نمونه قرارداد داربست

این پیمان نامه در تاریخ .............. فیمابین شرکت ........... به نمایندگی ................ به نشانی................ تلفن .............. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای ................ فرزند............... به شماره شناسنامه ........... صادره از ......... و به نشانی..................... تلفن ..........که از سوی دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.


ماده یک –موضوع قرارداد

عبارتست از اجاره و حمل و نصب و اجرای داربست جهت اجرای نما پروژه

 ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- کلیه دستورکارهائیکه در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل پیمان نامه حدودا ریال پیش بینی میگردد که الی 25 درصد قابل افزایش یا تفریق می باشد که بر اساس نرخنامه اتصال قابل پرداخت خواهد بود .

 مونث چهار –نحوه پرداخت

پس از سپریدن کار پیمانکار موظف است نسبت به جاسازی چهره چگونگی کارهای انجام شده  اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با پروا به مفاد پیمان نامه نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر کسورات قانونی اقدام خواهد شد.

تبصره یک – 10 درصد همه قرارداد بعنوان قبل پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد .

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت پیمان نامه جمعا روز / ماه شمسی از تاریخ الی                             می باشد.                

ماده شش – تعهدات پیمانکار

پیمانکار موظف به رعایت موارد زیر می باشد:

6-1- کلیه قسمتهای داربست دربرگیرنده جایگاه اجزای نگهدارنده ، تکیه گاه ها ، اتصالات ، راههای عبور و پلکان داربست باید با به کارگیری مصالح پسندیده و مرغوب مشابه چوب و فلولاد و همانند آن توسط شخص ذیصلاح طوری طراحی ، ساخته و آماده بکار شود که داربست علاوه بر ایستایی و پایداری لازم ، ظرفیت پذیرش 4 برابر بار مورد عقیده را داشته باشد.  

6-2-قطعات و اجزاء چوبی بکار اسیر شده در داربست باید بدون پوسیدگی ، ترک خوردگی و سایر نواقصی باشد که ثبات آن را به خطر اندازد . در ضمن ازرنگ کردن اجزاء چوبی داربست که مایه پوشیده شدن عیوب و نوافص آن میگردد ، باید حودداری شود.

6-3- الوارهای چوبی که برای جایگاه داربست باره کاربرد قرار میگیرند ، باید صاف ، بدون هرگونه زائده و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لغزنده باشند . کلیه الوارها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل حائز 25 سانتیمتر پهنا و 5 سانتیمتر ضخامت باشند و طوری در ساحل یکدیگر قرار داده شوند که به هیچ وجه افزار و مصالح از بین آئها به پائین سرنگونی ننماید . وانگهی فاصله تکیه گاههای الوارها باید حداکثر 250 سانتی متر باشد .

6-5- کلیه عملیات مربوط به نصب ،تغییر ،تعمیر یا پیاده کردن داربست ، باید بدست اشخاص ذیصلاح سپریدن شود.
6-6- داربست باید در موارد زیر توسط شخص ذیصلاح باره بازدید و مهار قرار گیرد تا از استقامت ، استوار و ایمنی آن اطمینان حاصل شود.

الف – پیش از شروع به استفاده از آن

ب- حداقل هفته ای یکبار در حین استفاده

ج- پس از هرگونه دگرگونی ها با برپایی وقفه در استفاده از آن

د- پس از وقوع باد ، طوفان ، زمین لرزه و عوامل همانند که استحکام و استقامت داربست باره دودلی قرار گیرد.

6-7- برای جلوگیری از خطر سقوط کارگران ، باید در طرف باز جایگاههای کار ، نرده حفاظتی مطابق پاراگراف (لاتین) پایین نصب شود :

الف – ارتفاع نرده حفاظتی از کف طبقه یا سکوی پیشه باید 100 سانتیمتر باشد . در ضمن بلندی نرده راه پله باید 80 سانتیمتر باشد.

ب- نرده حفاظتی باید در فواصل 2 متر ، حائز پایه های عمودی بوده و ساختمان و اجزاء سازه آن دارای چنان مقاومتی باشد که بتواند در روبرو 100 کیلوگرم تنگنا و ضربه وارده در تمام جهات پایداری نماید. بعلاوه نرده باید پایداری لازم را برای مواقعی که در معرض برخورد با وسائل متحرک پیمان می گیرد ، داشته باشد. وانگهی برای پیشگیری از افتادن مصالح و ابزار کار از روی کف جایگاهها باید در لبه های مفتوح جایگاهها پاخوردهای چوبی نصب شود .

6-8- در فصل برودت وقتی که روی جایگاههای داربست برف یا یخ هستی داشته باشد ، کارگران نباید روی آن شغل کنند مگر آنکه قبلا برف و یخ  از روی جایگاهها برداشته شود .

6-9- از داربست ها نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود ، مگر مصالحی که برای کوتاه مدت و برای اتمام کار تدریجی باره دربایستن باشد . در چنین حالتی نیز جهت ترازمندی داربست ، بار روی جایگاهها باید بطور یکنواخت توزیع گردد . ضمنا در واپسین،انجام کار روزانه ، باید کلیه مصالح اضافی و افزار شغل از روی جایگاههای داربست تخلیه شود .

6-10- برای تامین ایستایی داربست و بازدارندگی از واژگون شدن آن ، رعایت موارد پایین الزامی است :

الف – پایه های داربست به نحو مطمئنی در محل تکیه گاهها مستقر شود ، بطوریکه از جابجایی و لغزش آنها ممانعت بعمل آید .

ب- پایه های داربست در محل برپایی روی زمین ، باید روی صفحات ستانی پیمان گیرد ، لغایت از فرورفتن آنها در زمین و بر هم خوردن ترازمندی داربست پیشگیری شود.

ج- داربست باید در فاصله های مناسب عمودی و ستانی ، بطور استوار به ساختمان متصل و مهار گردد الی از لرزش و نوسان داربست در حین شغل ممانعت بعمل آید.

د- در مواردی که داربست در دو ضلع مجاور پیمان می گیرد ، باید در پیوندگاه بطور کامل به یکدیگر متصل و کلاف شوند .

ه- در هنگام طوفان یا باد شدید ، از کارکردن روی داربست باید بازداری شود.

 6-11- وقتی که مصالح از روی جایگاه داربست بطرف بالا کشیده می شود ، باید به کمک طناب از تصادف آن به داربست بازدارندگی بعمل آید .

6-12-در هنگام پیاده کردن و برچیدن داربست چوبی ، باید کلیه میخها از قطعات داربست بطور کامل بیرون کشیده شوند .

6-13- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را دید نموده است و کلیه کارها را بر اساس نقشه و اجازه کارها پایین نظر دستگاه وارسی بدون عیب و نقص سپریدن دهد .

6-14- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل شغل در کارگاه آماده بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی باره دربایستن که باره تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

6-15- پیمانکار حق واگذاری شغل به غیر را ندارد و در چهره پابرجا کردن چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به چهره تام الاختیار خواهد داشت .

6-16- پیمانکار مسئولیت کامل برآمده از منع قانونی کار کردن کسان مشمول سامانه وظیفه و شهروندان اجنبی بیگانه (افغانی) بدون پروانه یا افرادی که به نحوی از حق شغل کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار دیتا که کسان پیمانکار هیچ گونه متع قانونی برای کارکردن ندارند .

6-17 –در چهره وقوع پیشامد برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسوولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات پیشامد وزارت شغل و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده  خواهد داشت.

6-18-پیمانکار مسوولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی ( دستکش ، کلاه ایمنی ، کفش ایمنی و ....) نماید لغایت پرسنل دچار پیشامد ناشی از کار نگردند .

6-19- رعایت مبحث 12 آیین نامه ملی ساختمان و کیش نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی از طرف پیمانکار الزامی می باشد.

 مونث هفت – تعهدات کارفرما

7-1- تامین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در بی گمان مقدورات.

7-2 – پرداخت مبلغ انجام پیشه که پس از انجام عملیات و تایید قابل پرداخت می باشد.

7-3- چنانچه تاخیری بواسطه پیشه کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و تشخیص این سوژه بعهده کارفرما می باشد.

 مونث هشت- موارد فسخ قرارداد

8-1- انتقال پیمان نامه یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی سایر از طرف پیمانکار

8-2-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

8-3- دیرکرد در آغاز بکار بیش از روز از تاریخ ابلاغ قرارداد

8-4- تاخیر در اجرای پیشه بطوریکه دلالت بر عدم شایستگی مالی و فنی و یا سوء نیت  پیمانکار بنماید .

8-5- غیبت بدون پروانه پیمانکار و یا تعطیل کردن پیشه بدون کسب فرمان کتبی از کارفرما

8-6- عدم ترقی پیشه متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی سپریدن شود .

تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و عقیده کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

 ماده نه

مدت دوره تضمین قرارداد بعد از انجام کار که به تائید کارفرما و دستگاه وارسی رسیده ، دو مساوی مدت سررسید قرارداد می باشد در چهره بلانقص بودن شغل سپریدن شده .

ماده ده

این قرارداد در ده مونث و دو تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه دستور یکتا را دارا و قابل اعتبار می باشد.

کلمات کلیدی : نمونه قرارداد داربست

مشخصات منتشر کننده

کار متری شرکتی کارگر روزمزد ...تهران
استادکار داربست هستم با پانزده سال سابقه...اصفهان
با عرض سلام وحید شبانی داربست بند هستم ب...تهران
رضا شرافتی استادکار داربست دارای نیسان...تهران
استادکار داربست : آقای محمد محمدی با ۱۵س...تهران
مازندران شهرستان نکا وشهر های اطراف...مازندران
آماده همکاری با تمام شرکت ها برای داربست...تهران
انجام کلیه امور به داربست...تهران
استادکار داربست پوریا وارسته ...تهران
استادکارداربست هستم صنعتی وساختمانی بدنب...خوزستان

تبلیغات

منوی سریع