داربستان

مدیر داربستان

تهران

فیلم آموزشی ایمنی داربست بندی قسمت اول

دوشنبه, 22 آذر 1395
داربستان
201

در این قسمت موارد زیر مورد بررسی قرار میگیرد : 1- بازدید روزانه از محل نصب داربست 2- خطرات سقوط 3- طراحی مناطقی جهت استفاده برای خروج 4- تورهای برج 5- تجهیزات حفاظت فردی 6- نتیجه گیری

وبسایت داربستان مرجع داربست و ساختمان

 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع