داربستان

داربستان

تهران

ریزش ساختمان درحال ساخت درهمدان به علت ناقص بستن داربست

دوشنبه, 13 دی 1395
حوادث
90

تعداد نظرات : 0

منوی سریع