مدیر داربستان

تهران

قیمت نصب و اجاره داربست فلزی اعم از نما ، بتن ریزی ، آسانسور،طاق نصرت ، بنری ، پایه متحرک و غیره

یکشنبه, 27 آبان 1397
0

این قیمت ها بر اساس مصوبه اتحادیه داربست فلزی تهران تهیه شده است .

 

قیمت نصب و اجاره داربست

مبلغ به ریال

اجاره داربست های زیر یکصدمتر مربع و یا کمتر تا یکماه

6000,000

یکماه اجاره داربست های زیر دویست متر مربع ویا کمتر مازاد بر 200 متر مربع بر اساس هر متر مربع 28000 ریال

8000,000

اجاره یکماه داربست کفراژ ساده بدون سقف تا 200 متر مکعب مازاد بر آن هر متر مکعب 20000 ریال

7000,000

اجاره یکماه داربست مسقف تا 200 متر مکعب مازاد برآن 21000 ریال

8000,000

اجاره یکماه چاهک آسانسور به ابعاد 1*1 تا ارتفاع 15 متر با 5 طبقه مازاد بر 5 طبقه برای هر طبقه 1000000 ریال

(هر طبقه حداکثر 3 متر محاسبه می شود و ابعاد بیشتر از 1*1 تا 2*2 به میزان 20% به قیمت اضافه می شود)

7000,000

اجاره یک ماه یک عدد چهارپایه ثابت 2*2 یا 3*3 تا ارتفاع 6 متر

6000,000

اجاره یکماه یک عدد چهارپایه چرخدار بلبرینگی متحرک 2*2* یا 3*3 تا ارتفاع 6 متر

6,500000

اجاره یکماه طاق نصرت در محل تا طول 6 متر مازاد برآن هر متر 1000000 ریال

8000,000

اجاره نصب پلاکارد(با مجوز نصب) یکماه

4000,000

اجاره یکماه زیربتن سنگین تا 100 متر مکعب مازاد بر آن هر متر مکعب 100000 ریال

12,000000

اجاره یکماه داربست دیواره (حفاظتی) از قرار هر دیوار 20000 ریال بر مبنای محاسبه طول دیواره * تعداد دستگیره * ارتفاع می باشد.تعداد دستگیره بنا به درخواست کارفرما و حداقل 2 عدد می باشد.

20000

محاسبه متراژ داربست بغل کارها (بام های مجاور) از کف زمین انجام می شود -
 
- قیمت های فوق صرفا مربوط به شهر تهران می باشند تا 20 کیلومتر .
- برای ماه های بعد طبق ماه اول محاسبه می شود.
- برای هر ضلع ساختمان جداگانه محاسبه و دریافت می گردد(طبق تعرفه) چنانچه کل داربست همزمان نصب گردد محاسبه آن در هر ضلع طبق تعرفه اعمال می گردد .
- کارفرما موظف است اجاره داربست را ماهیانه پرداخت نماید و چنانچه در پایان کار اجاره داربست تسویه نگردد . داربست نصب شده باز نخواهد شد و اجاره آن تا پایان تسویه بعهده کارفرما  بوده و میبایست پرداخت نماید.
- مسئولیت حفظ  و حراست کلیه لوازم داربست از ابتدای ورود به کارگاه تا پایان کار بعهده کارفرما می باشد.
- نحوه محاسبه کفراژ ساده بصورت طول * عرض * حداکثر ارتفاع می باشد.
- نحوه محاسبه متراژ داربست مسقف بصورت طول * عرض * حداکثر ارتفاع می باشد.
- فاصله پایه های داربست 3 متر می باشد و چنانچه به درخواست کارفرما و یا هر دلیل دیگری کمتر از 3 متر اجرا گردد در نحوه محاسبه هر پایه 3 متر محاسبه می شود.
- مبنای محاسبه داربستی که به صورت حفاظ در ارتفاع نصب می گردد به صورت طول * عرض * حداقل ارتفاع 6 متر بر مبنای ریالی بند 2 محاسبه می شود و بالاتر از 5 طبقه (15 متر) 20% به عنوان سختی کار به مبلغ اولیه اضافه می شود.
 
داربستان
 
منبع : داربستان

تعداد نظرات : 0

منوی سریع