داربستان

مدیر داربستان

تهران

آراستگی و سازماندهی محیط کار بر اساس نظام 5s

چهارشنبه, 07 مهر 1395
کارگران
90

آراستگی و سازماندهی محیط کار

S4- SEIDETSU( تعهد ، تداوم و تالش(: هر کارگر به نوبه خود رعایت نکات آراستگی و پاکیزگی را بنماید و در این کار اصرار ورزد و از آنچه در اختیار دارد به خوبی استفاده کند و عادات درست و نظم و ترتیب و انظباط را جایگزین عادت های غلط و بی نظمی ها نماید.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع