داربستان

مدیر داربستان

تهران

گاردریل (نرده)

یکشنبه, 28 شهریور 1395
داربستان
202

گاردریل (نرده)

گاردریلها در طرف باز ودر دو انتهای داربست باید نصب گردند.

در صورتی که فاصله سکو از کار بیش از 14 اینچ باشد علاوه بر گاردریل باید از کمربند ایمنی نیز استفاده شود

Top rails  در فاصله یک متری از سکو نصب می شود

Midrails  بین سکو و Top rails  نصب می گردند

Toeboards   روی لبه داربست به ارتفاع 15 سانتیمتر نصب می گردد.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع