مقررات ایمنی پیمانکاران در حوزه HSE
مقررات ایمنی پیمانکاران در حوزه HSE

ایمنی در کار ، پیمانکاران

مقدمه:
توجه به نیروی انسانی به عنوان اصلی‏ترین سرمایه سازمان، شفا فرایندهای کاری در راستای فرآوری و عملیات بهره‏‏ور و توجه به موضوعات زیست ‏محیطی برای تحقق توسعه برقرار از مهمترین معیارهای رقابت‏پذیری سازمانها به‏شمار می‏روند. از این‏رو گزاردن به موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط‏زیست به یکی از اولویتهای کسب و کار در سازمانهای معاصر تبدیل شده است. در این میانی بهره‏گیری از یک نقطه نظر جامع و نظام‏مند به این موضوعات اهمیت بسیاری دارد. سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‏زیست پاسخی به این مهم است.
کار در محیطهای پیمانکاری به لحاظ تنوع کار، حضور گروههای مختلف کاری و نیز عدم آشنایی کامل با محیط و شرایط کار، با پتانسیل بالای وقوع حوادث ایمنی، بهداشتی و زیست‏محیطی همراه است؛ از این‏رو گزاریدن به موضوعات HSE در عملیات پیمانکاری اهمیتی دو‏چندان می‏یابد.

1) ماشین‌آلات و تجهیزات
الزامات عمومی HSE ماشین الات
 معرفی خطرات
• پیمانکار باید نسبت به معرفی انواع خطرات ماشین‏آلات باره استفاده خویش اقدام کند. این خطرات به‏طور کلی عبارتند از:
- خطرات مکانیکی
- خطرات الکتریکی
- خطرات حرارتی
- خطرات ناشی از صدا
- خطرات ناشی از ارتعاش
- خطرات ناشی از تشعشع
- خطرات برآمده از مواد و اجسام
- خطرات برآمده از عدم رعایت اصول ارگونومیک
• پیمانکار باید برای انواع خطرات معرفی شده، تدابیری به ‏منظور پیشگیری از وقوع حوادث محتمل اتخاذ نماید.
• پیمانکار موظف است بسته به گونه و شدت حوادث احتمالی، آموزشهای مورد بیچارگی را برای انجام اقدامات پیشگیرانه و کنترلی و نیز نحوه مواجهه با حوادث فراهم نماید.
 حفاظت و تعمیرات پیشگیرانه
• به‏منظور حصول اطمینان از عملکرد پسندیده تجهیزات و ماشین‏آلات، پیمانکار موظف است یک برنامه مدون برای تعمیر و نگهداری گردآوری و اجرا نماید.
• پیمانکار باید به صورت دوره‏ای تجهیزات و ماشین‏آلات مورد استفاده خود را باره نظارت پیمان دهد و در صورت مشاهده هرگونه شرایط نامنطبق با الزامات HSE، نسبت به برطرف کردن باره اقدام کند.
• برنامه‏های تعمیر و نگهداری پیمانکار باید به چهره مستمر با انسجام امور HSE کارفرما مورد بازنگری قرار گیرد.
 ساز و برگ ایمنی ماشین‏آلات
• پیمانکار موظف است به هدف پیشگیری از پیشامد در هنگام کار با ماشین‏آلات و تجهیزات، تجهیزات ایمنی مناسب تدارک ببیند.
• با پروا به اینکه اغلب ماشین‏آلات و تجهیزات در ابتدای بهره‏برداری مجهز به ساز و برگ ایمنی لازم هستند، پیمانکار موظف به بازبینی بر شیوه استعمال صحیح آنها است.
• پیمانکار باید در برنامه‏های تعمیر و حفاظت ساز و برگ خود، از هستی و کاربرد ساز و برگ ایمنی اطمینان حاصل کند.
• در صورت فقدان، ویرانی یا آسیب‏دیدگی، پیمانکار موظف است نسبت به جایگزینی یا تعمیر ساز و برگ ایمنی اقدام کند.
 حفاظ‏گذاری و ویژگی ها حفاظ
• حفاظهای ماشین‏آلات مهمترین ساز و برگ ایمنی هستند؛ از این‏رو پیمانکار موظف است علاوه بر رعایت موارد ذکر شده نسبت به برپایی و به کارگیری حفاظهای پسندیده اقدام نماید. خصوصیات یک حفاظ پسندیده عبارتند از:
- حفاظ باید نگهداری را به طور کامل تأمین نماید و در چهره عمل نکردن آن دستگاه نیز عمل نکند یا تقریبا  شدن به دستگاه ممکن نشود
- حفاظ باید از درون شدن در ناحیه خطر، هنگام کار پیشگیری کند
- حفاظ نباید مایه ناراحتی کارگر شود.
- حفاظ نباید باعث لطمه به فرآوری شود.
- حفاظ باید به طور خودکار یا با کمترین سعی به شغل افتد.
- حفاظ باید متناسب با ماشین و کاری باشد که انجام می‌شود.
- بهتر است حفاظ جزئی از ماشین باشد.
- حفاظ نباید اشکالی برای روغن‌کاری، بازرسی، تنظیم و تعمیر ماشین به وجود آورد.
- حفاظ باید بتواند مدت مدیدی با دست کم مراقبت مورد کاربرد قرار گیرد.
- حفاظ باید در مقابل فرسودگی و ضربه پایداری کند.
- حفاظ باید بادوام بوده ودر مساوی آتش و مواد خورنده مقاومت کند.
- خود حفاظ نباید منبع برپایی خطر باشد (دارای اجزایی نباشد که موجب حادثه گردد)،
- حفاظ باید در روبرو حوادث پیش‌بینی نشده نیز نقش حفاظتی ایفا نماید

ایمنی گونه ها ماشین آلات
• پیمانکار موظف است علاوه بر ملاحظات عمومی HSE در باره ماشین‏آلات و تجهیزات، بسته به نوع فعالیت، دستورالعمل های اخص ایمنی ماشین آلات را به اجرا درآورد.

ایمنی ابزار
• پیمانکار باید ابزار پسندیده به‏منظور انجام فعالیتهای کاری فراهم کند.
• ابزارهای باره استفاده نباید معیوب، شکسته، ترک خورده یا خمیده باشد. استفاده از این ابزار ممنوع است و پیمانکار موظف است نسبت به تعمیر یا از رده بیرون کردن آنها اقدام کند.
• کلیه پیمانکاران موظفند "دستورالعمل ایمنی ابزار" را برای دست موزه خاص مورد بهره‌گیری خود(شامل دست موزه دستی، برقی، مکانیکی و پنوماتیک) جاسازی و اجرا نمایند.
• پیمانکار باید حائز یک برنامه مهار مرکزی دست موزه به منظور حصول اطمینان از مشخص بودن محل، کاربرد صحیح و نیز تندرست بودن آلت باشد.
• کارکنان باید آموزشهای باره بیچارگی را در باره شیوه بهره‌گیری آلت دستی گذرانده باشند.
o وسائل برقی بایستی دارای مشخصات زیر باشند:
• کلیه وسائل برقی بایستی تندرست ودارای سیم پیوستگی به زمین باشند.
• ورود و استفاده از کابل و سیستم برق دو قطعه و یا دارای زدگی به ناحیه ممنوع است.
• کلیه ساز و برگ برقی بایستی سالم و حائز دو شاخه پسندیده باشند.
• چنانچه پیمانکاران جهت کارگاه خویش نیاز به پیوست برق داشته باشند، باید جعبه برق مناسب جاسازی نمایند.
• جعبه برق باید حد حائز پیوندیدن به زمین و فیوز خودکار / کلید اتوماتیک از قبیل فیوز ریزنگارگی با آمپر پسندیده باشد.
• جعبه برق باید قبل از ورود به کمپانی مورد بازدید و تأیید گردانیدن وارسی برق قرار گیرد.
• کلیه وسایل برقی پیمانکار بایستی از سلامت کامل برخوردار بوده و فاقد هر نوع نقص از قبیل شکستگی، ترک خوردگی و یا هر گونه عیب دیگری که مایه بروز حادثه گردد، باشند.
• تقدیر گردنده کلیه وسائل فوق بایستی حائز حفاظ سالم و پسندیده باشد.
• ابزارهای برقی قابل حمل باید مجهز به سیستم توقف باشد تا در صورت رها شدن کلید ابزار، بلافاصله جریان برق آن قطع شود.
• دسته و بدنه افزار بسته به گونه کاربرد باید دارای عایق‏ و پوشش پسندیده باشد.

2) تجهیز کارگاه‌ها و دفاتر پیمانکار
• پیمانکار موظف است قبل از شروع پیمان، نسبت به تجهیز کارگاه خود اقدام نموده و بعد از تأیید امور HSE مجتمع/طرح تکاپو خود را پیش درآمد نماید.
• پیمانکار باید لیست تجهیزات ضروری را قبل از ورود به سایت ارائه نماید. مثال هایی از این تجهیزات عبارتست از:
- آسیابهای متحرک
- مخازن و ساز و برگ سندبلاست
- کارگاههای بتن‏سازی
• برپایی هرگونه کانتینر و یا تخصیص فضائی جهت کارگاه یا انبار پیمانکار وابسته به گرفتن پروانه از واحد ذیربط و تأیید امور HSE مجتمع/طرح می باشد.
• پیمانکار موظف است به نحو مناسبی نسبت به تعمیر و حفاظت تجهیزات خویش اقدام نموده و آزمایشات لازم و نظارت فنی از تجهیزات خویش را بعمل آورده و از ایمن بودن آنها اطمینان حاصل نماید بطوریکه هیچگونه خطری، افراد، اموال و پیرامون زیست را تهدید ننماید

3) ورود افزار و ابزارها کار
• کلیه وسائل و ابزارها برقی پیمانکار بایستی پیش از ورود به محل، بدست امور HSE بازدید و سلامت آنها باره تأیید قرار گیرد.
• ورود و استفاده از دستگاههائی که دارای نشتی روغن،گازوئیل و یا بنزین بوده و یا نقص فنی داشته باشند، به شرکت ممنوع می‌باشد.
• کمپرسورهای هوا بایستی داری شیر اطمینان بوده و کلیه اتصالات و شیلنگ های مربوطه باید تندرست و فاقد زدگی باشند.
• پیمانکار جهت انجام کارهای ساختمان حتی الامکان باید از ساختمایه ها و سازه های فلزی قبل ساخته و بتون حاضر بهره‌گیری کند. در موارد خاص با اجازه مسؤولین شرکت می‌توان از بتونیر دیزلی بهره‌گیری کرد.
• جهت اتمام برشکاری باید از گاز استیلن استفاده نمود. استفاده از گاز طبیعی جهت برشکاری بازداشته می‌باشد.
• کلیه سیلندرهای هوا و استیلن بایستی دارای کلاهک باشند.
• مانومترسیلندرها بایستی کاملاً سالم باشند.
• شیلنگ های مربوطه باید سالم، فاقد زدگی و سوختگی باشند.
• کلیه اتصالات شیلنگ ها بایستی با بستهای مخصوص استوار شده باشد و استفاده از سیم بجای بست ممنوع است.
• نازلهای برشکاری و شیر فلکه آن باید تندرست و در رنگهای گوناگون باشند.
• ورود دست موزه و وسائل پیمانکار به کمپانی در ساعات غیر اداری ممنوع است مگر با دستور نماینده امور HSE
• کلیه ابزارآلات مورد بهره‌گیری در محوطه‏های خطرناک باید از گونه ضد پکیدن باشد.

4)تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی کارفرما
• کلیه پیمانکاران موظفند کارکنان خود را با تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی کارفرما آشنا نمایند، الی در اثناء وقوع حوادث با پروا به شرح وظایف محوله و در صورت نیاز از این ساز و برگ استفاده نمایند. امکان و شیوه استفاده از این ساز و برگ باید به تایید امور HSE دریافتی باشد.
• در چهره روادید امور HSE کارفرما در خصوص بهره‌گیری پیمانکار، کارکنان پیمانکار باید در مقوله به کارگیری این تجهیزات تعلیم داده شوند. این ساز و برگ عبارتند از:
- سیستم آب آتش‌نشانی
- کپسول‌های اطفاء حریق
- دوش‌ها و چشم‌شوهای ایمنی
- دستگاههای تنفسی هوای فشرده
- ماسک‏های ضد گاز
- تلفن‌های اضطراری
- سیستم اعلام خطر
• پیمانکار مسؤول تدارک تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی(از جمله خاموش‏کننده‏های دستی) در گستره فعالیتهای خود است.

5)ملاحظات HSE در نصب تجهیزات
• پیمانکار باید در اثناء نصب ساز و برگ ملاحظات HSE را به‏صورت کامل رعایت نماید. مهمترین الزامات HSE در نصب تجهیزات عبارتند از:
- عدم تخریب محیط‏زیست
- عدم آفت به گونه‏های زیست‏محیطی و حیوانات
- بهره‏گیری از تکنولوژیهای ایمن و دوستدار محیط‏زیست
- استفاده از بهره‏گیری از ساز و برگ ذاتاًً ایمن
- رعایت اصول ارگونومی در حمل و نقل ساز و برگ و مواد
- استفاده از دست موزه مناسب(ایمن و ارگونومیک) برای نصب

6)تجهیزات حفاظت فردی
• پیمانکار باید تجهیزات حفاظت فردی مناسب و وسایل ایمنی مورد احتیاج کسان را مطابق با قوانین و با خرج خویش فراهم نماید.
 تعبيه ماتریس ساز و برگ نگهداری فردی
• تعبيه ساز و برگ حفاظت فردی پایین برای کلیه نفرات پیمانکار اجباری است :
ـ کلاه ایمنی با رنگ ویژه شرکت مربوطه و حائز استقامت پسندیده با تأئید امور HSE شرکت.
ـ جامه متحدالشکل با اسم و آرم کمپانی پیمانکاری.
ـ کفش ایمنی مناسب با گونه کار.
• ساز و برگ نگهداری فردی زیر برای کلیه نفرات پیمانکار بر حسب باره الزامی است :
ـ عینک ایمنی.
ـ گوشی.
ـ ماسک و فیلتر ضد گاز.
ـ ماسک پارچه ای و یا ماسک جوشکاری بر حسب گونه کار.
ـ دستکش مناسب با گونه کار.
ـ کمربند ایمنی برای پیشه در ارتفاع.
ـ بارانی برای کار در پیرامون بارانی.
ـ چکمه پسندیده با گونه کار.
ـ لباس‏کار پسندیده با گونه کار.
ـ وسایل نگهداری فردی گزیده تر برای کارهای خاص.
• پیمانکار می‌تواند با فرمان امور HSE شرکت و یا یکتا ذیربط از وسائلی همچون دستگاه تنفسی بصورت امانی استفاده کند.
 تدارک تجهیزات حفاظت فردی
• پیمانکار موظف است پیش از آغاز پیمان، نسبت به جاسازی وسایل نگهداری فردی مناسب برای کارکنان خویش اقدام نماید.
• کلیه وسایل حفاظت فردی بایستی از جنس مرغوب و تغییر ناپذیر تعبيه گردند.
• وسایل نگهداری فردی خریداری شده توسط پیمانکار قبل از ورود به شرکت باید از نظر مرغوبیت و مناسب بودن باره تأیید امور HSE قرار گیرد.
 آموزش شیوه استفاده از ساز و برگ نگهداری فردی
• پیمانکار باید آموزشهای لازم را به هدف آگاهانیدن پرسنل از نحوه کاربرد تجهیزات حفاظت فردی فراهم نماید
 بازرسی بر استفاده
• پیمانکار موظف است بنحوی برنامه ریزی نماید که کلیه کارکنان تحت قیومیت او از وسائل حفاظتی تحویلی بهره‌گیری نمایند.
• در صورت عدم استفاده از ساز و برگ حفاظتی توسط کارکنان پیمانکار، برخوردهای انضباطی ذیل بعمل خواهد آمد:
1- هشدار شفاهی به پیمانکار و تقاضا گرفتن تعهد از فرد خاطی برای به کارگیری وسائل نگهداری فردی.
2- آگاهی کتبی به پیمانکار و درخواست اخراج فرد خاطی.
3- اعمال جریمه نقدی پیمانکار و کسر از سپرده حسن اتمام پیشه مشارالیه با عقیده امور HSE و تصویب مدیریت شرکت.
4- لغو قرارداد.

7)ملاحظات HSE وسائط‌نقلیه
 آیین نامه تردد وسائط‌نقلیه
• اجرای مقررات تردد وسائط‌نقلیه( پاراگراف (لاتین) 3-5 ) برای کلیه کسان ازجمله پیمانکاران الزامی است.
 پروانه عبور وسائط نقلیه پیمانکاران در محدوده شرکت
• رانندگان پیمانکار به‏منظور تردد در محدوده کمپانی موظف به گرفتن پروانه از امور HSE شرکت می‏باشند. در پروانه آمدوشد باید اسم راننده و گونه وسیله نقلیه ذکر شده باشد.
• امور HSE کارفرما از تردد وسائط نقلیه بدون مجوز و بدون معاینه فنی بازدارندگی می‏نماید.
• مسؤول/بازرسHSE پیمانکار موظف به کنترل پروانه رانندگان پیمانکار می‏باشد؛
• کلیه مسؤولیت‏ها و پیامدهای تردد وسائط نقلیه بدون مجوز در محدوده کمپانی برعهده پیمانکار است.
 حفاظت و سرویس وسایل نقلیه
• داشتن برگ معاینه فنی برای کلیه وسائط نقلیه الزامی است.
• پیمانکار موظف است وسایل نقلیه باره کاربرد خود را به‏صورت منظم وارسی نماید و در صورت هستی نقص فنی نسبت به برطرف کردن آن اقدام کند.
• به کارگیری خودروها، وسایل و تجهیزاتی که آلودگی بهداشتی و زیست‏محیطی بالا دارند، مجاز نیست.
• سرویس وسائط نقلیه باید در محلهای خاصی که به این منظور در عقیده گرفته شده، اتمام گیرد.
تبصره: چنانچه محلی به این منظور در محل شغل هستی نداشته باشد، پیمانکار مجاز به سرویس وسائط نقلیه در محل پیشه نیست.

8)مواد
ملاحظات عمومی HSE در حمل ‌و ‌نقل و ذخیره‏سازی مواد
• کلیه پیمانکاران موظفند موارد پایین را بسته به گونه کار و جنبش در انبارهای مواد اولیه، ابزارها مصرفی، قطعات یدکی، ابزارآلات و گونه ها ناکارآمد رعایت کنند.
 تهی سازی و بارگیری
• در صورتی که تهی سازی و بارگیری به صورت دستی سپریدن می‏شود، کارکنان باید در هنگام تهی سازی و بارگیری کالا اصول جابه‏جایی دستی بار را رعایت نمایند.
• محلهای تهی سازی و بارگیری باید به‏گونه‏ای تعبیه شوند که در حین عملیات تهی سازی و بارگیری، مزاحمتی برای عملیات کارفرما و دیگر پیمانکاران ایجاد نکند.
 طبقه‏بندی، بسته‌بندی و چیدمان اقلام
• پیمانکار باید ترتیبی اتخاذ کند که اقلام موجود در انبار به طور مناسب طبقه بندی شوند. طبقه‏بندی اقلام، علاوه بر ایجاد سهولت در ردیابی اقلام، عکس‏العمل سریع در مواقع اضطراری را شدنی می‏سازد.
• در انبار مواد کیمیایی طبقه بندی و تفکیک نمونه ها ضد و نقیض الزامی است.
• در دسته‏بندی مواد کیمیایی باید از استانداردهای طبقه‏بندی و برچسب‏گذاری استفاده شود. کارکنان باید با گونه ها سیستمهای طبقه‏بندی(برچسب گذاری، کدینگ رنگی‌‌ و....) آشنا شوند. پیمانکار موظف است آموزشهای لازم را به‏این قصد فراهم کند.‌
• چیدمان اقلام در انبار باید به گونه‏ای باشد که علاوه بر برپایی آسانی در دسترسی، از سرنگونی و ریزش آنها پیشگیری نماید.
• در چیدمان اقلام همواره باید فاصله مناسب(بین اقلام، بین نمونه ها و دیوارها، بین نمونه ها و سقف)،‌ در نظر گرفته شود.
 تجهیزات حفاظت و جابجایی اقلام در انبار
• پیمانکار باید ساز و برگ کافی و پسندیده به قصد حفاظت و جابجایی اقلام در انبار فراهم کند. ازجمله:
- پالتهای چوبی و فلزی(بسته به گونه کار)
- سبدهای حفاظت اقلام
- لیفتراک و تراکهای دستی
- آسانسورهای سطلی
- گونه ها نقاله
- جرثقیل
- سایر

• پیمانکار موظف است در انبارهایی که به لحاظ حجم فعالیتها، از ساز و برگ مکانیزه(جراثقال،‌ لیفتراک،‌ نوار نقاله و...) بهره‌گیری می‏شود، علاوه بر دستورالعملهای عملیاتی،‌ دستورالعملهای ایمنی مربوط به این تجهیزات را تهیه و در برگزیدن کارکنان خود پیمان دهد. این دستورالعملها باید به تایید امور HSE کارفرما برسد.
تبصره: پیمانکار می‏تواند، با روادید نماینده HSE کارفرما، از دستورالعملهای موجود کارفرما در این زمینه استفاده کند.
 شرایط محیطی انبار
• بسته به گونه نمونه ها انبار شده باید شرایط محیطی مناسب(دما، رطوبت، روشنایی) استوار گردد.
• برای برقراری شرایط محیطی مناسب،‌ پیمانکار باید تسهیلات تهویه(موضعی و عمومی) مناسب در محل انبار تدارک ببیند.
تبصره: در صورتی که تهویه انبار به هر دلیلی امکان‏پذیر نباشد، پیمانکار باید تجهیزات حفاظتی پسندیده به تعداد کافی در کمر بستن کارکنان قرار دهد.
• کف و دیواره‏های انبار باید از جنس مناسب و فاقد هرگونه منفذ و ناهمواری‏های غیرضروری باشد.
• پیمانکار باید حائز یک برنامه ساماندهی و ضبط و ربط برای انبار باشد. کارکنان باید با اصول اولیه ضبط و ربط در پیرامون شغل آشنا شوند.
 ساز و برگ ایمنی و آتش‌نشانی در انبار
• پیمانکار باید با توجه به نوع اقلام انبار شده ساز و برگ ایمنی و آتش‏نشانی مناسب و کافی در انبار مستقر کند.
• ساز و برگ اطفاء حریق باید با پروا به گونه حریقهای احتمالی و با بازرسی امور HSE پیمانکار جاسازی و در محلهای مناسب نصب گردد.
• پیمانکار باید در انبار مواد شیمیایی که گمان کردن ریخت و پاش مواد وجود دارد، به تعداد کافی دوش و چشم‏شوی ایمنی نصب کند.
• کارکنان پیمانکار باید روش استفاده از ساز و برگ ایمنی و آتش‏نشانی را فرا گرفته باشند؛ پیمانکار موظف است در برنامه‏های آموزشی خویش این جستار را لحاظ کند.
• تجهیزات ایمنی و آتش‏نشانی از دسته وسایل اطفاء حریق باید به صورت دوره‏ای مورد بازدید پیمان گیرند لغایت از حاضر به پیشه بودن آنها اطمینان حاصل گردد.
• مسؤول/ بازرس ایمنی موظف است موارد بیان شده را به‏طور پیوسته وارسی کند و نتایج ارزیابی‏های خود را به امورHSE کارفرما گزارش دهد.

 برگه‌های اطلاعات ایمنی مواد MSDS
• پیمانکار موظف است برای تمام مواد کیمیایی باره استفاده در فرایندهای کاری خویش برگه‏های اطلاعات ایمنی مواد(MSDS) را تعبيه نماید و در کلیه مراحل حمل ونقل، جابه‏جایی و بهره‌گیری به شغل برد. این فیش ‌باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
- مشخصات کلی
- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
- خطرات ایمنی
- خطرات بهداشتی
- خطرات زیست محیطی
- حدود مجاز
- کمکهای اولیه و شیوه بازتاب در شرایط اضطراری
- شرایط ایمنی انبارش، ترابری و استفاده
• پیمانکار باید آموزشهای مناسب را به منظور آشنایی کارکنان با نحوه استفاده از برگه‏های اطلاعات ایمنی مواد به اجرا درآورد.

 مواد خطرناک
• مواد خطرناک به هر نوع ماده ای (مایع، گاز، پودر، مواد شیمیایی) گفته می شود که می تواند استشمام شده یا بلعیده شود یا در تماس با پوست و چشم بوده و حائز پتانسیل برپایی آفت و جرح بواسطه ویژگان فیزیکی و شیمیایی یا سمیت خویش بر انسان و یا تخریب محیط زیست باشد.
• پیمانکاری که هدف انتقال این مواد به مجتمع یا جابجایی این مواد در سطح همتافت دارد باید از امور HSE مجوز گرفتن نماید. اثناء پیشه با این مواد رعایت الزامات مشخص شده‏ در MSDS الزامی است و بازرس HSE پیمانکار باید از این امر اطمینان حاصل نماید.
• یک کپی از فهرست مواد خطرناک که جابجایی یا انتقال آن مدنظر است و یک کپی به روز شده از کلیه مواد خطرناک در دسترس و تحت عملیات پیمانکار باید در سررسید گرفتن مجوز به امور HSE تسلیم شود.
• کارفرما موظف است MSDS کلیه مواد خطرناک در دسترس کارکنان خود و پیمانکاران را تهیه نموده و در زمانهای مقرر در گزین کردن متقاضیان پیمان دهد.
• هیچگونه آزبست یا مواد دارای آزبست بدون پروانه کتبی امور HSE نباید وارد مجتمع شود. مواد آزبستی موجود در مجتمع نیز باید مطابق با دستورالعملهای کار با آزبست باره کاربرد قرار گیرد.

 ترابری و ذخیره‏سازی مواد خطرناک
o پیمانکار باید برای حمل و نقل، حفاظت و استفاده از مواد کیمیایی خطرناک موارد پایین را رعایت نماید:
• جابجایی، اندوخته و به کارگیری مواد خطرناک باید مطابق دستورالعملهای مجتمع و قوانین و استانداردهای ملی سپریدن شود.
• هم پیمانکار و هم امور HSE باید ورود و خروج هرگونه مواد خطرناک را ثبت و حفاظت نمایند.
• چاشنی ها و مواد منفجر کننده باید در محلی جدا از مواد قابل پکش نگهداری شود.
• هرگونه سرقت، فقدان و گم نشان شدن مواد باید سریعاً به امور HSE گزارش شود.
• فقط افراد دارای گواهینامه شغل با مواد خطرناک مجاز هستند با این مواد سروکار داشته باشند.
• کلیه مخازن ذخیره هیدروکربن و مواد کیمیایی بزرگتر از 250 لیتر باید محصور شود. طراحی و ساخت حصار باید مطابق با الزامات زیست محیطی کارفرما و دستورالعمل های مربوطه صورت گیرد.
• ظروف اندوخته هیدروکربن و مواد کیمیایی کوچکتر از 250 لیتر باید در محلهای معین و مصوب کفسازی شده باشد.
• استفاده از تانکهای اندوخته زیرزمینی در سطح سایت ممنوع است.
• احداث محل اندوخته جدید بدست پیمانکار بازداشته است مگر آنکه نخست پروانه لازم از امور HSE کارفرما کسب شده باشد. بعد از اعطای پروانه احداث، به منظور اطمینان از حقیقت کار، شیوه احداث محل ذخیره، بویژه کفسازی و دیواره ها، بر اساس برنامه مشخص توسط امور HSE کارفرما باید باره وارسی پیمان گیرد. کفسازی باید به نحوی انجام شود که رواناب ناشی از بارندگی درصورتیکه آلوده نیست جمع نشود. درصورتیکه رواناب برآمده از بارندگی در محل، آلوده باشد برای دستیابی به شیوه دفع مناسب رواناب، باید از یکتا پیرامون زیست امور HSE کسب تکلیف شود.
• ژنراتورها باید بر روی سینی های جمع آوری ریزشهای احتمالی (Spill Trays) قرار دیتا شود. درصورتیکه پیمانکار از دیزل ژنراتورهای کرایه ای استفاده کند خویش پاسخگو و متعهد بوده و باید برای هر ژنراتور یک Spill Trays برپایی نماید.
• پیمانکار مجاز به وارد نمودن هیچ وجه ماده شیمیایی به سایت نیست مگر قبلاً مجوز لازم را از امور HSE کارفرما گرفتن کرده باشد.

 وضعیتهای اضطراری ناشی از مواد خطرناک
• پیمانکار باید در طرح مدیریت اضطراری خود، وضعیتهای اضطراری برآمده از مواد خطرناک را در عقیده بگیرد.
• طرح وضعیت اضطراری برای مواد خطرناک باید کلیه مراحل حمل و نقل، ذخیره‏سازی و به کارگیری مواد را دربرگیرنده شود.
• پیمانکار موظف است دستورالعملهایی را به منظور آمادگی و بازتاب در شرایط اضطراری برآمده از مواد خطرناک گردآوری نماید.
• دستورالعملهای آمادگی و بازتاب اضطراری پیمانکار باید به تایید امورHSE کارفرما برسد.
• کارفرما باید از به‏روز بودن و آشنایی کارکنان با این دستورالعمل‏ها اطمینان حاصل کند.

 سندبلاست و رنگ آمیزی با اسپری
• در سندبلاست نباید از سیلیس استفاده شود.
• حتی الامکان باید از WET GARNET BLASTING استفاده شود.
• ناحیه عملیات سندبلاست به منظور تفریق اثرات ناپسند فعالیت بر دیگر کارکنان و پیرامون زیست باید با حصار مناسب محصور شده و تابلو خطر وارد نشوید عملیات سندبلاست در دست سپریدن است در محلهای پسندیده نصب شود.
• به کارگیری ماسکهای تنفسی از گونه کلاه‏دار (SCBA) مجهز به هوای پالایه شده که منبع تامین هوا در بیرون از منطقه عملیات سندبلاست قرار دارد یا رعایت الزامات ذکر شده در MSDS در این خصوص بایسته است.
• قبل از سپریدن هرگونه رنگ آمیزی با افشانه یا سندبلاست بیرون از کارگاه از پیش طراحی شده، پیمانکار باید گزارش تحلیل ایمنی شغلی (JOB SAFETY ANALYSIS) تعبيه نموده و به امور HSE کارفرما تسلیم نماید.
• رنگها و پلی اورتانهای دربرگیرنده ایزوسیانات نباید مورد استفاده قرار گیرد مگر آنکه قبلاً مجوز کتبی از امور HSE اخذ شده باشد.
• الیاف (FIBRES) معدنی سنتتیک (الیاف شیشه ای، الیاف پشم شیشه و سرامیک) باید مطابق دستورالعملها و سیاستهای سایت و مطابق با قوانین و استانداردهای بهداشتی و زیست محیطی ملی مورد استفاده قرار گیرد.

9) روش‏ها (دستورالعمل‏ها، رویه‏ها، آیین نامه و... )
• پیمانکار موظف به ارائه دستورالعمل ها و طریق های انجام کار با لحاظ کردن الزامات HSE به نحوی است که خطری افراد، اموال و یا محیط زیست را تهدید نکند.
• پیمانکار باید تدوین برنامه بهداشت صنعتی و پیروی از قوانین کنترل مواد خطر احسنت برای سلامت افراد را تضمین نماید.
 دستورالعمل‏های ایمنی
• پیمانکار بسته به گونه فعالیت موظف به جاسازی و به‏کارگیری دستورالعمل در پیوستگی با موارد زیر است. بنا به تشخیص نماینده HSE شرکت، پیمانکار می‏تواند دستورالعمل‏هایی را به پیشه ببرد که بدست کارفرما در اختیار وی پیمان می‏گیرد.
- نحوه بکارگیری تجهیزات ایمنی و آتش‏نشانی موجود در سایت (وسایل اطفاء حریق دوش‏ها و چشم‏شوی‏های ایمنی و... )
- ایمنی کار در ارتفاع
- ایمنی برق
- ایمنی جوشکاری و برشکاری
- ایمنی حفاری و گود برداری
- ایمنی LPG
- ایمنی نردبان
- ایمنی جرثقیل و بالابرها
- ایمنی عملیات ساختمانی
- ایمنی ماشین‏آلات ساختمانی
- ایمنی در انبار
- ایمنی سیلندرها، گاز فشرده و...
- ایمنی مواد شیمیایی (مواد قابل اشتعال و قابل انفجار، مواد سمی، مواد خورنده و... )
- ایمنی لیزر
- ایمنی مغناطیس
- ایمنی کار در مجاورت دماهای بالا
- ایمنی کار با پرتوها (یونیزان و غیر یونیزان)
- ایمنی داربست گذاری و نگهداری در مساوی سقوط
- ایمنی پیشه در فضاهای بسته
- ایمنی حفاری و گودبرداری
- ایمنی تخریب و آوار برداری
- ایمنی در رانندگی
- Lockout ‎/ tag out
- موارد خاص: در صورتی که پیمانکار علاوه بر موارد فوق الذکر با خطراتی در محل پیشه راز و پیشه داشته باشد باید دستورالعمل مربوط را تهیه و به اجرا گذارد.

 ممیزی و بازبینی HSE
• پیمانکار باید برنامه‏های منظم ممیزی و بازرسی HSE به هدف حصول اطمینان از لحاظ شدن الزامات HSE در پروژه داشته باشد. این برنامه بایستی مکتوب بوده وشامل دامنه، تناوب، مسؤولیت‌ها، حفاظت سوابق و اقدامات اصلاحی گردد.
• علاوه بر برنامه‏های دوره‏ای ممیزی، باید بازدیدهای اتفاقی از محل سپریدن پیشه به‏عمل آید. ممیزی ‏های غیر دوره‏ای HSE در صورت وقوع حوادث نیز انجام شود.

 طرح مدیریت اضطراری
• شرکت باید با پیمانکار در باره گردآوری یک طرح پسندیده برای مواجهه با وضعیت‌های اضطراری توافق نماید. بسنده-بسندگی طرح پیمانکار(در چهره وجود) و انسجام آن با طرح کمپانی باید به تایید امور HSE کمپانی برسد.
• پیمانکار باید برنامه های اضطراری و دستورالعمل های خود را به تأئید کارفرما رسانده لغایت اطمینان حاصل نماید که برای مقابله با موارد قبل بینی نشده، کافی می‌باشند.
طرح مدیریت اضطراری باید در سه فاز به شرح زیر تدوین گردد:
فاز1. پیش از وقوع
• باید برای کارکنان پیمانکار آموزشهای لازم به منظور آمادگی جهت پیامد در شرایط اضطراری در نظر گرفته شود.
• بنا به صلاحدید امور HSE شرکت، پیمانکار می‏تواند در برنامه‏ مانورهای عملیاتی مرتبط با حوزه کار و جنبش خود کمپانی کند.
• کارکنان پیمانکار باید مسؤولیت اجرای پیمان نامه را بر دوش داشته، تأسیسات و نیروی کار لازم را فراهم نمایند به‏طوری‏که اجرای دستورالعملهای اضطراری پسندیده را در محل تضمین نمایند. در این رابطه افراد کمپانی و پیمانکار باید آموزشهای لازم و تمرینهای کافی را فرا گیرند.
• مدیر HSE شرکت باید در مباحث مربوطه به وضعیتهای اضطراری مشارکت نماید بطوریکه از تناسب دستورالعملهای پیمانکار با دستورالعملهای کمپانی اطمینان حاصل نماید.
• پیمانکار بایستی در سررسید وقوع حوادث جدی از قبیل آتش‌سوزی، نشت مواد خطرناک، آسیب به تجهیزات، تهدیدهای تروریستی(بمب‌گذاری) و... اقدامات مقتضی را برای کاهش اثرات آن انجام دهد.

فاز2. حین وقوع
• پیمانکار بایستی در زمان وقوع حوادث جدی از قبیل آتش‌سوزی، نشت مواد خطرناک، صدمه به تجهیزات، تهدیدهای تروریستی(بمب‌گذاری) و... اقدامات مقتضی را برای تفریق اثرات آن اتمام دهد.
• پیمانکار موظف است در صورت وقوع هر گونه حادثه، مراتب را سریعاً به امور HSE کمپانی گزارش نماید.
• پیمانکار موظف است وسایل حفاظت فردی مناسب همانند ماسک و فیلتر گازهای مختلف موجود در کمپانی را جاسازی نموده و برای مواقع اضطراری در برگزیدن کارکنان خویش قرار دهد.
• در صورتی که در حوادث بوقوع پیوسته، دربایستن به یاری رسانی و یا گسیل به درمانگاه یا مریض خانه وجود داشته باشد، مسؤولین پیمانکار ضمن مشارکت در گسیل مصدوم به درمانگاه و یا بیمارستان بایستی مراتب را با بیان نام آسیب دیده و محل وقوع پیشامد بوسیله تلفنهای اضطراری به امور HSE اطلاع دهند.
• نفرات پیمانکار بمحض اعلام نشت گاز بایستی بی درنگ خویش را به دستگاههای تنفسی (ماسک و فیلتر) مجهز نموده و بر خلاف جهت وزش باد، محوطه آلوده را ترک نمایند و به محلهای گردهمایی از پیش تعیین شده عزیمت کنند.
• در صورتی که افرادی به عنوان مسؤول برای شرایط اضطراری مشخص شده باشند، لازم است تحت قیومیت مسؤولHSE و منسجم با کمیته اضطراری کمپانی در عملیات حضور یابند.
• تا سررسید رسیدن نیروهای امداد،مسؤولین پیمانکار بایستی از گردهمایی غیر بایسته افراد ممانعت بعمل آورده و حتی المقدور گذرگاه تردد خودروهای امدادی را باز نگهدارند.
• رانندگان پیمانکارموظفند به محض اعلام شرایط اضطراری در چهره اعلام مسول HSE نسبت به بیرون نمودن خودروهای خود از مسیرهای امن اقدام نمایند. لازم است این کار به نحوی اتمام شود که مزاحمتی برای خودروهای امدادی به هستی نیاورد.
• پرسنل ایمنی و امنیتی پیمانکار بایستی در سررسید وقوع حوادث نسبت به تعیین مسیرهای تخلیه و محل‌های گردهمایی اقدام نمایند.
• پرسنل ایمنی و امنیتی پیمانکار بایستی تا سررسید اطمینان از تخلیه کلیه پرسنل از محل‌های خطرناک در محل بمانند.
فاز3. بعد از وقوع:
• همه پیمانکاران موظفند پس از سرانجام چگونگی اضطراری و اعلام شرایط عادی به محل شغل خود بازگشته و نسبت به جمع‏آوری پسمان ها احتمالی و آماده نمودن پیرامون جهت پیوسته عملیات اقدام کنند.
• تبصره: چنانچه چگونگی اضطراری دقیقا در محل فعالیت پیمانکار رخ داده باشد، تا تعبيه گزارش اولیه حادثه بدست امور HSE شرکت، عملیات پاکسازی محل شروع نخواهد شد.
• پیمانکار موظف به تعقیب چگونگی درمان کارکنان مصدوم خویش بعد از انتقال به مراکز درمانی(در چهره نیاز) است

 مجوزهای کار
o کلیات(نحوه اتمام کار)
• اتمام هر نوع کاری توسط کارکنان پیمانکار اعم از کار گرم، سرد، حفاری و 000 بایستی از اخذ اجازه کار از یکتا مربوطه صورت پذیرد.
• پروانه کار دریافتی بایستی دارای امضاء مسؤول واحد، مسؤول پیمانکاری و ناظر مربوطه باشد.
• در آغاز شروع قرار بایستی نفرات پیمانکار که حائز امضاء مجاز می‌باشند، توسط ناظر مربوطه جهت گرفتن اجازه پیشه به امور HSE معرفی گردند.
• سپریدن پیشه در ساعات غیر اداری، بدون انسجام پیشین با امور HSE شرکت بازداشته است.
• کارکنان پیمانکار موظفند اثناء اتمام پیشه از کلیه ساز و برگ نگهداری فردی متناسب با نوع شغل استفاده نمایند.
• امور HSE شرکت در صورت اتمام پیشه بدون اخذ پروانه کار، یا بدون رعایت ملاحظات HSEو عدم به کارگیری ساز و برگ حفاظت فردی، نسبت به تعطیل نمودن شغل پیمانکار اقدام نموده و تأمین خسارات حاصله بعهده پیمانکار می‌باشد.
• پیمانکار موظف است پس از سپریدن کار نسبت به پاکسازی و بهسازی پیرامون پیشه و بازگرداندن آن به حالت اولیه اقدام نماید.
• استفاده از ابزار و لوازم ناقص و طاقت ایمن در اثناء شغل بازداشته است و در صورت نگریستن از سپریدن شغل جلوگیری بعمل خواهد آمد.
• آلت و لوازم نا ایمن پیمانکار، در چهره تماشا توقیف خواهد شد.
• چنانچه از پیوسته تکاپو پیمانکار بدلیل عدم رعایت ملاحظات HSEجلوگیری بعمل آید، لغایت موعد رفع نقص و نارسائی و صدور مجوز دوباره از جانب امور HSE شرکت، پیمانکار حق هیچ وجه فعالیتی را نخواهد داشت.
• در صورتی که جهت انجام کاری بیچارگی به حفاری باشد پیمانکار موظف است کلیه حفره ها و کانالهای مربوطه را علامت گذاری و در جلوی آنها علائم آگاهی دهنده قرارداده و یا با وسیله مناسب پوشش دهد بنحوی که در تمام مدت شبانه روز قابل رویت باشد.
• در چگونگی اضطراری، پیمانکار موظف است بمحض اعلام مسؤولین HSE نسبت به توقف پیشه اقدام و در صورت دربایستن سریعاً کسان خویش را از محوطه خارج نماید.
• برای یکسری از فعالیت های ساختمان و نصب که از بردباری خطر اکثریت دارند، نظیر حفاری‏های عمیق بیش از دو متر، نصب تجهیزات سنگین، پیشه درارتفاع بلند و نصب مخازن، اخذ پروانه پیشه از دستگاه وارسی کارفرما اجباری است. در ضمن دریافت پروانه کار برای فعالیتهایی که حائز تبعات ویژه زیست محیطی همچون تهی سازی فاضلابهای آلوده، زائدات خطرناک و غیر خطرناک و انتشار گازهای آلوده به پیرامون باشد نیز ضروری است. موارد مشمول این پاراگراف (لاتین) باید متناسب با ماهیت طرح ها بدست مجریان طرح ها دراسرع وقت مشخص و کتباً به پیمانکاران اعلام و در تابلوهای ایمنی موجود درسطح طرح، به آگاهی عموم برسد.
- مجوز پیشه گرم
- پروانه کار سرد
- مجوز ورود
- مجوز حفاری
- مجوز ورود اتومبیل و رانندگی

 گزارش‏دهی، رسیدگی و موشکافی حوادث
• شرکت باید با پیمانکار در صورت لزوم در باره این مطلب که در زمینه گزارش دهی شبه حوادث، اتفاقات و حوادث، شیوه شرکت بکار رود و یا اینکه سیستم مربوط به پیمانکار پذیرفته گردد توافق نماید. کفایت سیستم پیمانکار باید به تایید امور HSE کمپانی برسد.
o گزارش‏دهی حوادث
• پیمانکاران ملزم به آگاهی رسانی سریع در مورد همگی حوادث ایمنی، بهداشتی و زیست‏محیطی حاد از قبیل: "حوادث منجر به فوت، خسارات مالی قابل توجه و یا آلودگیهای زیست محیطی وسیع" به نماینده HSE کمپانی می‌باشند.
o ثبت حوادث
• پیمانکاران اصلی و فرعی ملزم به ثبت آمارگرفتن و ارائه گزارش حوادث بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی به نمایندگان HSE شرکت همچنین ارسال گزارش ها مربوط به شبه حوادث (Near-miss) بر اساس مصوبه شورا در خصوص "راهنمای ثبت، اطلاع، تحقیق و موشکافی حوادث" می‌باشند.
• پیمانکار دفتر مخصوصی برای ثبت ویژگی ها تمام معالجات جزئی که بدست کارکنان خود در محل کارگاه اتمام می‌گیرد جاسازی و حفاظت خواهد کرد. در این کتابچه نام و مشخصات مصدوم ، تاریخ و گونه معالجه باید قید شود و مشخصات باید در دفترچه دیگری برای علاقه و پروا کارفرما و مقامات دولتی ثبت گردد. در صورتی که حادثه لاغر کننده باشد یعنی آسیب وارده طوری باشد که کارکنان به دلیل عدم توانایی نتوانند در همان روز و بلافاصله پس از پیشامد سرکار حاضر شوند پیمانکار موظف است گزارشی روی فرم مخصوص با نام گزارش پیشامد که توسط گردانیدن بیمه های اجتماعی کارگران تعبيه شده تنظیم و ضمن ارسال نسخه اصلی به اداره بیمه مربوطه یک نسخه آنرا به امورHSE ارسال داشته و نسخه دیگری را آرشیو نماید.
- شبه‏حوادث
- حوادث
- اقدامات اصلاحی
- درسهای حادثه
• تمامی حوادث باید بدست پیمانکار بررسی شود. پیمانکار باید در انجام این بررسی و رفع دشواری ها موجود،‌ همکاری لازم را مبذول دارد الی همگی اعمال و شرایط طاقت ایمن فوراً اصلاح شوند.
• پس از موشکافی حوادث باید نتایج آن به منظور پیشگیری از وقوع حوادث مثل به صورت مقتضی در پسندیدن کلیه کسان قرار گیرد.
o تحلیل روند حوادث
• در واپسین،انجام هر دوره از قرارداد، آمارگرفتن حوادث بدست امور HSEکارفرما تهیه و در ارزیابی عملکرد HSE پیمانکار مورد موشکافی قرار گرفته و نتایج در پرونده‌ای به‏نام عملکرد HSE ثبت شود.
• با رسیدگی عملکرد HSEو سنجش احصاء حوادث سالانه پیمانکاران، پیمانکارانی که کمترین و بیشترین حوادث را داشته‏اند بدست امور HSE به شرکت معرفی گردند. در این باره پیشینه HSE به عنوان یکی از ضوابط مهم برگزیدن شرکت‏های پیمانکاری در عقیده گرفته شود.
 برنامه‌های امنیتی
• کمپانی هیچ مسؤولیتی در پیوستگی با اشیاء گم‌شده پیمانکار ندارد.
• پیمانکار بایستی یک برنامه امنیتی ایجاد و آن را با برنامه شرکت هماهنگ کند.
• پیمانکار حق استفاده از تسهیلات شرکت را بدون کسب پروانه کتبی ندارد.
• پیمانکار تنها حق استفاده از مسیرها، جاده‌ها، ورودی‌ها و خروجی‌های تعیین شده را دارد.
• اذیت و رنجانیدن شامل رنجانیدن جنسی به هیچ عنوان پذیرفته نیست و تخطی از این سوژه باعث بیرون کردن پیمانکار از قرار خواهد شد.
• حمل جنگ افزار گرم دربرگیرنده سلاح کمری یا گونه ها سایر آن در محدوده کمپانی اکیداً بازداشته می‌باشد.
 نشریات HSE
• کارفرما باید نسخه‏های کافی از نشریات HSE مورد استفاده خویش را به صورت رایگان در برگزیدن پیمانکار پیمان دهد تا در جهت افزایش آگاهی کارکنان پیمانکار نیز باره بهره‌گیری قرار گیرد.
• پیمانکار موظف است نسخه ای از نشریات ارائه شده را آرشیو نماید الی برای کارگران جدیدالاستخدام خویش دوباره کاربرد کند. به نحوی که کلیه کارگران پیمانکار باید کلیه نکات مهم و آموزشی نشریات HSE را اخذ و مطالعه نمایند.
• پیمانکار می‏تواند نشریات HSE مناسب را جهت تعبيه به امور HSE کارفرما پیشنهاد نماید تا-در صورت پسندیده بودن- جاسازی و در کمر بستن همگان قرار گیرد.

پیوست یک: آیین نامه عمومی HSE پیمانکاران
• پیمانکار موظف است پیش از آغاز به کار فهرست نفرات خود را به واحد ذیربط در شرکت و امور HSE اعلام نماید.
• کلیه نفرات پیمانکار قبل از آغاز به پیشه بایستی با حضور در کلاسهای تعلیم HSE بر پایه استانداردهای شرکت، آموزشهای لازم را فرا گرفته و گواهینامه کمپانی در این دوره ها را گرفتن نمایند.
• کلیه کارکنان پیمانکار باید حائز شرایط فیزیکی و روحی و روانی سالم و مناسب باشند. وانگهی پیمانکار وادار است به قصد اجرای هر گونه عملیات از افراد ماهر و حائز صلاحیت فنی کاربرد نماید.
• ارائه کارت بهداشتی و سلامت جسمی کارکنان پیمانکارانی که در تعبيه خوراک کار و جنبش می‌نمایند الزامیست.
• کلیه نفرات پیمانکار موظفند آیین نامه HSE شرکت را رعایت نمایند. در صورت مشاهده هر گونه تخلف، پیمانکار موظف است نسبت به عدم بکارگیری فرد خاطی اقدام نماید. بدیهی است حراست شرکت نیز با اعلام به امور HSE از ورود فرد خاطی به درون محوطه یا محل عملیات شرکت ممانعت خواهد نمود.
• انجام موارد زیر در درون کمپانی برای کلیه افراد و کارکنان پیمانکار بازداشته می‌باشد.
ـ روشن نمودن آتش.
ـ استفاده از تلفن به اتفاق در سایتهای عملیاتی
ـ سیگار کشیدن.(بجز محلهایی که توسط امور HSE شرکت مجاز شناخته شده است)
ـ شوخی کردن خارج از شئون کارگاه.
ـ بدون دلیل فریاد زدن.
ـ دویدن بیهوده.
ـ ورود به واحدها بدون پروانه مسؤولین مربوطه.
ـ دست زدن به دستگاهها و ساز و برگ یکتا بدون هماهنگی با مسؤولین ذیربط.
ـ سوار شدن در تقدیر بار وانت و کامیون و یا ایستادن در جوار وسائط نقلیه وزین و باری
ـ سوار شدن بیش از یکنفر بر روی دوچرخه و موتور سیکلت.
ـ پرت کردن اشیاء.
ـ کاربرد غیر مجاز از آب اثیر نشانی.
ـ ایستادن در محلهای ممنوع.
ـ عدم رعایت سرعت مجاز و قوانین راهبری و رانندگی.

• کارکنان پیمانکار مجاز به خوابیدن در محل کارگاه و یا دفاتر شغل شرکت پیمانکاری نمی‌باشند.
• صریح نمودن گاز پیک نیک و یا هر گونه شعله دیگر در کارگاهها و یا دفاتر پیشه پیمانکاران بازداشته می‌باشد.
• استفاده از هر نوع سیستم گرمائی در محل پیشه پیمانکار، تنها بعد از اخذ تأیید کتبی امور HSE کمپانی امکان پذیر است.
• در صورتی که پیمانکاران جهت کارکنان خویش بیچارگی به تخصیص فضائی به عنوان آبدارخانه داشته باشد. بایستی قبلاً پروانه لازم را از امور HSE شرکت دریافت نمایند.
• آویزان نمودن البسه کارکنان پیمانکار بر دستگیره ها و اهرمهای تأسیسات، وانگهی قرار دادن آن بر روی تجهیزات و دستگاهها مجاز نمی‌باشد.
• شستشوی هر نوع کفش و البسه اعم از شخصی و یا ایمنی بوسیله حلالها و فرآورده های نفتی در مناطق عملیاتی بازداشته است.
• در صورت وقوع آتش سوزی، پیمانکار موظف است کوشش در اطفاء حریق نموده، مراتب را با بیان محل پیشامد با تلفنهای اضطراری به آگاهی مسؤولین HSE برساند.
• درصورت وقوع حادثه و اعلام چگونگی اضطراری، مسؤولین پیمانکار بایستی سریعاً نسبت به جمع‌آوری نفرات پراکنده خویش اقدام نموده و دستورالعملهای HSE را به‏مورد اجرا گذارند.
• از آنجا که پیمانکار مسؤولیت حفظ جان کارکنان خویش را بعهده دارد در زمان اعلام وضعیت اضطراری بایستی نسبت به احصاء گیری کسان تحت امر خویش اقدام نموده و در صورت مفقود شدن کسان مراتب را سریعاً به امور‏HSE شرکت با بیان مشخصات کامل افراد و محل پیشه اعلام و گزارش نماید.
• افراد پیمانکار مجاز به تردد در مواقع اثیر سوزی باید از پیش تعیین شده باشند.
• ورود افراد غیر مجاز پیمانکار به محل حادثه آتش سوزی ممنوع است و در مورد پیمانکارانی که کارکنان آن، این دستورکار را رعایت نکنند، اقدام قانونی از جمله گرفتن جریمه اعمال خواهد گردید.
• در مواقع اثیر سوزی و اضطراری، بایستی کلیه خطوط تلفن واگذار شده به پیمانکار جهت تماسهای ضروری آزاد باشد.
• در صورت بروز شرایط اضطراری، کلیه دستگاهها و ساز و برگ از آن پیمانکار از قبیل پمپهای آبکش سیار، لجن کش، کمپرسی، لودر، بلدوزر و 000 که در سررسید چگونگی اضطراری کاربرد دارند، تحت قیومیت امور HSEقرار خواهند گرفت و پیمانکار موظف به مشارکت می‌باشد.
• پیمانکار باید پیش از آغاز کار برنامه یا طرح بازداری از حوادث خویش را برای مهندس ناظر و.نماینده HSE کمپانی کالبدشناسی نماید. در همین جلسه احتیاجات پیمانکار در گویه HSE باره بحث واقع خواهد شد و از پیمانکاران خواسته خواهد شد که کارکنان و سرپرستان خویش را از نکات مورد بحث آگاه نموده و آنانرا به اجرا و رعایت تمام آیین نامه HSE موظف نماید.
• تمام اشخاصی که به تأسیسات شرکت وارد میشوند (ازجمله کارکنان پیمانکار) تابع مقرراتی خواهند بود که در آن سررسید توسط کمپانی برای اجرای اصول HSEدر مورد کارکنان و اموال، به‏منظور جلوگیری از آتش‏سوزی و دیگر حوادث تعیین گردیده است.
• شرکت این حق را برای خود نگاهداشته می‌دارد که در تمام مواردی که شرایط اتمام کاری برای کارکنان و اموال شرکت یا پیمانکار مخاطره آمیز باشد بتواند از ادامه تمام یا قسمتی از آن جلوگیری‌ نماید.
• پیمانکار تمام ملاحظات HSE برای حفاظت کارکنان، اموال و محیط‏زیست را که توسط شرکت یا دولت اجرای آنها ضروری تشخیص داده شده، معمول خواهد داشت.
• پیمانکاران و کارکنان او موظف خواهند بود که آیین نامه کمپانی را در باره استعمال دخانیات و حمل کبریت و فندک به اماکن کمپانی و در ضمن صریح کردن اثیر رعایت نمایند.
• کارکنان پیمانکار فقط باید در محلهایی که توسط امور HSEتعیین می‌گردد اقدام به جاسازی چای و گرم کردن خوراک و کاربرد دخانیات نماید.
• پیمانکار موظف است وسایل ایمنی مثل عینک، کفش، کلاه و 000 و وسایل مخصوص کارهای معین نظیر پیش بند، دستکش نسوز، نقاب جوشکاری و 000 را تعبيه و در اختیار کارکنان خویش قرار دهد و برای به کارگیری آنها نظارت دقیق بعمل آورد.
• بدون اطلاع و جلب موافقت رئیس یا ناظر ناحیه اتمام هر کاری در آن کارخانه مجاز نخواهد بود. هر نوع جوشکاری یا سوزانیدن مواد زائد بازداشته بوده مگر وقتی که آزمایش ها کاری سپریدن شده و یا پروانه کار گرم از طرف اشخاص صلاحیتدار صادر و امضاء شده باشد.
• ساز و برگ از آن پیمانکار ( از قبیل نردبان ـ افزار الکتریکی ـ آلت دستی و نظایر آن ) تا هنگامیکه با دست کم شرایط HSE تعیین شده بدست کمپانی مطابقت نداشته باشد نباید مورد کاربرد قرار گیرند. این تجهیزات دربرگیرنده کفشک ایمنی پایه های تمام نردبان ها، مجهز بودن تمام تجهیزات و لوازم الکتریکی به سیم اتصال زمین و غیره می‌باشد.
• تمام حفره ها و دهانه ها علامت گذاری و در جلوی آنها باید موانعی قرار داده شده باشد و در روز نیز با پرچم زرد و در شب به چراغ چشمک زن زرد مجهز باشد.
• کارکنان پیمانکار باید در محوطه، منطقه و یا کارگاه، مجهز به کلاه ایمنی، عینک، کفش و سایر وسایل ایمنی مورد نیاز باشند.
• در تمام داربست ها و کانال ها باید از آهن استاندارد استفاده شود.
• از هوای فشرده نباید برای گردگیری تن و پوشاک کارکنان استفاده گردد.
• در تمام منطقه باید برای نگاهداری مایعات قابل احتراق از ظروف ویژه بهره‌گیری شود.
• کارگران باید پس از سپریدن شغل پاکیزگی نمایند و این کار دربرگیرنده جابجا کردن داربست‌ها و افزار ها و بعید کردن زباله (در چهره موجود بودن) می‌باشد.
• تمام پیمانکاران و کارکنان آنها موظف خواهند بود که به تمام علائم ارشاد نصب شده در منطقه پروا و مقررات مربوطه را اجرا نمایند.
• کارکنان باید منحصراً مشغول کاری باشندکه برای سپریدن آن استخدام شده اند لذا گماردن آنان به سایر کارهائیکه در تخصص آنان نمی‌باشد مجاز نیست.
• پیمانکاران موظفند از کسان حائز شایستگی فنی و متخصص جهت سپریدن وظایف محوله کاربرد نمایند و بکارگیری کسان متفرقه و ناوارد جهت اجرای امور مورد تعهد مجاز نمی‌باشد.
• پیمانکار موظف است کلیه تجهیزات موقت یا قابل حمل اثیر نشان برای نصب در کارگاه خود را که با عقیده شرکت، استفاده از آنها بایسته تشخیص دیتا شده در درازا مدت شغل به خرج خود تعبيه و کارکنان را بطرز عمل آنها آشنا نماید.
• در تمام مدت کار پیمانکاران بدون اینکه از شرکت هزینه ای مطالبه نماید تمام اقدامات احتیاطی لازم را بعمل خواهد آورد الی از وارد آمدن زیان به ساز و برگ اموال کمپانی و متوقف شدن کار بازدارندگی شود مثل :
الف ـ احداث تور ایمنی پایین سیمهای انتقال نیرو در محلهای عبور و مرور.
ب ـ نصب حفاظ روی قسمتهای گردنده در ماشین آلات.
ج ـ حفاظ لازم روی لوله هایی که از روی جاده و یا از پایین زمین عبور می‌کند و وانگهی مجراهای فاضلاب بمنظور رفع وزن تحمیلی کامیونها ـ جرثقیلها و یا تجهیزات دیگر.
د ـ اتمام مقدمات لازم جهت ممانعت از ریزش کانالها و دیواره ها.
• پیمانکار باید ‌‌با بازبینی کارگاه، اعمال و شرایط ‌نا ایمن را در محیط کار برطرف نماید.
• کارکنان پیمانکار باید آیین نامه HSE کمپانی را رعایت کرده و شیوه رفتارشان رضایت تقسیم باشد. پیمانکار باید در تمام مواقع اصول انضباط را در باره کارکنان خود شدیداً اجرا نماید.
• تمام کارکنان پیمانکار باید نشان مخصوص ورود به محوطه را به سینه خویش الصاق نمایند.
• پیمانکار باید پروا های اخص که به وی ابلاغ شده رعایت نموده و از عقیده پیشگیری حوادث و اثیر سوزی و مبارزه با حریق وسایل لازم را به کمک مهندس ناظر و مقامات HSE بر اساس استاندارد شرکت در محل آماده نماید.
• وسائط نقلیه مورد کاربرد توسط پیمانکاران مانند کامیونها و ساز و برگ متحرک، بایستی از نظر فنی کاملاً تندرست و سیستم سیم کشی برق و تهی سازی دود (اگزوز) آنها بدون عیب باشد. جرثقیل نیز باید حائز فرمان معتبر بهره برداری باشد.
• مسؤولین مربوطه در مواقع لازم اقدام به بازرسی مجدد خواهند رو کرد الی اطمینان حاصل نمایند که این تجهیزات بموقع تعمیر می‌شوند. ماشینهای جوشکاری و مولدهایی که بوسیله موتورهای دورن سوز شغل می‌کنند باید به اندازه کافی از مخازن و دستگاههایی که از آنها سهم برداری می‌شود دور باشند تا خطری برپایی ننمایند.
• پیمانکار موظف است تمام تجهیزاتی را که موقتاً جابجا کرده اند مجدد در جای اولیه قرار دهد بعلاوه تمام وسایلی را که زیان دیده اند تعمیر نموده و ساز و برگ از قبیل دیواره های آتش، جاده ها،
• ارکان و تمام سرویسهای عمومی را به چهره اولیه درآورد خواه این دگرگونی ها برای اتمام شغل بایسته و یا غیر ضروری باشند.
• پیمانکار آیین نامه ارشاد و رانندگی را در محل شغل بطور کامل بمرحله اجرا در آورده و همچنین از حمل مسافر بر روی ماشین آلات صنعتی از قبیل بالابرها، لیفتراک، لودر، بولدوزر، وانت و 000 پرهیز نماید.
• استفاده از مواد منفجره در محدوده تأسیسات شرکت مجاز نمی‌باشد.

پیوست دو: آیین نامه ورود و برونرفت و آمدوشد خودروها (سرعت مجاز و... )
• پیمانکارانیکه برای اتمام فعالیت خویش احتیاج به حضور و تردد مکرر وسائط نقلیه دارند، موظفند در شروع پیمان مجوز ورود و فعالیت خودروهای یادشده را از امور HSEشرکت اخذ و نسبت به شناسایی و ارائه مشخصات کامل رانندگان همیشه خویش به این امور جهت دریافت تصدیق (رانندگی) درونی اقدام نمایند.
• رانندگان وسائط نقلیه گزیده تر ( از قبیل لودر، بیل مکانیکی و 000) باید حائز گواهینامه گزیده تر باشند.
• کلیه وسائط نقلیه ورودی، بایستی سالم و بدون نقص فنی بوده و از نظر ظاهری نیز حائز شرایط مناسب باشند.
• رانندگان پیمانکار تنها بایستی از خیابانهای اصلی کمپانی و یا مسیرهای تعیین شده عبور نمایند و بدون پروانه مسؤولین واحدها حق ورود به آنجا را ندارند.
• حداکثر سرعت مجاز اتومبیل در محوطه شرکت 25 کیلومتر در ساعت می‌باشد.
• سبقت گرفتن در کمپانی بازداشته است.
• سوار نمودن سرنشین در تقدیر بار وانت یا کامیون بازداشته است.
• سوار نمودن سرنشین بیش از ظرفیت در اطاق خودرو و یا در سمت چپ راننده ممنوع است.
• هر گونه تعمیر، جایگزینی روغن و شستشوی خودرو در سطح شرکت بجز در مکانهای مجاز، ممنوع است.
• سیگار کشیدن در تو اتاق اتومبیل بازداشته است.
• حمل بار بیش از گنجایش در وانت یا کامیون بازداشته است.
• در صورتی که راننده پیمانکار مرتکب تخلف شود، گواهینامه داخلی صادره باطل و حق رانندگی در سطح شرکت تا سررسید روادید امورHSE از راننده خاطی سلب می‌گردد.
• کلیه رانندگان پیمانکار موظفند به محض نگریستن حرکت ماشینهای امداد و اثیر نشانه در حال انجام مأموریت، خودروهای خود را به سمت راست خیابان هدایت نموده و تا زمان عبور آنها، از جنبش پرهیز نمایند.

یکشنبه, 20 تیر 1395
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان

خدمات دهندگات داربست

پیشنهاد داربستان
نمایش همه
داربست فلزی شکوری
1499
البرز
داربست فلزی شکوری

انجام کلیه امور داربست در اسرع وقت

داربست فلزی وطن دوست
6035
خراسان رضوی
داربست فلزی وطن دوست

داربست فلزی وطن دوست عضو رسمی اتحادیه در مشهد آماده خدمت رسانی به همشهریان محترم می باشد.نصب داربست فلزي در همه ي مناطق شهر مشهد در سريعترين زمان ممكن شما مي توانيد در انواع پروژه هاي ساختماني همچون نصب داربست برج ها و ساختمان ها، زيربتن و نصب كفراژ با ما تماس گرفته و از خدمات ما بهره مند شويد.

صنعت ساختمان و داربست
2374
تهران
صنعت ساختمان و داربست

خدمات داربست در سراسر کشور داربست های سنتی مجری مونتاژ داربست های شرکت تسکو (زود بست) چهارپایه های داربستی