داربستان

مدیر داربستان

تهران

درخواست نیروی کار با بیمه در آذربایجان شرقی

جمعه, 16 مهر 1395
استخدام کارگران
46

استخدام کارگر با بیمه

داربست میشو سیس نیازمند نیروی کار با بهترین شرایط با بیمه

 09149717368 

طریقی

تعداد نظرات : 0

منوی سریع