توجه: فقط یک داربست پاراگراف (لاتین) صاحبنظر می تواند کارت را از روی داربست برداشته ویا آن را تعویض نماید. تنها درصورت نصب شدن کارت سبز آن داربست قابل استفاده می باشد.

کلمات کلیدی : scafftag،داربست،اجاره داربست

مشخصات منتشر کننده

احسانی استادکار داربست پتروشمی و شرکت ها...خراسان رضوی
استادکار داربست در کرج...البرز
محمدامین پاکزاد ۱۳ سال سابقه بیمه دارم ...اصفهان
اجرای کلیه خدمات داربست و پیچ و رول پلاک...تهران
کار متری شرکتی کارگر روزمزد ...تهران
استادکار داربست هستم با پانزده سال سابقه...اصفهان
با عرض سلام وحید شبانی داربست بند هستم ب...تهران
رضا شرافتی استادکار داربست دارای نیسان...تهران
استادکار داربست : آقای محمد محمدی با ۱۵س...تهران
مازندران شهرستان نکا وشهر های اطراف...مازندران

تبلیغات

منوی سریع