داربستان

مدیر داربستان

تهران

یکی از بیست قانون جهانی موفقیت

چهارشنبه, 07 مهر 1395
داربستان
134

یکی از بیست قانون جهانی موفقیت قانون خالقیت

یکی از بیست قانون جهانی موفقیت قانون خالقیت ذهن ما می تواند به هر چیزی که باور داشته باشد دست یابد . هر نوع پیشرفتی در زندگی با یک ایده آغاز می شود و چون توانایی ما در خلق ایده های جدید نامحدود است . آینده نیز محدودیتی نخواهد داشت.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع