داربستان

مدیر داربستان

تهران

یکی از بیست قانون جهانی موفقیت

چهارشنبه, 07 مهر 1395
0

یکی از بیست قانون جهانی موفقیت قانون خالقیت

یکی از بیست قانون جهانی موفقیت قانون خالقیت ذهن ما می تواند به هر چیزی که باور داشته باشد دست یابد . هر نوع پیشرفتی در زندگی با یک ایده آغاز می شود و چون توانایی ما در خلق ایده های جدید نامحدود است . آینده نیز محدودیتی نخواهد داشت.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع