داربستان

مدیر داربستان

تهران

قبل از استفاده از هر داربستي

یکشنبه, 28 شهریور 1395
0

داربست در وضعيت پايداري است.

وسايلي كه براي ساخت آن بكار رفته سالم است.

داربست براي انجام كاري كه در نظر گرفته شده مناسب است.

تجهيزات ايمني لازم در آن بكار رفته است.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع