مدیر داربستان

تهران

قبل از استفاده از هر داربستي

یکشنبه, 28 شهریور 1395
داربستان
114

داربست در وضعيت پايداري است.

وسايلي كه براي ساخت آن بكار رفته سالم است.

داربست براي انجام كاري كه در نظر گرفته شده مناسب است.

تجهيزات ايمني لازم در آن بكار رفته است.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع