مدیر داربستان

تهران

نمونه قرارداد داربست

یکشنبه, 13 تیر 1395
0

این پیمان نامه در تاریخ .............. فیمابین شرکت ........... به نمایندگی ................ به نشانی................ تلفن .............. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای ................ فرزند............... به شماره شناسنامه ........... صادره از ......... و به نشانی..................... تلفن ..........که از سوی دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.


ماده یک –موضوع قرارداد

عبارتست از اجاره و حمل و نصب و اجرای داربست جهت اجرای نما پروژه

 ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- کلیه دستورکارهائیکه در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل پیمان نامه حدودا ریال پیش بینی میگردد که الی 25 درصد قابل افزایش یا تفریق می باشد که بر اساس نرخنامه اتصال قابل پرداخت خواهد بود .

 مونث چهار –نحوه پرداخت

پس از سپریدن کار پیمانکار موظف است نسبت به جاسازی چهره چگونگی کارهای انجام شده  اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با پروا به مفاد پیمان نامه نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر کسورات قانونی اقدام خواهد شد.

تبصره یک – 10 درصد همه قرارداد بعنوان قبل پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد .

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت پیمان نامه جمعا روز / ماه شمسی از تاریخ الی                             می باشد.                

ماده شش – تعهدات پیمانکار

پیمانکار موظف به رعایت موارد زیر می باشد:

6-1- کلیه قسمتهای داربست دربرگیرنده جایگاه اجزای نگهدارنده ، تکیه گاه ها ، اتصالات ، راههای عبور و پلکان داربست باید با به کارگیری مصالح پسندیده و مرغوب مشابه چوب و فلولاد و همانند آن توسط شخص ذیصلاح طوری طراحی ، ساخته و آماده بکار شود که داربست علاوه بر ایستایی و پایداری لازم ، ظرفیت پذیرش 4 برابر بار مورد عقیده را داشته باشد.  

6-2-قطعات و اجزاء چوبی بکار اسیر شده در داربست باید بدون پوسیدگی ، ترک خوردگی و سایر نواقصی باشد که ثبات آن را به خطر اندازد . در ضمن ازرنگ کردن اجزاء چوبی داربست که مایه پوشیده شدن عیوب و نوافص آن میگردد ، باید حودداری شود.

6-3- الوارهای چوبی که برای جایگاه داربست باره کاربرد قرار میگیرند ، باید صاف ، بدون هرگونه زائده و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لغزنده باشند . کلیه الوارها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل حائز 25 سانتیمتر پهنا و 5 سانتیمتر ضخامت باشند و طوری در ساحل یکدیگر قرار داده شوند که به هیچ وجه افزار و مصالح از بین آئها به پائین سرنگونی ننماید . وانگهی فاصله تکیه گاههای الوارها باید حداکثر 250 سانتی متر باشد .

6-5- کلیه عملیات مربوط به نصب ،تغییر ،تعمیر یا پیاده کردن داربست ، باید بدست اشخاص ذیصلاح سپریدن شود.
6-6- داربست باید در موارد زیر توسط شخص ذیصلاح باره بازدید و مهار قرار گیرد تا از استقامت ، استوار و ایمنی آن اطمینان حاصل شود.

الف – پیش از شروع به استفاده از آن

ب- حداقل هفته ای یکبار در حین استفاده

ج- پس از هرگونه دگرگونی ها با برپایی وقفه در استفاده از آن

د- پس از وقوع باد ، طوفان ، زمین لرزه و عوامل همانند که استحکام و استقامت داربست باره دودلی قرار گیرد.

6-7- برای جلوگیری از خطر سقوط کارگران ، باید در طرف باز جایگاههای کار ، نرده حفاظتی مطابق پاراگراف (لاتین) پایین نصب شود :

الف – ارتفاع نرده حفاظتی از کف طبقه یا سکوی پیشه باید 100 سانتیمتر باشد . در ضمن بلندی نرده راه پله باید 80 سانتیمتر باشد.

ب- نرده حفاظتی باید در فواصل 2 متر ، حائز پایه های عمودی بوده و ساختمان و اجزاء سازه آن دارای چنان مقاومتی باشد که بتواند در روبرو 100 کیلوگرم تنگنا و ضربه وارده در تمام جهات پایداری نماید. بعلاوه نرده باید پایداری لازم را برای مواقعی که در معرض برخورد با وسائل متحرک پیمان می گیرد ، داشته باشد. وانگهی برای پیشگیری از افتادن مصالح و ابزار کار از روی کف جایگاهها باید در لبه های مفتوح جایگاهها پاخوردهای چوبی نصب شود .

6-8- در فصل برودت وقتی که روی جایگاههای داربست برف یا یخ هستی داشته باشد ، کارگران نباید روی آن شغل کنند مگر آنکه قبلا برف و یخ  از روی جایگاهها برداشته شود .

6-9- از داربست ها نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود ، مگر مصالحی که برای کوتاه مدت و برای اتمام کار تدریجی باره دربایستن باشد . در چنین حالتی نیز جهت ترازمندی داربست ، بار روی جایگاهها باید بطور یکنواخت توزیع گردد . ضمنا در واپسین،انجام کار روزانه ، باید کلیه مصالح اضافی و افزار شغل از روی جایگاههای داربست تخلیه شود .

6-10- برای تامین ایستایی داربست و بازدارندگی از واژگون شدن آن ، رعایت موارد پایین الزامی است :

الف – پایه های داربست به نحو مطمئنی در محل تکیه گاهها مستقر شود ، بطوریکه از جابجایی و لغزش آنها ممانعت بعمل آید .

ب- پایه های داربست در محل برپایی روی زمین ، باید روی صفحات ستانی پیمان گیرد ، لغایت از فرورفتن آنها در زمین و بر هم خوردن ترازمندی داربست پیشگیری شود.

ج- داربست باید در فاصله های مناسب عمودی و ستانی ، بطور استوار به ساختمان متصل و مهار گردد الی از لرزش و نوسان داربست در حین شغل ممانعت بعمل آید.

د- در مواردی که داربست در دو ضلع مجاور پیمان می گیرد ، باید در پیوندگاه بطور کامل به یکدیگر متصل و کلاف شوند .

ه- در هنگام طوفان یا باد شدید ، از کارکردن روی داربست باید بازداری شود.

 6-11- وقتی که مصالح از روی جایگاه داربست بطرف بالا کشیده می شود ، باید به کمک طناب از تصادف آن به داربست بازدارندگی بعمل آید .

6-12-در هنگام پیاده کردن و برچیدن داربست چوبی ، باید کلیه میخها از قطعات داربست بطور کامل بیرون کشیده شوند .

6-13- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را دید نموده است و کلیه کارها را بر اساس نقشه و اجازه کارها پایین نظر دستگاه وارسی بدون عیب و نقص سپریدن دهد .

6-14- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل شغل در کارگاه آماده بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی باره دربایستن که باره تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

6-15- پیمانکار حق واگذاری شغل به غیر را ندارد و در چهره پابرجا کردن چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به چهره تام الاختیار خواهد داشت .

6-16- پیمانکار مسئولیت کامل برآمده از منع قانونی کار کردن کسان مشمول سامانه وظیفه و شهروندان اجنبی بیگانه (افغانی) بدون پروانه یا افرادی که به نحوی از حق شغل کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار دیتا که کسان پیمانکار هیچ گونه متع قانونی برای کارکردن ندارند .

6-17 –در چهره وقوع پیشامد برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسوولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات پیشامد وزارت شغل و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده  خواهد داشت.

6-18-پیمانکار مسوولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی ( دستکش ، کلاه ایمنی ، کفش ایمنی و ....) نماید لغایت پرسنل دچار پیشامد ناشی از کار نگردند .

6-19- رعایت مبحث 12 آیین نامه ملی ساختمان و کیش نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی از طرف پیمانکار الزامی می باشد.

 مونث هفت – تعهدات کارفرما

7-1- تامین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در بی گمان مقدورات.

7-2 – پرداخت مبلغ انجام پیشه که پس از انجام عملیات و تایید قابل پرداخت می باشد.

7-3- چنانچه تاخیری بواسطه پیشه کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و تشخیص این سوژه بعهده کارفرما می باشد.

 مونث هشت- موارد فسخ قرارداد

8-1- انتقال پیمان نامه یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی سایر از طرف پیمانکار

8-2-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

8-3- دیرکرد در آغاز بکار بیش از روز از تاریخ ابلاغ قرارداد

8-4- تاخیر در اجرای پیشه بطوریکه دلالت بر عدم شایستگی مالی و فنی و یا سوء نیت  پیمانکار بنماید .

8-5- غیبت بدون پروانه پیمانکار و یا تعطیل کردن پیشه بدون کسب فرمان کتبی از کارفرما

8-6- عدم ترقی پیشه متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی سپریدن شود .

تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و عقیده کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

 ماده نه

مدت دوره تضمین قرارداد بعد از انجام کار که به تائید کارفرما و دستگاه وارسی رسیده ، دو مساوی مدت سررسید قرارداد می باشد در چهره بلانقص بودن شغل سپریدن شده .

ماده ده

این قرارداد در ده مونث و دو تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه دستور یکتا را دارا و قابل اعتبار می باشد.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع