داربستان

مدیر داربستان

تهران

جلوگیری از خطرات اصلی داربست

یکشنبه, 28 شهریور 1395
ایمنی کار
261

جلوگیری از خطرات اصلی داربست

•سقوط اجسام و ابزار
•برق دار شدن داربست
•سقوط از ارتفاع
•تخته بندی نامناسب
•فرو پاشی داربست

 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع