داربستان

مدیر داربستان

تهران

نکته مهم برای کارفرمایان به هنگام احداث داربست

چهارشنبه, 07 مهر 1395
ایمنی کار
76

نکته مهم برای کارفرمایان به هنگام احداث داربست

به هنگام احداث داربست، اغلب حریم شبکه های برق شکسته می شود و خطرات برق گرفتگی و تبعات حقوقی بعد از حادثه ، مالکین ساختمان را تهدید می نماید .شایسته است قبل از نصب هرگونه داربست فلزی در نزدیکی یا زیر سیم های شبکه های برق ، با مدیریت توزیع برق ناحیه مربوطه مشورت نمایید.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع