صفحه 1 از 1

9 شغل  از خطرناکترین مشاغل در انگلستان

9 شغل از خطرناکترین مشاغل در انگلستان

لیستی از شغل های خطرناک در انگلیس منتشر شده است. داربست و راپل (کار در ارتفاع) در لیست بالا قرار دارد و حتی با تمام راهنمایی های ایمنی و فنی در اطراف پروژه داربست بند هنوز هم به عنوان یکی از مرگبار ترین مشاغل در بریتانیا طبقه بندی شده است.

جریمه سنگین شرکت انگلیسی به دلیل فلج شدن یک داربست بند

جریمه سنگین شرکت انگلیسی به دلیل فلج شدن یک داربست بند

پس از سقوط یک داربست بند از یک سازه از ارتفاع بیش از چهار متر در انگلیس شرکت ارائه دهنده خدمات داربست به پرداخت جریمه 100 هزار یورویی محکوم شد .داربست بند بعد از حادثه دچار صدماتی در ستون فقرات خود شد که منجر به فلج شدن آن از کمر به پایین گردید .

صفحه 1 از 1
منوی سریع