داربستان

مدیر داربستان

تهران

نکته مهم برای کارفرمایان به هنگام احداث داربست

چهارشنبه, 07 مهر 1395
0

نکته مهم برای کارفرمایان به هنگام احداث داربست

به هنگام احداث داربست، اغلب حریم شبکه های برق شکسته می شود و خطرات برق گرفتگی و تبعات حقوقی بعد از حادثه ، مالکین ساختمان را تهدید می نماید .شایسته است قبل از نصب هرگونه داربست فلزی در نزدیکی یا زیر سیم های شبکه های برق ، با مدیریت توزیع برق ناحیه مربوطه مشورت نمایید.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع